Enfeksiyon Hastalıkları ABD

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Hastane Enfeksiyonları Önleme Doktora Programı 

(AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ

Prof. Dr. Fatma SIRMATEL

Prof. Dr. Erol AYAZ (Tıbbı Parazitoloji ABD)

Prof. Dr. Özge UZUN (Farmakoloji ABD)

Doç. Dr. Ümmügül ÜYETÜRK (İç Hastalıkları ABD)

Doç. Dr. Halil İbrahim ATASOY (Pediyatri ABD)

Doç. Dr. Seval ALKOY (Halk Sağlığı ABD)

Programa Başvuru Koşulu

 

Doktora programına doğrudan kabul için adayların tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik lisans veya Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık yüksekokulundan mezun olup Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Sağlık yüksekokulu iç hastalıkları kapsamında yer alan diğer bir alanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Biyoloji bölümünden mezun olup Fen Bilimleri Ensititüsünde Yüksek Lisans programlarının programla ilgili herhangi bir programından mezun olan adaylar bilimsel hazırlık programı koşuluyla kabul edilir.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 244 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır        

 

Zorunlu Dersler   

Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Statüsü

Teorik

Pratik

Kredisi

AKTS

HEY 601

Seminer

Seminar

Z

0

2

0

4

HEY 602

Enfeksiyon Hastalıkları

The Infectious Disease 

Z

2

0

2

8

HEY 603

Yoğun Bakım Enfeksiyonları

Intensive Care  Unit Infectios

Z

2

0

2

8

HEY 604

Biyoistatistik

Biostatistics

Z

2

0

2

8

HEY 605

Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol Yöntemleri

Hospital Infections And Contol Measures 

Z

2

0

2

8

HEY 606

Hastane Atıkları ve Atık Yönetimi

Hospital Wastes and Manegement

 Z 2 0 2 8

 

Seçmeli Dersler 

Kodu

Dersin Adı

İngilizceAdı

Statüsü

Teorik

Pratik

Kredisi

AKTS

HEY 607

Enfeksiyon Patogenezi ve bağışıklık


Pathogenesis of infection and immunity

S

2

0

2

8

HEY 608

Yoğun Bakım Enfeksiyonlarını önleme


Preventing Intensive Care Infection

S

2

0

2

8

HEY 609

Mikroplar ve hastalık oluşturma stratejileri

Microbes and disease building strategies

S

2

0

2

8

HEY 610

İş Sağlığı ve güvenliği


Occupational health and Safety

S

2

0

2

8

HEY 611

Mikroplara karşı konak yanıtı


Host response to microbes

S

2

0

2

8

HEY 612

Aşılar ve Serumlar

Vaccines and Serums 

S

2

0

2

8

HEY 613

Klinik Mikoloji

 

Clinical Mycology

S

2

2

3

10

HEY 614

Klinik Parazitoloji

Clinical Parasitology

S

2

2

3

10

HEY 615

Klinik Bakteriyoloji

Clinical Bcteriology

S

2

0

2

8

HEY 616

Klinik Viroloji

Clinical Virology

S

2

2

3

10

HEY 617

Sağlık Bilimlerinde sağlık araştırmları için temel istatistik

Statıstıcal And Research Techniques in Health Sciences

S

2

0

2

8

HEY 618

İmmun Süpressif Hastalıklar

Immune Suppressive Diseases 

S

2

0

2

8

HEY 619

Mantar enfeksiyonlarında patogenez


Pathogenesis in fungal infections

S

2

0

2

8

HEY 620

Bakteri enfeksiyonlarında patogenez


Pathogenesis in bacterial infections

S

2

0

2

8

HEY 621

Viral enfeksiyonlarda genetik


Genetic in viral infections

S

2

0

2

8

HEY 622

Hastane enfeksiyonlarında deneysel metodlar


Experimental methods in hospital infections

S

2

0

2

8

HEY 623

Patogenez çalışmalarında deneysel yaklaşımlar (Enfeksiyon modeli oluşturma vs.)

Experimental approaches in pathogenesis studies (Infection modeling, etc.)

