TEZ SINAVI VE TEZ TESLİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
Featured

08 Mayıs 2019

       TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

 • Öğrenci, Programın derslerini, tez çalışmasını tamamlamış ve akademik ortalaması yüksek lisans öğrencileri için 100 üzerinden en az 75, doktora programı öğrencileri için 100 üzerinden en az 80 olan öğrenci tez/sanat eseri savunma sınavına girebilir. 
 • Öğrenci, tez yazım esaslarına uygun olarak bilgisayarla yazılmış fakat ciltlenmemiş tezin basılı ve elektronik bir kopyasını danışmanına sunar
 • Tez danışmanı, Turnitin programından alacağı intihal raporu ve tez çalışması orijinallik raporunu ABD’ye teslim eder. Ayrıca elektrik kopyasını enstitünün email adresine (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) gönderir. 
 • Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen “benzerlik oranı” nın, değerlendirmede “alıntılar hariç” yapılıyorsa en fazla % 15, “alıntılar dâhil” yapılıyorsa %30’u geçmemelidir. Bu oranlardan herhangi birinin sağlanmaması halinde, tez danışmanından yüzdelik sınırlarının aşma gerekçelerini rapor etmesi ya da gerekli düzenlemenin yapılması enstitü tarafından istenir. Aksi takdirde ilgili tezler savunmaya alınmaz. Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. 
 • Anabilim dalı, Tez jürisi atama formu, intihal raporu, tez çalışması orijinallik raporu ve anabilim dalınının ADAK kararı ile birlikte enstitü yönetim kurulunda görüşülmek üzere ebys üzerinden enstitüye gönderir. 
 • Öğrenci, ABD ' nin önerisi olan jüri üyeleri enstitü yönetim kurulunda onaylandıktan sonra, ilgili jüri üyelerine tezin spiral ciltli şekilde teslim eder ve belirtilen tarihte tez savunma sınavına girer.

TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI İLE TEZ TESLİMİNDEKİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

 • Tez savunma sınavından sonra, tez jüri inceleme ve değerlendirme formu jüri tarafından, tez sınav tutanak formu, ve onay sayfası (onay sayfası cilt sayısı kadar) doldurularak ilgili jüri üyelerine imzalatılır.
 • Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için Enstitü ’ye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış yeni bir intihal raporundaki bilgiler ile hazırlanıp tez danışmanı tarafından onaylanmış ikinci bir “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” tezin basılı ve elektronik nüshalarına eklemesi gerekmektedir. 
 • Tezi kabul edilen öğrenci,  varsa jüri üyelerinin öngördüğü yazım ve şekil yönünden eksikleri tamamladıktan sonra, tezini cilt yaptırmadan önce tezin şekil yönünden uygunluğunu kontrol ettirmek için tez danışmanı ve enstitü müdür yardımcısının onayını altıktan sonra, tezini ciltlettirir. 
 • Tez sınavında başarılı olan öğrenci, tez teslim formu (http://sabe.ibu.edu.tr/formlar/yuksek-lisans-ogrencileri)  ekinde;
 • 1- Ciltlenmiş Tez (1 Adet),  
 • 2- Tezin Tamamının Elektronik Kopyası PDF CD (1 Adet),
 • 3- Tez Veri Giriş Formu (2 Adet) (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp) tez savunma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, enstitü yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezini teslim etmesi gerekmektedir.
 • Tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/raporu şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans/doktora öğrencisine  diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu gerekçeli talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 
 • Mezuniyet Tarihi: Tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının, enstitüye teslim edildiği tarihtir.

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
 • Email:  sabeibu.edu.tr
Top