Hemşirelik ABD

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI 

Hemşirelik Doktora Programı

(AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Dr. Arzu İLÇE

Prof. Dr. Nazmiye YILDIR

Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA

Doç. Dr. Birgül CERİT

Dr. Öğr. Üyesi Arzu AKMAN YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Nevin ÇITAK BİLGİN

Dr. Öğr. Üyesi Bedriye AK

Dr. Öğr. Üyesi Makbule TOKUR KESGİN

Dr. Öğr. Üyesi Rabia KEÇİALAN

Dr. Öğr. Üyesi Saadet CAN ÇİÇEK

Prof. Dr. Mehmet Hayri ERKOL(Genel Cerrahi ABD)

Prof. Dr. Ali Haydar PARLAK (Dermatoloji ABD)

Programa Başvuru Koşulu

Hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu bölümü lisans mezunu ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Hemşirelik Yüksek Lisans ya da Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği gibi yüksek lisans programlarının herhangi birinden tezli yüksek lisansını tamamlamış olanlar başvurabilir.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 246 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2- Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

DOKTORA PROGRAMI 

I.YARIYIL

II.YARIYIL

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

1

HEM 672

Hemşirelikte Kuramsal Öğeler I

3

0

3

8

1

HEM 673

Hemşirelikte Kuramsal Öğeler II

3

0

3

8

2

 

Seçmeli I

3

0

3

8

2

 

Seçmeli I

3

0

3

8

3

 

Seçmeli II

3

0

3

8

3

 

Seçmeli II

3

0

3

8

4

 

Seçmeli III

3

0

3

8

4

 

Seçmeli III

3

0

3

8

TOPLAM

15

0

15

32

TOPLAM

15

0

15

32

 

III. YARIYIL

IV.               YARIYIL

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

1

 

Seçmeli I

3

0

3

8

1

HEM 674

İleri Düzey İstatistik

3

0

3

8

2

 

Seçmeli II

3

0

3

8

2

HEM 676 

Seminer

0

2

0

6

3

 

Seçmeli III

3

0

3

8

3

 

Seçmeli I

3

0

3

8

4  

Seçmeli IV

3 0 3 8 4    Seçmeli II 3 0 3 8

TOPLAM

15

0

15

32

TOPLAM

12

2

12

30

 

V.               YARIYIL

VI.             YARIYIL

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

1

HEM 801

Tez Çalışması I

0

1

0

25

1

HEM 802

Tez Çalışması II

0

1

0

25

2

HEM 803

Uzmanlık Alan Dersi I

5

0

0

5

2

HEM 804

Uzmanlık Alan Dersi II

5

0

0

5

TOPLAM

5

1

0

30

TOPLAM

5

1

0

30

 

VII.      YARIYIL

                      VIII.          YARIYIL

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

1

HEM 801

Tez Çalışması III

0

1

0

25

1

HEM 802

Tez Çalışması IV

0

1

0

25

2

HEM 803

Uzmanlık Alan Dersi III

5

0

0

5

2

HEM 804

Uzmanlık Alan Dersi IV

5

0

0

5

TOPLAM

5

1

0

30

TOPLAM

5

1

0

30

  (Not: "HEM 680 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" seçmeli dersi, Yüksek lisans eğitimi süresince

alınmamış ise, doktora eğitiminde zorunlu olarak alınacaktır.)

 

 

DOKTORA PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER HAVUZU        

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM601

Hemşireliği Tarihsel Gelişimi ve Sosyolojik Yapısı

3

0

3

8

İlkçağda sağlık bakım uygulamaları ve hemşirelik, ortaçağda hemşirelik, ortaçağda sosyokültürel yapının ve skolastizmin hemşireliğe etkisi, yeniçağda hemşirelik, yakınçağda hemşirelik, Türkiye'de hemşireliğin tarihsel gelişimi ve sosyolojik yapısı, hemşireliğin meslekleşme süreci.