S

2

0

2

8

HEY 624

Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma Yöntemleri


Occupational Health Risks and Protection Methods for Health Personnel

S

2

0

2

8

HEY 625

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Techniques of Scientific Research and Publication Ethics

S

2

0

2

8

HEY 626

Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyoloji

Epidemiology of İnfectious diseases

S

2

0

2

8

  

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ        

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

HEY 601

 Seminer 

0

2

0

4

Bilimsel bir konunun literatür taramasının yapılması, okunması ve analizi, bilimsel bir araştırma hipotezinin oluşturulması, deneyselçalışma tasarlanması, veri toplama ve analiz yöntemlerinin tartışılması, makale yazma, konuların sunumlarının yapılması 
Seminar

Reading and analyzing of a scientific topic, reading and analyzing, designing a scientific research hypothesis, designing an experimentalstudy, discussing methods of data collection and analysis, writing articles, making presentations of topics. 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

HEY 602

Enfeksiyon Hastalıkları

2

0

2

8

Bu dersin amacı tarih boyunca insan sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgi sahibi olmak.  İnsanlara direk veya indirek bulaşan bakteriyel, viral, paraziter ve fungal enfeksiyonları tanımlamak, klinik ve laboratuvar bulguları ile değerlendirmek. Enfeksiyon hastalıklarının tanı,  tedavi ve komplikasyonlarını bilmek.  Son zamanlarda hastanede yatan hastalarda gelişen dirençli bakteriyel enfeksiyonları sistemlere göre değerlendirmek, koruyucu önlemleri almaktır. Hastanede yatan hastalarda en sık görülen hastane enfeksiyonlarını CDC(Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre tanımlamaktır. Salgın yapan enfeksiyon hastalıklarında alınacak önlemleri ve toplumsal farkındalığın yaratılması konusunda bilgi sahibi olmaktır. 

The Infectious Diseases
The aim of this course is to have a general knowledge about infectious diseases that threaten human health throughout history. To define bacterial, viral, parasitic and fungal infections directly or indirectly transmitted to humans. To evaluate them by the means of clinical and laboratory findings. To find out the diagnosis, treatment and complications of the infectious diseases. To assess the resistant bacterial infections lately developing in hospitalized patients according to the systems and to take the required preventive measures. To identify the nosocomial infections most encountered in hospitalized patients according to the CDC criteria. To have knowledge about protections that should be taken in infectious diseases during outbreaks and to increase the social awareness against these illnesses

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

HEY 603

Yoğun Bakım Enfeksiyonları

2

0

2

8

Bu dersin amacı hastanede yatan hastaların en sık görülen nozokomiyal enefeksiyonlarını öğrenmek.  Yoğun bakımda izlenen hastalarda gelişen dirençli mikroorganizmaların yaptığı hastalıkların tanı ve tedavisini bilmektir.  Yoğun bakımda görülen kan yolu, kateter, pulmoner, cerrahi alan ve yumuşak doku enfeksiyonlarında alınacak önlemleri bilmektir.  Yoğun bakım nozokomiyal enfeksiyonlarının surveyansını yapmak, akılcı antibiyotik kullanımını, hasta bakımı ve çevre hijyeni için gerekli politikalar üretmektir. 
 Intensive Care Unit Infections
 The aim of this course is to learn the most encountered nosocomial infections of hospitalized patients. To have knowledge about the diagnosis and treatment of diseases caused by resistant microorganisms developed in patients followed in Intensive Care Units. To know the protections to be taken in circulatory system, catheter, pulmonary, surgical site and soft tissue infections seen in Intensive Care Unit. To make the surveillance of Intensive Care Unit nosocomial infections, to produce the required policies for rational antibiotic use, patients care and environmental higiene.   

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 

HEY 604

Biyoistatistik 

2

0

2

8

Biyoistatistik yöntemlerin öğretilmesi, hastane enfeksiyonlarında surveyans izleminde kullanılması. Biyoistatistik yöntemleri çözümleme becerisinin kazanılması. Bu dersin amacı hastane enfeksiyonlarının prevalansı, insidansi, riski ve salgın yönetimini öğrenmesi ve bunu bilgisayar programına aktarmasıdır.  Hastane enfeksiyonlarının izlenmesi, tanımlanması, önlenmesi için gerekli bilgilerin istatiksel verilerle dökümante edilmesidir. Hastane enfeksiyonların izleminde kullanılacak istatiksel yöntemleri öğrenmektir. 
 Biostatistics
To teach biostatistics methods, to use them in surveillance follow up in hospital infections. To acquire analysis skills of biostatistics methods. The aim of this course is to learn the prevalence, incidence, risk of infectious diseases and outbreaks management and to transfer the data to the computer program. To document the necessary information with statistical data in order to monitoring, identifying and preventing the hospital infections, to learn statistical methods to be used in follow up of hospital infections. 

