Fizyoloji ABD

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji Ortak Doktora Programı 

Program Adı

Abant İzzet Baysal Ünversitesi (AİBÜ) ile Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüleri Fizyoloji Anabilim Dalları Ortak Doktora Programı

Enstitü Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Aydın HİM (BAİBÜ)

Prof. Dr. Şerif DEMİR (DÜ)

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Aydın HİM (BAİBÜ)

Prof. Dr. Tufan MERT ( Biyofizik ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KILINÇ (BAİBÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİNKAYA

Prof. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ (DÜ)

Prof. Dr. Şerif DEMİR (DÜ)

Programa Başvuru Koşulu

 

Adayların en az on yarıyıl eğitim veren Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak koşuluyla  Sağlık Yüksekokulu, Fen Fakültesi /Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezun olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 240 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir. 

2- Öğrenciler, yapılan protokol gereği toplam kredinin (30 kredi) en az üçte birini (10 kredi) diğer enstitüden (DÜ) almak zorundadır. 

3-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

Fizyoloji Ortak Doktora Programı Ders İçerikleri

Ders Kodu Ders Adı Z/S* T P K AKTS Ders İçeriği
OFİZ-601 Bilimsel AraştırmaYöntemleri Z 2 0 2 9

Fizyolojide bir konunun bilimsel metodu kullanarak derinlemesine araştırılması; temel araştırmalar, laboratuar araştırmaları, bunlarla ilgili teorik bilgi ve uygulamasının yaptırılması, bilimsel bir konunun fark edilmesi, tanımlanması, konu ile ilgili bilgilerin toplanması, hipotezlerin oluşturulması, çözüm yolarının uygulanması, deneysel çalışmaların yapılması, sonuca varılması.