Historical Development and Sociological Structure of Nursing

Nursing and premative health care practices, nursing in middle age,   effect of scholasticism  and  social-culturel of nursing in middle age, nursing in new-age, nursing in contemporary age, historical development of nursing in turkey and its social structure,  the process of proffesional nursing.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM602

Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım

2

4

4

8

Kritik düşünme ve hemşirelik, kanıta dayalı hemşirelik, hemşirelik bakım modelleri, hemşirelik sınıflandırma sistemleri: ICNP, NANDA, NIC-NOC, OMAHA, hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım, klinik uygulama, hemşirelik bakım planı sunumu.

Systematic Approach in Nursing

Critical thinking and nursing,  evidence-based nursing , nursing care modals, ICNP, NANDA, NIC-NOC, OMAHA, systematical approach in nursing care, clinical practice, presentation of nursing care plans.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM603

Hemşirelikte Yöntem Geliştirme

2

4

4

8

Bilim Kavramı, bilim tarihi, bilimsel düşünme yöntemi, bilimsel yaratıcılık, hemşirelikte standart geliştirme, hemşirelikte yöntem geliştirme, geliştirilen tekniğin sunumu.

Improving Method in Nursing

The concept of science, history of science, scientific method of thinking, scientific creativity, improving standarts in nursing, improving method in nursing, presentation of  improved techniques.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 

HEM604

Hemşirelikte Bilişim

3

0

3

8

Bilişim ile ilgili temel kavramlar, hemşirelik bilişimi ve tarihçesi, sağlık uygulamalarında bilişim ulusal sağlık bilgi sistemi, hastane bilgi yönetim sistemleri, hemşirelikte ortak dil ve hemşirelik sınıflama sistemleri, hemşirelik sınıflama sistemlerinin bilgi sistemlerinde kullanımı, bilgi güvenliği ve mahremiyet,  hemşirelik bilişiminde yasal boyut ve etik, hemşirelik bilişimi ve sağlık bakım politikaları, hemşirelik bilişiminin yönetimde uygulamaları, hemşirelik bilişiminin eğitimde uygulamaları, hemşirelik bilişiminin araştırmada uygulamaları, ülkemizde hemşirelik bilişimi, dünyada hemşirelik bilişimi.

Informatics in Nursing

Basic concepts related ınformation, nursing informatics and history, informatics in healthcare practice, national health information system, hospital information management system, common language and nursing classification systems in nursing, use the nursing classification system in information system information security and privacy,  ethical and legal aspects of nursing informatics, nursing informatics and health care policy nursing informatics of practice in management, nursing informatics of practice in education,  nursing informatics of practice in research, nursing informatics in Turkey, nursing informatics in the world. 

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM605

Hemşirelik Esaslarında Kanıt Temelli Uygulamalar

3

0

3

8

Hemşirelikte kanıt temelli uygulamaların incelenmesi ve tartışılması.

Evidence Based Practices in Fundamentals of Nursing

Examination and discussion of evidence based practices in fundamentals of nursing.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM606

İleri Hemşirelik Esasları

3

0

3

8

Solunum sistemi uygulamaları, sindirim sistemi uygulamaları, üriner sistem uygulamaları, boşaltım sistemi uygulamaları, yara bakım uygulamaları, ilaç uygulamaları, sıvı tedavisi, kan transfüzyonu, sıvı elektrolit dengesi, yaşamsal bulgular ve hasta bakımına yansıması, hemşirelik uygulamalarındaki değişimler.

Advanced Fundamentals of Nursing

Respiratory system applications, digestive system applications, urinary system applications, excretory system applications, wound care applications, drug administration, fluid therapy, blood transfusion, fluid and electrolyte balance, vital signs and its reflection on patient care, and innovations in nursing practices.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM607