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

HEY 605

Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol Yöntemleri 

2

0

2

8

Bu dersin amacı, öğrencilere ameliyathane, yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri başta olmak üzere hastanede görülen enfeksiyonlar ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ülkemizde gerek lisans eğitimi, gerekse uzmanlık eğitimi döneminde, hastane enfeksiyonlarına yönelik eğitim verilmesi konusunda yeterli bir kurumsallaşma sağlanamamıştır. Tıp eğitimi verilen fakültelerde genelde lisans eğitimi aşamasında hastane enfeksiyonları konusunda özel bir eğitimin verilmesi yerine, hekimler için mezuniyet sonrası verilen enfeksiyon hastalıkları uzmanlığı eğitimi içerisinde, farklı düzeylerde bu konuya yer verilmektedir., Hemşirelik hizmetleri, diş hekimleri, eczacılar ve veterinerler için ise öğrenimleri sırasında veya mezuniyet sonrası, Doktora programları dışında, bu tür bir eğitim uygulanmamaktadır. Hastane enfeksiyonları ve kontrol yöntemleri konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verecek kurumlara ihtiyac olduğunu düşünüyoruz. 
 Hospital Infections And Control Measures 
The aim of this course is to provide for the studentsand gain knowledge and skills related to the infections deveoped in hospitals especially acquired in surgical operation rooms, intensive care units and reanimation units, and infection control. In our country, both in undergraduate education, as well as in specialized training period, no adequate institutionalization has been achieved in giving an education intended for hospital infections. In faculties giving medical education, often instead of giving special training on nosocomial infections in the undergraduate stage, for doctors this matter is given to at different levels after graduation in the infectious disease specialist training.For nursing services, dentists, pharmacists and veterinarians during their education or after graduation, such training does not apply except for graduate programs. We believe that there is a need for some institutions to offer education at the undergraduate and graduate level on hospital infection and control procedures. 

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

HEY 606

Hastane Atıkları ve Atık Yönetimi 

2

0

2

8

Tıbbi Tesislerde ortaya çıkan atıkların %75-%90 kadarı, evsel atıklarla mukayese edildiğinde, risk taşımayan, diğer bir deyimle “genel” tıbbi atıklardır. Bunlar genelde tıbbi kuruluşlarının yönetimsel/idari işlevlerinden kaynaklanmakta olup tıbbi tesislerin; bina ve müştemilatlarının bakımları esnasında açığa çıkan atıkları içermektedir. Geriye kalan % 10-25 oranındaki tıbbi atıklar ise tehlikeli atık olarak nitelendirilmektedir ve bunlar sağlık için çeşitli riskler yaratmaktadır.  Ülkemizde hastanelerden ve benzer kuruluşlardan kaynaklanan tıbbi ve kimyasal atıklar halk sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturmakta, gelişigüzel bir şekilde çöplüklere atılan söz konusu atıklar bir çok hastalığın yayılmasına ve başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere insanlara ve çevreye zarar vermektedir. Hastane laboratuvarlarından gelişi güzel kanalizasyon sistemine atılan kimyasal atıklar doğaya karışmakta ve ekolojik döngü sonucunda tekrar insan sağlığını tehdit eder konuma gelmektedir.  Bu dersle atıkların nasıl toplanacağı nasıl bertaraf edileceği atıklarla ilgili yönetmelik ve kanuni düzenlemeler anlatılacaktır.