OFİZ-602 Moleküler Nörobiyoloji Z 2 0 2 9 Nöron tipleri yapılarının moleküler düzeyde incelenmesi. Merkezi ve periferik sinir sistemi sinaps yapıları, çalışma prensibi, eksitasyon, inhibisyon, nörotransmitterler, yapılarına göre  nörotransmitterlerin gruplandırılmaları, uptake-reuptake mekanizmaları, GABA, Glisin, Glutamat, Histamin, Serotonin, NO gibi nöromodülatörlerin gen düzeyinde ekpressiyonları, reseptörleri, alt reseptör tipleri.
OFİZ-603 Fizyolojide Deney Teknikleri Z 1 2 2 9 Fizyoloji laboratuarında bulunan alet ve ekipmanların kullanımının öğretilmesi, her türlü fizyolojik çözeltinin hazırlanması ve deney hayvanları manipulasyonları. Hastalık hayvan modellerinin oluşturulması, cerrahi el becerilerinin geliştirilmesi, sempatektomi uygulamaları.
OFİZ-604 Egzersiz Fizyolojisi Z 2 0 2 9 Fiziksel aktiviteler altında yatan fizyolojik mekanizmaların incelenmesi, fiziksel aktiviteyi; sinir, endokrin, kalp-dolaşım, kas-iskelet sistemlerinin nasıl etkilediği aynı zamanda fiziksel aktivitelerin bu sistemlerden nasıl etkilendiği. Enerji kavramı, farklı egzersizlerin enerji maliyetleri, organizmanın enerji yolları, egzersiz sonrası toparlanma. Farklı fizyolojik sistemlerin akut ve kronik egzersize uyumu, akut ve kronik adaptasyon mekanizmaları. farklı ortamlarda egzersiz. Egzersiz fizyolojisinde ölçüm yöntemleri.
OFİZ-605 İleri Hücre Fizyolojisi Z 2 0 2 9 Hücre membranının düzenlenişi, üzerinde bulunan moleküllerin fizyolojik fonksiyonu, hücre-hücre bağlantıları, sinyal transdüksiyon mekanimasında rol alan moleküller, organeller arasındaki iletişim, gen ekspresyonu, post transkripsiyonel modifikasyon, programlı hücre ölümü konularının moleküler düzeyde incelenmesi.
OFİZ-606 Oksidan ve Antiaoksidan Sistemler Z 2 0 2 9 Temel oksidasyon sistemleri, oksidatif stres, vücutta serbest radikallerin oluşum mekanizması, Reaktif oksijen türleri(ROS), oksidasyonu artıran faktörler; antioksidan sistem, endojen antioksidanlar(Bilirubin, Tioller (glutatyon, lipoik asit, N-asetil sistein), NADPH ve NADH, Koenzim Q10, ürik asit). Diyetle alınan antioksidanlar(Vitamin C, Vitamin E, Beta karoten ve diğer karotenoidler (likopen, lutein), Polifenoller (flavonoidler); Oksidatif hasarla alakalı durumlar: Yaşlanma, Atheroskleroz, Kardiyo vasküer hastalıklar vs.
OFİZ-607 Fizyolojik Düzenleme Mekanizmaları Z 2 0 2 9 Homeostazisin sağlanmasında rol alan mekanizmalar, hücre dışı sıvı taşıma sistemi, oksijen-karbondioksit seviyesinin ayarlanması, metabolizmanın ayarlanması, katabolik reaksiyonlar sonucu zararlı maddelerin atılmasında karaciğerin rolü, su-tuz dengesinin sağlanmasında böbreklerin ve derinin fonksiyonu, kan basıncının sistemik ve lokal kontrolü,  homeostazisin bozulduğu durumlar.
OFİZ-608 Damar Düz Kası Fizyolojisi Z 2 0 2 9 Damar düz kası yapısı ve fonksiyonu, damar düz kaslarında  nöromusküler bağlantılar, damar düz kas hücreleri üzerinde bulunan sinyal ileticiler, damar düz kas hücrelerin kontrüksiyon ve dilatosyonunda rol alan sistemler; ilgili nöromodülatörler, hormonlar ve sinir sistemi.
OFİZ-609 Sistemlerin Kontrol Mekanizmaları S 2 0 2 6 Hücre, sinir, kas, kardiyovasküler, sindirim, boşaltım, solunum, üreme sistemlerinin; sinirsel, hormonal düzenlenmesi, bu düzenleme mekanizmasında rol oynayan moleküller, karşılıklı etkileşimler.
OFİZ-610 Seminer Z 0 2 0 6 Öğrenci fizyoloji içerisinde yer alan ilgi duyduğu bir konu hakkında literatür taraması yaparak araştırır, hazırlar, hazırlanır ve sunar.
OFİZ-611 Kardiyopulmoner Sistem Fizyolojisi ve Fizyopatoloji S 2 0 2 6 Kalbin işlevleri, Kalp ve akciğer arasında kanın sirkülasyonu, akciğer alveollerinde gaz değişimi, pulmoner arter, pulmoner ven, hiper ve hipo tansiyon, iskemi, reperfüzyon, miyokard infarktüsü, flatter, fibrilasyon.
OFİZ-612 Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi ve Fizyopatoloji S 2 0 2 6 Besin alımı, çiğneme ve yutma; mideden besinlerin geçişi, mide fonksiyonları; barsaklarda sindirim, ince barsak hareketleri; pankreas salgıları ve etkileri, düzenlenmesi; karaciğer ve safra salgısının düzenlenmesi, kalın barsaklarda sindirim ve dışkılama; emilim mekanizması ve emilim. Besinlerin sindirilmesinde rol oynayan enzimler. Gastrointestinal sistemi oluşturan organlarda meydana gelen hastalılar(enterokolit, tümörler, enterohemorraji, bağırsak delinmesi vs.).