İleri Hemşirelik Esasları KlinikUygulaması

 0

Klinik uygulama

Advanced Clinical Practice of Fundamentals of Nursing

Clinical practices

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM608

İç Hastalıkları Hemşireliği I

3

0

3

8

Ders programının açıklanması,konulara hazırlık ve danışmanlık, Türkiye’nin Sağlık Politikaları (Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetleri, Sağlıkta Dönüşüm Yasası, Aile Hekimliği, Genel Sağlık Sigortası…), Değişen Dünya Düzeni, Globalleşme ve İnsan, Toplumsal Duyarlılık, Avrupa Birliği ve Eşitlik Politikaları, Klinik Karar Verme ve Klinik Yollar, Eleştirel Düşünme ve Hemşirelik, Kanıta Dayalı Hemşirelik, Sağlık Bakım Sistemleri, Yoksulluk ve Sağlık, Transkültürel Hemşirelik, Adli Hemşirelik, Liderlik ve Değişim, İç Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler (Öğrencilerin Tartışmak İstediği Konu Başlığı), İç Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler (Öğrencilerin Tartışmak İstediği Konu Başlığı)

Internal Diseases Nursing I

Disclosure of Curriculum Topics, Preparation and Consulting, Turkey's Health Policy (Socialized Health Care, The Law of Transformation in Health, Family Medicine, General Health Insurance...), Changing World Order, Globalization and Human, Social Awareness, The European Union and Equality Policies, Clinical Decision Making and Clinical Path- Ways, Critical Thinking and Nursing, Evidence-Based Nursing, Health Care Systems, Poverty and Health, Transcultural Nursing, Forensic Nursing, Leadership and Change, Innovations in Medical Nursing (Students that want to discuss title), Innovations in Medical Nursing (Students that want to discuss title)

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM609

İç Hastalıkları Hemşireliği II

3

0

3

8

Serbest Radikaller ve Antioksidanlar, Genetik Çalışmalar ve Hemşirelik, Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji, Bakım Teknolojisinde Yenilikler, Kronik Hastalıklarda Psikososyal Bakım ve Bakım Verenin Korunması, Kaliteli Bakım ve Standardizasyon- Vaka Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Teoloji ve Hemşirelik, Sivil Toplum Örgütleri ve Sağlık, Bilişim Teknolojilerinin Hemşirelikte Kullanımı, Destekleyici Tıp Uygulamaları ve Hemşirelikteki Gelişmeler-Çalışma Örnekleri, Sağlık Çalışanlarını Tehdit Eden Riskler - Mobbing, İç Hastalıkları Tanı ve Tedavi İşlemlerindeki Yenilikler, Elektif Konu (Öğrencinin İlgi Alanında)

Internal Diseases Nursing II

Disclosure of Curriculum Topics, Preparation and Consulting, Free Radicals and Antioxidants, Genetic Studies and Nursing, Tumor Biology and Immunology, Innovations in Care Technology, Chronic Illness Psychosocial Care and Protection of Caregivers, Standardization-Quality Care and Case Management, Health Management, Theology and Nursing, Civil Society Organizations and Health, Use of Information Technology in Nursing, Supporting the Development of Medical Practice and Nursing-Studies Examples, Risks Threatening Health Care Workers - Mobbing, Innovations of Diagnosis and Treatment Process in Internal Medicine, Elective Subjects (in Student Interests)

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM610

Fizyopatoloji I

3

0

3

8

Hücre yapısı, fonksiyonları, hematopoetik sistem, sıvı-elektrolit dengesi, yara iyileşmesi fizyolojisi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, ve kas iskelet sistemi fizyolojisi ve fizyopatolojik değişiklikler.

Physiopathology I

Tissue structure, functions, hematopoietic system, fluid-electrolytes balance, physiology of wound healing, physiology of digestive, circulation and musculoskeletal system and physiopathologic changes

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM611

Fizyopatoloji II

3

0

3

8

Solunum sisteminin fizyolojisi ve fizyopatoloji, sinir sisteminin fizyolojisi ve fizyopatoloji, üriner sisteminin fizyolojisi ve fizyopatoloji, doku ve organ fizyolojisi, endokrin sisteminin fizyolojisi ve fizyopatoloji, görmenin fizyolojisi, işitmenin fizyolojisi, denge sistemi.