Hospital Wastes And Waste Management 
Upto 75% -90% of the waste generated at the medical facilities, when compared with domestic waste, do not pose a potential risk, in other words, are the "general" medical wastes. These are generallycaused by managerial / administrative functions of the medical establishments and include the waste brought about during maintenance of the premisesfrom medical facilities. The remaining 10-25% of medical waste is classified as hazardous waste and pose several risks for the health. In our country, medical and chemical wastes originating from hospitals and similar institutions constitute a great danger in terms of public health, and the mentioned wastes thrown into landfills in a haphazard manner is causing especially various infectious diseases and spreading the disease and damaging to people and the environment. The chemical wastes discharged from hospital laboratories into the sewage systemjoin into the nature and come to the position whichthreatens the human health again in the result of an ecological cycle. Regulations on how to collect and dispose of the wastes will be described in this course by the means of regulations and related laws on waste.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 607

Enfeksiyon Patogenezi ve bağışıklık 

 2

0

2

8

Enfeksiyon etkenleri, bulaşıcı hastalıklar ve bunları etkileyen faktörler, Enfeksiyon etkenlerinin bulaşma yolları ve enfeksiyon zinciri, Epidemiyolojide sık kullanılan kavramlar, Ülkemizde sık görülen enfeksiyon hastalıkları, Ekolojik denge ve sağlık, Enfeksiyon hastalıklarına genel yaklaşım, Bakteriyel, viral, mantar ve paraziter hastalıkların patolojisi, Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışık yanıt mekanizmaları, Enfeksiyon hastalıklarındaki bazı tanımlar,  bulaşma yolları,  etkene,  konağa ve çevreye ilişkin faktörler ile genel belirti ve bulgular konusunda bilgi kazandırılması, Enfeksiyonlara karşı konak savunmasında yer alan özgül olmayan ve etkene özgül bağışık yanıt mekanizmaları konusunda bilgi kazandırılması 
Pathogenesis of infection and immunity

Infectious agents, infectious diseases and associated factors, routes of transmission of infectious agents and infection chain, consepts frequently used in epidemiology, infectious diseases seen commonly in our country, ecologic balance and health, general spproach to the infectious diseases, pathology of bacterial, viral, fungal and parassitic diseases, immune response mechanisms to infectious diseases, some definitions in infectious diseases, transmission routes, to give information about the factors associated with the infectious agent, host and environment and general symptoms and signs of infections, to acquire knowledge about spesific and nonspecific immune response mechanisms taking place in host defense against infections. 

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 608

Yoğun Bakım Enfeksiyonlarını önleme  

2

0

2

8

Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)'nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünün öğrenilmesi. Bunun içi El Yıkama, Eldiven Kullanma, Genel Hastane Temizliği, Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü, Dezenfeksiyon, Metisilin Dirençli Stafilokok (MRSA) Enfeksiyonlarını Önleme, Sıkı Temas (Vankomisin Dirençli Enterokok) İzolasyonu, Solunum (Hava Yolu) İzolasyonu, Standart Önlemler, Temas İzolasyonu Talimatı gibi enfeksiyonları önlemek için alınması gereken tedbirlerin öğrenilmesi.

Preventing Intensive Care Infection

Learning control of development and prevention of hospital infections in Intensive Care Units, for that purpose learning measures that should be taken to prevent infections such as hand washing, using of gloves, general hospital cleaning, procedure of medical waste management, dysinfection, prevention of MRSA infections, firm contact isolation (VRE), air route isolation, Standard measures, instructions of contact isolation

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 609

 Mikroplar ve hastalık oluşturma stratejileri

2

0

2

Mikroorganizmaların patojenitesini (konakta hastalık yapabilme yeteneğini) belirleyen faktörlerin öğrenilmesi, Mikroorganizmaların (bakteriler de dahil) konakta hastalık yapabilme kabiliyetlerinin tanımlanması, Patojen, patojenite, virulans (patojenlik), terimleri arasındaki farkın kavratılması, Hastalık oluştururken kullandıkları Adhezyon (yapışma), kolonizasyon, toksin salınımı gibi mekanizmaların öğrenilmesi
Microbes and disease building strategies
Learning the factors that determinate pathogenicity (ability to form disease in the host), definition of abilities of microorganisms (including bacteria) to fom disease in the host, conception of the difference among pathogen, pathogenity and virulans (pahogenicity) terms, learning of mechanisms such as adhesion (binding), colonisation, toxin release which they use during disease formation.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 610

İş Sağlığı ve güvenliği

2

0

2

8

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramların anlatıldığı, işçi sağlığı ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konuların anlatılması. Mevzuatta yer alan; İş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası sözleşmeler, Avrupa Birliği ortak kararları, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili anayasa hükümleri, Çalışanın çalışma hayatındaki sosyal hakları ile ilgili yasalar ve yasalara bağlı tüzükler ve yönetmelikler, Yasalar karşısında çalışan ve çalıştıran sorumluluklarının kavratılması, Sağlık kurumlarında çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden tehlike ve risklerin tanımlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz uluslararası ve ulusal mevzuatımızdaki düzenlemelerin öğretilip, sağlık kurumlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının kurulmasına yönelik bilgilendirmelerin yapılması, ve sistematiğin öğretilmesi.