OFİZ-613 Endokrin Sistem Fizyolojisi ve Fizyopatoloji S 2 0 2 6 Endokrin bezler ve hormonlar, hormon reseptörleri, hormon yapımının düzenlenmesi, yiyecek arama ve bilişsel aktivitelerde adrenal kostikosteroidlerin yönlendirici etkisi, gelişimsel olayların aracıları olarak hormonlar, beyinde cinsiyet farklılıkları, insan beyni ve davranışında cinsiyet farklılıkları, vazopressin ve fizyolojik düzenlenmesi, oksitosin ve fizyolojik düzenlenmesi, hipotalamusun nöroendokrinolojideki yeri, hipotalamik hormonlar, hipofiz bezi ve hormonları. Endokrin bezlerin tümörleri, endokrin bezlerin yetersiz ve aşırı çalışmalarına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar(guatr,gigantizm, moonface vs.).
OFİZ-614 Hematopoez ve Sitokinler S 2 0 2 6 Kan hücrelerinin oluşumu, kan hücreleri oluşumunda rol oynayan organ ve yapılar(kemik iliği, dalak vs.), homeopatik kök hücre, kan hücreleri oluşumunu regüle eden salgılar, kan hücrelerinin yıkımı, lenf bezleri, sitokinlerin hücre dögüsü üzerindeki etkileri, lenfositler, sitokinler, sitokinlerin yapıları, gruplandırılmaları ve fonksiyonları.
OFİZ-615 Nöroimmünoloji ve İmmünogenetik S 2 0 2 6 Sinir Sistemi ve immün sistemin birlikte ele alınması, karşılıklı etkileşim, sinir sistemine bağlı olarak sitokinlerin salınımı veya salınımın durdurulması, nörejenik inflamasyon, nörojenik inflamasyonun tetiklediği ve immün savunmada rol oynayan gen ekspresyonları, nörojenik kök hücreler, nörojenik otoimmünite, nöroimmünolojik hastalıklar, sinir sisteminde immün moleküllerin ekpresyonları, ekpresyondaki artış ve azalış durumları, nörodejeneratif ve nörogelişimsel hastalıklar.
OFİZ-616 Fizyolojide Güncel Konular S 2 0 2 6 Fizyoloji alanında yapılan yenilikler, sistemler ve bunları oluşturan organ işlevlerinin moleküler düzeyde ve gen ekpresyonlarına bağlı olarak irdelenmesi.
OFİZ-617 Fizyolojide Güncel Uygulamalar S 2 0 2 6 Fizyolojide yeni laboratuar teknikleri, en son geliştirilen laboratuar alet-ekipmanları, bilgisayar ve elektronik cihazların fizyoloji çalışmalarına uyarlanması.
OFİZ-618 Biyoistatistik S 2 2 3 6 Bu dersin verilmesindeki temel nedenler; alan dışından gelen öğrencilere biyoistatistik kavram ve yöntemlerinin tanıtılması, alanından gelen öğrencilere ise biyoistatistiğin sağlık alanında en sık kullanılan temel uygulamalarını öğretmektedir. Bu amaç dikkate alındığında dersin içeriği, temel istatistik kavramlar, değişkenlerin sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikler, tablolar ve grafik tipleri, değişken dağılımları ve özellikleri, istatistiklere ait örnekleme dağılımları, hipotez kavramı ve hata tipleri, istatistiksel fark ve ilişkinin tanımı ve kullanımı, ön şart kavramı, tek örneklem hipotez testleri, basit korelasyon ve regresyon analizi, parametrik ve parametrik olmayan istatistikler hakkında genel bilgiler,  sağlık istatistikleri, duyarlılık ve seçicilik hesabı, örnek genişliğinin tespiti ve örnekleme yöntemlerinden oluşmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında anlatılan konuların uygulamadaki yeri ve uygulama adımları da ele alınacaktır.
OFİZ-619 Temel Deney Tasarımları S 2 2 3 6 Sağlık alanı ile ilgili her türlü bilimsel araştırmada sıklıkla kullanılan temel deney tasarımlarının ortak noktaları ve farklılıkları dikkate alınarak genel bir sınıflaması yapılacak ve bu tasarımlara ait deney planı, ön şartları, avantaj ve dezavantajları, veri analizi ve sonuçların yorumlanması üzerinde durulacaktır.

OFİZ-620

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Yüksek lisans eğitimi süresince alınmamış ise, doktora eğitiminde zorunlu olarak alınacaktır.)

S 3 0 3 6  

OFİZ-621

Nörobiyofiziğin Temelleri

S 3 2 4 8 Maddenin organizasyonu, hücre zarında biyofizik olaylar, uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyeli, pasif ve aktif zar modeli, iyon kanalları, aksiyon potansiyelindeki rolleri. 
OFİZ-800 Tez Danışmanlığı TD* 0 1 0 25

Tezi süresince öğrenciyi yönlendirmek, tezinin uygulama ve yazım aşamalarında öğrenciye yol göstermek

OFİZ-8XX Uzmanlık Alan Dersi TD 5 0 0 5

Tez aşamasında olan öğrenciye seçeceği uzmanlık alanı ile ilgili konuda geniş kapsamlı bilgilerin anlatılması.

 

*Z: Zorunlu, S: Seçmeli, TD: Tez Dönemi

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top