Physiopathology II

Physiology of respiratory system and physiopathology, Physiology of nervous system and physiopathology, Physiology of urine system and physiopathology, Physiology of tissue and organ system, Physiology of endocrine system and physiopathology, Physiology of optic, audition and balance system

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 

HEM612

İç Hastalıkları Hemşireliği III

3

0

3

8

Ders Programının Açıklanması, Konulara Hazırlık ve Danışmanlık, Beslenme, Lipitler ve Aterioskleroz Oluşumu, Açlık Fizyolojisi, İnterferon, Sitokinler, İnterlökin, Prostoglandinler, Osteoporoz, Uzay ve Denizaltı Fizyolojisi, Solunum Sistemi Semptomlarının Analizi, Kardiyovasküler Sistem Semptomlarının Analizi, Endokrin Sistem Semptomlarının Analizi, Sindirim Sistemi Semptomlarının Analizi, Hematopoetik Sistem Semptomlarının Analizi, Üriner Sistem Semptomlarının Analizi, Sinir Sistemi Semptomlarının Analizi

Internal Diseases Nursing III

Disclosure of Curriculum Topics, Preparation and Consulting, Nutrition, Lipids and to be Arteriosclerosis, Physiology of Hunger, Interferon, Cytokines, Interleukin, Prostaglandins, Osteoporosis, Space and Underwater Physiology, Symptom Analysis of the Respiratuar System, Symptom Analysis of the Cardiovascular System, Symptom Analysis of the Endocrine System, Symptom Analysis of the Digestive System, Symptom Analysis of the Hematopoietic System, Symptom Analysis of the Urinary Tract System, Symptom Analysis of the Nervous System

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM613

Kronik Yara Bakımında Gelişmeler

3

0

3

8

Yara Bakım Organizasyonları, Derinin Yapısı ve Fizyolojisi, Yaranın Tanımı, Sınıflandırılması, Yara İyileşme Süreci, Yara İyileşme Tipleri, Yara İyileşmesini Etkileyen Faktörler, Basınç Yarası, Diyabetik Ayak, Venöz/Arteryel Yaralar, Cerrahi Yaralar, Yara Bakım İlkeleri, Yara Bakım Ürünleri, Yara Bakımında Yeni Teknolojiler

Advances in Chronic Wound Care

Structure and physiology of the skin, Wound definition, classification, Wound Healing Process, Types of Wound Healing, Factors affecting wound healing, Pressure ulcer, Diabetic foot, Venous / arterial wounds, Surgical wounds, General principles of wound care, Wound care products, New technologies in wound care

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM614

Erişkin Sağlığını Koruma ve Geliştirme

3

0

3

8

Hastalık/sağlık çevre ve hemşirelik kavramları, Sağlığın tanımı ve sağlıkta eşitsizlikler, Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, ilke ve yöntemleri, Türkiye’de toplumun sağlık sorunları, Ana sağlığının korunması ve geliştirilmesi, Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, Okul sağlığının korunması ve geliştirilmesi, Erişkin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, İşçi/çalışanın sağlığının korunması ve geliştirilmesi, Yaşlı sağlığının korunması ve geliştirilmesi

Adult Health Prevention and Promotion

Disease / health environment and nursing concepts, The definition of health and health inequalities, Protecting and improving health, principles and methods, Public health problem in Turkey, Preservation and improvement of maternal health, Protection and improvement of maternal health, Protection and improvement of school health, Protection and improvement of school health, Protection and development of adult health, Protection and development of adult health, Protection and development of children's health, Protection and development of children's health, Protecting and improving the health of the elderly, Protecting and improving the health of the elderly

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM615

Onkoloji Hemşireliğinde Gelişmeler

3

0

3

8

Onkoloji Hemşireliği rol ve fonksiyonları, Kanser risk faktörleri, etiyoloji, epidemiyolojisi ve tanı yöntemleri, Kanser Kemoterapi tedavisi ve hemşirelik yönetimi, Kanser radyoterapi tedavisi ve hemşirelik yönetimi, Kanser biyoterapi, gen ve hormaonal tedavisi ve hemşirelik yönetimi, Kanser hastasının semptom yönetimi, Onkolojik aciller ve hemşirelik yönetimi, Kanser hastasının terminal evre bakımı