Occupational health and Safety

Explaining the basic concepts related to occupational health and safety, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic factors affecting occupational health and safety. In the legislation; International agreements on occupational health and safety, European Union joint decisions, Constitutional provisions on occupational health and safety, Laws and regulations related to the social rights of employees in their working life, Legislative regulations and regulations, Comprehension of employee and employee responsibilities against legislation, To teach the health and safety hazards that are threatening our safety, to teach our regulations in our international and national legislation on health and safety, and to provide information and systems for establishing a healthy and safe working environment in health institutions.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 611

Mikroplara karşı konak yanıtı

2

0

2

8

 

Enfeksiyonlara (konağa yabancı yapılara) karşı direnci sağlayan hücrelerin, dokuların ve moleküllerin oluşturduğu immün sistemin ve bu hücrelerin ve moleküllerin oluşturdukları immün yanıt kavramının anlaşılması, İmmün sistemin mikroorganizmalar oluşturduğu yanıtta doğal/innate ve adaptif/edinsel immün sistemin nasıl görev aldığının öğretilmesi

Hostresponsetomicrobes
Understanding of the immune system formed by cells, tissues and molecules and the immune response of these cells and molecules that provide resistance against infections (foreign constructions), teaching how the immune system works in response to the natural / innate and adaptive / acquired immune system in response to microorganisms

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 

HEY 612

Aşılar ve Serumlar

2

0

2

8

Yapay ve aktif bağışlık terimlerinin üzerinde durulması, Aşı ve Serum arasındaki temel farklar, Canlı ve cansız aşılar gibi aşı çeşitlerinin irdelenmesi, Ülkemizde uygulanan aşı takvimi içerisinde yer alan aşıların tekrarı ve tartışılması, bir aşının geliştirmesi için gerekenler, genomik aşılar, aşıların uygulanması, adjuvan terimi, aşıların uygulama yolları, aşı uygulamasından sonra antikor gelişim süreci, aşı uygulanmasının avantaj ve dezavantajlarının kavranılması

Vaccines and Serums
The main differences between vaccine and serum, the examination of vaccine types such as live and non-live vaccines, the repetition of the vaccines included in the vaccine schedule in our country, the requirements for developing a vaccine, genomic vaccines, application of vaccines, adjuvant , Routes of administration of vaccines, antibody development process after vaccination, understanding of advantages and disadvantages of vaccination.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 613

 Klinik Mikoloji

2

2

3

10

Hastane enfeksiyonlarında üçüncü sırada görülen mantar enfeksiyonlarını öğrenmektir.  Yüzeysel ve derin doku mantar enfeksiyonlarını tanımlamak, tanı, tedavi ve koruyucu önlemleri almaktır. Özellikle immün yetmezliği olan uzun süreli hastanede kalan ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanan hastalarda gelişen invaziv fungal enfeksiyonları öğrenmektir.
Clinical Mycology
The aim of this course is to learn the fungal infections seen in the third rank among infectious diseases. To define the superficial and deep tissue fungal infections, to diagnose and treat these infections and to take the protective measures. Especially to learn invasive fungal infections developed in immunodeficient patients, who were hospitalized  long time and used wide spectrum antibiotics.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 614

 Klinik Parazitoloji

2

0

2

10

İnsanlarda en sık görülen sıtma, amip, barsak parazitozları gibi hastalıkları öğrenmektir. Hastanede yatan hastalarda görülen iç ve dış parazitleri tanımlamak, toplumda salgınlara neden olan vektör parazitleri öğrenmektir. 

 Clinical Parasitology
The aim of this course is to learn some parasitic diseases seen frequently in humans such as malaria, amebiasis and intestinal parasitoses. To identify inner and outer parasites seen in hospitalized patients, to learn vector parasites which cause to outbreaks in the community.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 615

 Klinik Bakteriyoloji

2

0

2

8

Bu dersin amacı insanlarda sık görülen ve hastane enfeksiyonlarında rol alan gram olumlu ve olumsuz bakterileri öğrenmektirİnsanlarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlar, etkenleri ve yaptıkları hastalıklar anlatılacaktır..Bakterilerin antibiyotik direnci ve bilinçli antibiyotik kullanımının hastane infeksiyonlarında önemi anlatılacaktır.
 Clinical Bacteriology
The aim of this course common Gram positive and negative bacteria seen in nosocomial infections in humans that are most common in humans is learning to bacterial infections, causative agents and their diseases will be explained. Conscious of the importance of bacteria in nosocomial infections and antibiotic resistance and antibiotic using to their will be explained.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 616

 Klinik Viroloji

2

2

3

10

Bu dersin amacı transfüzyonla, vektörlerle ve yakın temasla bulaşan, salgınlar yapan viral hastalıkları öğrenmektir. Kronikleşen vial hepatitler, Kırım Kongo Hemorajik Ateş, suçiçeği, kızamık gibi viral hastalıkları tanımak, aktif ve pasif korunmayı öğrenmektir.
 Clinical Vırology
The aim of this course is to learn viral infections transmitted by transfusion, vectors and close contact, causing outbreaks. To identify viral infections such as chronic viral hepatites, Crimean Congo Hemorrhagic Fever, chickenpox and measles, to learn active and passive prophylaxis

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 617

Sağlık Bilimlerinde sağlık araştırmları için temel istatistik

2

0

2

8

Bu dersin amacı, veri ve istatistik ile ilgili kavramları açıklayabilmek, geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapabilmek ve araştırma yöntemine, veriye uygun analizlerini yapabilmek. Veri ve istatistikle ilgili temel kavramlar, betimsel ve kesitsel istatistikler, normal dağılımın incelenmesi, analizlerin yapılması, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlaştırılması anlatılacaktır.
 Statistical And Resarch Techniques In Health Sciences
 

The aim of this course could be explain concepts related to data and statistics to make the reliability and validity of the method of analysis and research to make the appropriate data analysis. Basic concepts of data and statistics, and cross-sectional descriptive statistics, analysis of the normal distribution, the analyzing, interpreting the results of the analysis will be discussed and reporting.

The aim of this course could be explain concepts related to data and statistics, to make the validity and reliability analysis and research method, to make the appropriate data analysis.  Interpretation of analysis results reporting, basic concepts of data and statistics, and cross-sectional descriptive statistics, examination of the normal distribution, analyzing will be explained.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 618

 İmmun Süpressif Hastalıklar

2

0

2

8

Bu dersin amacı hastane enfeksiyonlarının sık görüldüğü immunsüpressif tedavi alan hastalar ve yoğun bakım hastalarında enfeksiyonları öğrenmektir.  Son yıllarda artan malign olgularda kemoterapi ve anti TNF gibi biyolojik ajanların kullanılması (kollejenoz, inflamatuvar barsak hastalığı) ciddi viral, bakteriyel, fungal ve paraziter hastalıklara neden olmaktadır.   Altta yatan nedenlerle immün sistemi zayıflayan hastaların hastane enfeksiyonlarının tanı ve tedavilerinin öğrenilmesi ve belli protokollerle alınacak önlemler sayesinde hastane şartlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.  Çevresel ve kişisel hijyenik önlemlerle immunsüpressif hastaların hastane enfeksiyonları en az düzeye indirilmesi sağlanacaktır. 
Immune Deficiency
The aim of this course is to learn infections in intensive care unit patients and patients receiving immunosuppressive treatmentin whom hospital infectionsfrequently occur. In recent years, the increasing use of chemotherapy and biological agents such as anti-TNF in malignant cases (collagenosis, inflammatory bowel disease) cause serious viral, bacterial, fungal and parasitic diseases. Through the  learning the diagnosis and treatment of nosocomial infections of the patients having weakened immune system associated with underlying reasons and the measures to be taken in terms of specific protocols, the improvement of hospital conditions will be possible.  With environmental and personal hygienicprecautions, the hospital infections of immunosuppressive patients, will be reduced to a minimum.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 619

 Mantar enfeksiyonlarında patogenez

2

0

2

8

Yüzeyel mantar enfeksiyonları, Candida enfeksiyonları gibi invaziv enfeksiyonların bulaş kaynağının bilinmesi, yerleşim yerlerinin öğretilmesi, konakçının immün yanıtı ve mantarın türüne göre klinik görünümlerinin tanıtılmasının öğrenilmesi.
Pathogenesis in fungal infections