Advances in Oncology Nursing

Oncology Nursing roles and functions, Cancer risk factors, etiology, epidemiology and diagnostic methods, Cancer chemotherapy treatment and nursing management,  Cancer radiation treatment and nursing management,  Biotherapy, hormaonal and gene therapy nursing management, Symptom management of patients, Oncological emergencies and nursing management, Oncological emergencies and nursing management, Cancer patient and family care and nursing management, Rehabilitation of cancer patients, Nursing management of psychological symptoms in cancer patients, Palliative care of cancer patients, Home care of cancer patients

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM616

Diyabet Hemşireliği

3

0

3

8

Diyabetin Tanımı, Epidemiyolojisi, Sınıflandırılması ve Tanı Kriterleri, Diyabet hemşiresinin rol ve sorumlulukları, Diyabetli Bireylerin Değerlendirilmesi, Diyabette Tedavi İlkeleri, Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi, Diyabet ve Egzersiz, Oral Antidiyabetik İlaç Tedavisi, İnsulin Tedavisi, Diyabetin Akut Komplikasyonları, Diyabetin Kronik Komplikasyonları, Diyabette Ayak Bakımı, Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi (seyahat, gebelik, yaşlılık, vb), Diyabete Eşlik Eden Hastalıklar ve Yönetimi, Diyabette Psikososyal Sorunlar Ve Hemşirelik Yaklaşımları, Diyabette Kendi Kendine İzlem ve Önemi, Türkiye ve Dünyadaki Diyabet Dernekleri

Nursing Care in Diabetics

Definition of diabetes, epidemiology, classification and the diagnostic criteria, Roles and responsibilities of a diabetes nurse, Evaluation of individuals with diabetes, Principles of Diabetes Treatment, Medical nutrition treatment in diabetes, Diabetes and exercise, oral Antidiabetic Treatment, Insulin Treatment, Acute complications in diabetes, Foot care in diabetes, Chronic complications in diabetes, Diabetes management in special conditions (travelling, pregnancy, elderly), Management of Diabetes and Comorbid Diseases, Psychosocial problems in diabetes and nursing approaches, Self control and its importance in diabetes, Diabetes Associations in Turkey and around the world

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM617

Kardiyoloji Hemşireliği

3

0

3

8

Kardiyovasküler Sistemin Yapı ve Fonksiyonları Kardiyovasküler Bozukluğu Olan Hastanın Tanılanması Kardiyovasküler Hastalıklarda Tanı İşlemleri ve Hemşirelik Yaklaşımları Kardiyovasküler Hastalıklarda Korunma Akut Koroner Sendromlar ve Hemşirelik Yaklaşımları Konjenital Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları Aritmiler ve Hemşirelik Yaklaşımları Kardiyomiyopatiler ve Hemşirelik Yaklaşımları Kalp Yetersizliği ve Hemşirelik Yaklaşımları Hipertansiyon ve Hemşirelik Yaklaşımları Valvüler Hastalıklar ve Hemşirelik Yaklaşımları Periferik Vasküler Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımları Kardiyovasküler Sistemin Enfektif Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları

Cardiology Nursing

Structure and functions of cardiovascular system, assessment of the cardiac system, management of clients with structural cardiac disorders, management of clients with functional cardiac disorders, management of clients with dysrhitmias, management of clients with vascular disorders.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM618

Nefroloji Hemşireliği

3

0

3

8

Böbrek hastalıklarından korunma, yaygın böbrek hastalıkları, tedavisinde hemşirelik bakımı konularını kapsar.

Nephrology Nursing

Include prevention and nursing managemnet common renal disorders.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM619

Nöroloji Hemşireliği

3

0

3

8

Nörolojik Bozukluğu Olan Bireyin Değerlendirilmesi (Fizik Değerlendirme), Bilinç Bozukluğu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı, SVH ve Hemşirelik Bakımı Sinir Sisteminin Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik bakımı (Menenjitler) Sinir Sisteminin Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik bakımı (Ansefalitler, Creutzfeldt-Jakob Hastalığı), Epilepsiler ve Hemşirelik Bakımı Sinir Sisteminin Otoimmun Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Myastenia Gravis, Multipl Skleroz) Sinir Sisteminin Otoimmun Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Guillain Barré Sendromu ) Sinir Sisteminin Dejeneratif Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Parkinson, Alzheimer) Sinir Sisteminin Dejeneratif Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı(ALS) Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu (KİBAS) ve Hemşirelik Bakımı Baş Ağrıları ve Hemşirelik Bakımı Kraniyal Sinir Hastalıkları(Trigeminal nevralji, Yüz felci) Sinir Sistemi hastalıkları Hemşirelik Bakımı ile ilgili literatür taraması ve sunumu

Norology Nursing

Assesment of neurologic system Nursing process: the patient with an altered level of consıcıousness Nursing process:The cerobrovascular disorders Nursing process: The ınfectious neurologic disorders, Menengitis Nursing process: The ınfectious neurologic disorders, Ansefalitis, Creutzfelt-Jacob Disease Nursing process:The epilepsies Nursing process:The neurologic autoimmun disorders, Myastenia Gravis, Multipl Sclerosis Nursing process:The neurologic autoimmun disorders, Guillain Barré Syndrome Nursing process:The neurologic degeneratif disorders. Parkinson disease, Alzheimer disease Nursing process:The neurologic degeneratif disorders, ALS, Nursing process: The patient with ıncreased ICP, Nursing process: Headache, Cranial nevre disorders (Trigeminal neuralgia, Bell’s Palsy, Literatür rewiev and presentation ın neurologic disorders

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM620

Geriatri Hemşireliği

3

0

3

8

Yaşlı nüfusun özellikleri, başlıca sağlık, sosyal ve bakım sorunları, Geriatrinin tanımı, Ülkemizde ve Dünyada yaşlı nüfusun özellikleri, Geriatri hemşireliği, Yaşlanma mekanizmaları, Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler, Yaşlılığın psikosyal boyutu

Geriatric Nursing

Speciality of aging population,health, social and care problems, Definition of geriatrics, Characteristics of elderly population in Turkey and in the World, Geriatrics nursing, Mechanism of aging, Physiological changes in old age, Psychosocial dimension of aging

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM621

Rehabilitasyon Hemşireliği

3

0

3

8

Rehabilitasyon hemşireliği dersi, yetersizlik, özürlülük ve engelliliğe neden olan durumlarda bireyin fonksiyonel olarak değerlendirilmesi, yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesine yönelik hemşirelik bakımına ilişkin bilgi ve uygulamaları kapsar.

Rehabilitation Nursing

Rehabilitation nursing course, disability, causes of disability and disability cases, the individual functional assessment, quality of life and time to upgrade the knowledge and practices regarding nursing care includes

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM622

Evde Bakım Hemşireliği

3

0

3

8

Evde bakım, evde bakımın felsefesi, evde bakım hemşireliğinin yasal ve etik yönleri, ileri evde bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları, hasta ve ailenin eğitimi ve taburculuk planlaması, kronik hastalıklarda evde bakım, evde bakımda enfeksiyon kontrolü, beslenme tedavisi, hastanın bireysel hijyeni ve evde ölen hastanın bakımı konularını içermektedir.

Home Health Care Nursing

It includes issues about home care, The philosophy of care at home, the legal and ethical aspects of nursing home care, the role and responsibilities of advanced home care nurse, patient and family education and discharge planning, home care in chronic diseases, infection control in home care, nutritional therapy, personal hygiene of the patient and care of dying patients at home

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM623

Kronik Hastalıklarda Kanıt Temelli Hemşirelik Uygulamaları

3

0

3

8

Kronik Hastalarda kanıt temelli bakım vermek, Kronik hastalığa sahip bireyin belirlenmesi, tanılanması, Kronik hastada kullanılacak modelin belirlenmesi, Kronik hastalığa sahip bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi

Evidence-Based Nursing Interventions in Chronic Diseases

Provide evidence-based care for chronic patients, Identifying individuals with chronic disease to diagnose, Determination of the model to be used in patients with chronic, Planning, implementation and evaluation of care outcomes of nursing care for individuals with chronic illness

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM624

Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları

3

0

3

8

Bu ders, kanıta dayalı hemşirelik uygulama ile ilgili tanımlar, tarihi gelişimi ve yararları, hemşirelik araştırmalarının eleştirel değerlendirilmesi / okunması, araştırma bulgularının sentez edilmesi, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesi için stratejiler ve modeller, kanıta dayalı rehberlerin geliştirilmesi ve uygulanması konularını içermektedir.