Superficial fungal infections, to give knowledge about transmission source of invasive fungal infections such as Candida infections, teaching of sites of involvement, immune response of the host, learning of clinical presentations according to the fungal species

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 620

Bakteri enfeksiyonlarında patogenez

2

0

2

8

Stapyhlococcus aureus ve stafilokoksik toksik şok sendromu patogenezi, Neisseria meningitis ve enfeksiyon patogenezi, Süpüratif Streptokoksis (Kızıl, farenjit, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonu gibi)  ve non süpüratif Streptokoksis (Romatizmal ateş, glomerulonefrit) enfeksiyonların patogenezi, Treponema pallidum ve sifiliz patogenezi, E coli ve enterotoksijenik E coli patogenezi, Gazlı gangren ve diğer klostridyalenfeksiyonların patogenezi, Tüberküloz, tetanoz, difteri, boğmaca, tularemi, bruselloz enfeksiyonlarının patogenezinin öğrenilmesi
Pathogenesis in bacterial infections
Pathogenesis of Stapyhlococcus aureus and staphylococcic toxic schock syndrome, pathogenesis of Neisseria meningitis ve its infection, pathogenesis of supurative streptococcic diseases (such as scarlet fever, pharyngitis, dermal and soft tissue infections) and nonsupurative diseases (rheumatic fever and glomerulonephritis), pathogenesis Treponema pallidum and syphilis, patogenesis of E coli and enterotoxigenic E coli, patogenesis of Gas gangrene and other clostridial infections, learning of patogenesis of tuberculosis, tetanus, diphteria, pertussis, tularemia and brucellosis

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 621

Viral enfeksiyonlarda genetik

2

0

2

8

Hastalık oluşumu için virüslerin ilk önce konak canlıya ulaşması, duyarlı hücrelerle temas haline gelmesi, hücreler içerisinde replike olması ve hücrelerde hasar oluşturması, Virüsün konağa girişinden sonraki inkübasyon (kuluçka) dönemi prodromal (hazırlık) dönemi, vücuda giren virüsün dozu, giriş şekli, enfektivitesi ve virülansı, konağın yaşı, genetik yapısı, metabolik durumu ve immun sisteminin yeterliliği gibi faktörlerin, akut, persistan enfekiyon dönemlerinin bilinmesi, Viral hastalık oluşumunda yer alan; Virüsün konak organizmaya girişi, Virüslerin organizmada yayılışı, Hücrelerde hasar oluşumu ve hastalık tablosu ve Hastalığın sonlanması basamaklarının kavratılması

Genetic in viral infections

For disease formation, viruses must first reach the host organism, come into contact with sensitive cells, replicate in the cells and cause damage to the cells, prodromal (incubation) period after incubation, virus entering the body, factors such as virulence, age of onset, genetic structure, metabolic status and sufficiency of immunity system, knowledge of acute, persian infectious periods, Introduction of virus into the host organism, Distribution of viruses in the organism, Damage of cells and disease table and comprehension of the stages of disease ending

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 622

Hastane Enfeksiyonlarında Deneysel metodlar

2

0

2

8

Ex vivo enfeksiyon modelleri, In vivo (Hayvan) enfeksiyon modelleri, Enfeksiyon oluşturma şekilleri, deney hayvanları çalışmalarında tasarım, araştırma basamakları, hayvan deneyleri için güncel rehberlerin takip edilmesi, Enfeksiyon oluşturmak için ön planda olan deney hayvanı modellerinin öğrenilmesi, çalışılacak histolojik, biyokimyasal parametrelerin doğru şekilde belirlenmesi
Experimental methods in hospital infections
Ex vivo infectious models, In vivo infectious models, Types of infection formation, Design in experimental animals studies, Research steps, Follow up the current guidelines for animal experiments, Learning of preliminary animal models for infectious disease, Determination of histological and biochemical parameters determination

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 623

Patogenez çalışmalarında deneysel yaklaşımlar

2

0

2

8

Hayvan modeli seçimi: Hayvan türü, Patogenez (insana benzerlik?), Çalışma hedefleri Kullanılacak gereç ve yöntemler, Hayvanın kolay elde edilebilmesi (Fiyat, barınma), Model oluşturmada verilecek madde ve ilişkili sistem, Ajanın verilme şekli, Dozu, Ajanın formu, Knock-out deney hayvanı oluşturulmasının öğrenilmesi.
Experimental approaches in pathogenesis studies
Animal model selection: Animal type, Pathogenesis, Objectives of the study Materials and methods to be used, Easy to obtain animal (Price, accommodation), material to be given in modeling and related system, agent form, dose, agent form, Knock- Out experimental animal. 