Evidence-Based Nursing Practices

This lecture include definitions related to evidence-based nursing practice, historical development, and benefits, critical appraisal of nursing research / reading, synthesis of research findings, strategies and models for the promoting of evidence-based nursing practice, the development and implementation of evidence-based guidelines.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

HEM625

İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

0

6

3

8

İç hastalıkları hemşireliği alanında sağlık sorunu olan bireyin hemşirelik bakımını planlayabilme ve uygulayabilmeyi içerir.

Medical Nursing Practice

In the application area of internal diseases nursing to be able to plan and provide nursing care for the individual with health problem

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

HEM626

Hemşirelikte Sağlığın Değerlendirilmesi

 3

8

Sağlığın değerlendirilmesi, sağlığı değerlendirmede veri toplama yöntemleri, fonksiyonel sağlık örüntülerinin değerlendirilmesi,  hemşirelikte fiziksel değerlendirme, deri ve eklerinin değerlendirilmesi, solunum sisteminin değerlendirilmesi, kardiyo-vasküler sistemin değerlendirilmesi, kas-iskelet sisteminin değerlendirmesi ve nörolojik sistemin değerlendirmesi

Health Assessment in Nursing / Physical Examination in Nursing

The assessment of health, data collection methods in the assessment of health, the assessment of functional health patterns, physical assessment in nursing, the assessment of the skin and appendages, the assessment of the respiratory system, the assessment of cardiovascular system, the assessment of musculoskeletal and the assessment of neurological system

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM627

Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Temel Kavramlar

3

0

3

8

Cerrahi hemşireliği temel kavramları, erişkin gelişim dönemleri, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik, birey ve ailenin perioperatif eğitim, yara, yanik, sıvı- elektrolit dengesi konularında öğrencinin gelişen ve değişen yeni bilgiye odaklanmasını sağlayarak, alan dersi ve uygulamalarına hazır oluşluğunu sağlamayı ve teoriye dayalı model doğrultusunda tez konusuna katkıda bulunur.

Basic Concepts in Surgical Diseases Nursing

Surgical nursing concepts, adult developmental stage, preoperative, and postoperative nursing, providing individuals and families perioperative education, burns, wound, liquid electrolyte balance of the students of the developing and the focus shifting to the new information, the courses and practices to ensure their for readiness and contribute to the dissertation topic in the model line based on theory.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM628

Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler I

3

0

3

8

Solunum sistemi, kalp damar sistemi, periferik damar sistemi, sindirim sistemi ve endokrin sistem, meme hastalıkları ve hemşirelik bakımı çalışmalarını kapsar. Bu konularda kapsamlı bilgi edinerek öğrencinin doktora tez alanına temel oluşturacak konuları içerir.

Innovations in Surgical Diseases Nursing I

Respiratory system, cardiovascular system, peripheral vascular system, digestive system, endocrine system, breast diseases and include nursing care maintenance work. Obtaining comprehensive information on this subject includes topics will form the basis of the student's dissertation field.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM629

Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler II

3

0

3

8

Sinir sistemi, kas iskelet sistemi, ürogenital system, kulak burun boğaz, göz hastalıkları ile transplantasyon  ve  hemşirelik bakımı çalışmalarını kapsar. Bu konularda kapsamlı bilgi edinerek öğrencinin doktora tez alanına temel oluşturacak konuları içerir.