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEY 624

Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma Yöntemleri

2

0

2

8

Sağlık personelinin sağlığı ve boyutları, hastanelerde çalışan personelin sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, çalışma hayatında meslek hastalıklarına genel bakış, iş hijyeni ve kimyasal etkenler, hastanedeki fiziksel etkenler ve bulaşıcı hastalıklar gibi konularda bilgili ve bilinçli sağlıklı insan gücü yetiştirmek, bu amaçla hastane enfeksiyonları Doktora öğrencisinin rol ve görevlerini benimsetmek amaçlanmaktadır.

Occupational Health Risks And Protection Methods For Health Professionals

To bring up and train an informed and conscious healthy manpower in subjects such as the health and size of the health personnel, the health of personnel working in hospitals and safety applications, running an overview to occupational diseases at the work life, occupational hygiene and chemical agents, physical agents and infectious diseases at the hospital, for this purpose graduate students on nosocomial infections are encouraged to adopt their role and tasks about the matter.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

HEY 625

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

2

0

2

8

Bilimsel bir konuda temel araştırma yöntemleri, yayın çeşitleri, makale, derleme, olgu sunumu, bilimsel toplantılar için bildiri hazırlanması, sözel ve poster sunum teknikleri,  uluslararası yayın ve atıf indeks sistemleri, bir bilimsel yayının nasıl yazılması gerektiği, bilimsel proje nasıl hazırlandığı, bilimsel alanda görülen etik dış davranışlar, intihalin ne olduğu, intihal  türleri   ve önlenmesi konularında bilgi verilmesi.

Techniques of Scientific Research and Publication Ethics

Basic research methods in a scientific matter, publication types, articles, reviews, case reports, and preparing reports for scientific meetings, oral and poster presentation techniques, international publication and citation index system, and how it should be written in a scientific publication, how to prepare scientific projects in the scientific field unethical behavior seen, what is plagiarism, plagiarism species and prevention to provide information on the subject

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

HEY 626

Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi

 2

2

8

Bu hastalıklar ülkemiz için ağırlıklı bir öneme sahiptir. Bunlarla savaş için salt enfeksiyon hastalığı kliniği bilgisi yetersizdir. Özellikle sahada bu hastalıklar çıkmadan önce ve çıktıktan sonra alınması gereken önlemler yoğun bir enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi bilgisibecerisi gerektirir. Hekim doktora adayları için salgınlar öncesi toplumu koruyucu önlemler(sanitasyon, su ve besin hijyeni, kişisel hijyen, bağışıklama, sağlık eğitimi..) alabilme becerisigereklidir. Salgınlar çıktıktan sonra da kesin tanı koyma, bildirim, sağaltım, izolasyon, birey ve toplumun eğitimi, kayıtlarla salgının izlenmesi, olgu-zaman eğrisinin çizilerek epideminin kaynağına inilmesi, filyasyon raporu hazırlanması ve konuya ilişkin mevzuat gibi temel konular kapsanacaktır.
Epidemiology of İnfectious diseases
These diseases have a weighted precaution for our country. Only infection for war with them

The knowledge of the disease clinic is insufficient. Especially before and after these diseases occur on the field. Then the precautions to be taken are an intensive epidemiology of epidemiology of infectious diseases. Community preventive measures for physician candidates for pre-epidemic (Sanitation, water and food hygiene, personal hygiene, immunization, health education ..)is necessary. After the epidemics have emerged, definitive diagnosis, notification, treatment, isolation, individual and education of the community, monitoring the epidemic with the records, drawing the case-time curriculum, To go to the source, to prepare the report of the filing and to Topics will be covered.

 (Not: "HEY 625 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" seçmeli dersi, Yüksek lisans eğitimi süresince 

alınmamış ise, doktora eğitiminde zorunlu olarak alınacaktır.)

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top