Innovations in Surgical Diseases Nursing II

Nervous system, musculoskeletal system, urogenital system, ear, nose, throat, eye diseases and nursing care involves the transplantation studies. Obtaining comprehensive information on this subject includes topics will form the basis of the student's dissertation field.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM630

Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı Hemşirelik

3

0

3

8

Sağlık alanında bilgiye ulaşma kaynakları, kanıta dayalı tıp, Kanıta dayalı hemşirelik nedir, için gereklidir, ararları nelerdir, kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile ilgili engeller nelerdir ve uygulama ortamlarında nasıl uygulanır çalışmalarını kapsar.

Access to Information in Health Field and Evidence-Based Nursing

The field of health resources to access information, evidence-based medicine, evidence-based nursing what is required for what are searching for, what are the barriers related to nursing practice evidence-based and covers how to apply to work in their application environment.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM631

Ameliyathanede Yenilikler

3

0

3

8

Ulusal ve uluslararası standartlar, kanıta dayalı kaynaklar ve rehberler doğrultusunda ameliyathanede hasta bakım yönetimi, ameliyathanede güncel uygulamalar, hasta ve çalışan güvenliği, etik ilkeler ve yasal süreçler konusunda öğrenciye bilgi kazandırır.

Innovations in Operating Room

National and international standards, in line with evidence-based resources and contacts in the operating room nursing management, current practices in the operating room, patient and employee safety, ethics, and students gain knowledge about legal processes.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM632

Acil Hemşireliğinde Yenilikler

3

0

3

8

Ulusal ve uluslar arası standartlar ve rehberler doğrultusunda; etik ve hasta güvenliği ilkelerini dikkate alarak; acil hemşireliğinin profesyonel rolü ve öneminin farkında olarak; akut ve kritik hasta bakım yönetimi konusunda güncel bilgiler kazandırır.

Innovations in Emergency Nursing

National and international standards and guidelines in line; taking into account the principles of ethics and patient safety; Being aware of the professional role and importance of emergency nursing; provide current information about acute and critical care management.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM633

Bilim Tarihi

3

0

3

8

Bilim tarihi ve felsefesindeki temel problemleri ele almak; bilim tarihinde geliştirilen bilim teorilerini ve felsefi yaklaşımları kapsar.

History of Science

history of science and philosophy to address the fundamental problems in the scientific theories developed in the history of science and include philosophical approach.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

HEM634

Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması  I

0

6

3

8

Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde, öğrencinin uygulama süresince doktora tez alanı ile ilgili olan hasta gruplarındaki hastalardan biri ile derinlemesine görüşerek hemşirelik bakımını planlayabilme, kanıta dayalı bilgi ve bakım girişimlerini uygulamaya entegre ederek ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönem hemşirelik bakımını yürütmede bilgi beceri ve deneyimİ kazandır.

Surgical Nursing Practice I

In surgical nursing student's application throughout to plan patients with in-depth consultation nursing care by one of the patients in the group about the dissertation area, preoperative integrating into practice the knowledge and care interventions based on evidence, during and after the term nursing care to acquire knowledge, skills and experience in execution.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM635

Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması  II

0

6

3

8

Gelişmiş bir ülkede ya da merkezde  gözlem/ uygulama yaparak doktora tez alanı ile ilgili olan hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki hemşirelik bakımı ile ilgili edindiği ileri düzey bilgi ve beceriyi tezini temellendirdiği hemşirelik kuram/modeli doğrultusunda, kanıt temelli kaynaklar, rehberler ve teknolojiyi kullanarak kültürel farklılığa dayalı yönetmede beceri ve deneyim kazandırır.

Surgical Nursing Practice II

Advanced a country or central observation / application by Preoperative related to dissertation area, during and after learn about nursing care in the advanced knowledge and skills of the thesis justify the nursing theory / model is in line with evidence-based resources, guides, and cultural use of technology the gain skills and experience in managing differences based.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM636

Liderlik, Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik

3

0

3

8

Liderlik, liderlik becerileri, yaratıcılığı tanımak, yaratıcı düşünme, geliştirilmesi, tetikleyen ortamlar, yaratıcılık eğitimi, eleştirel düşünme ve sorgulama, , buluşçuluk kavramı, buluşlar tarihi, buluş öyküleri, patent ve veri hakları,patent alımı, girişimcilik ve yenilikçilik konularını kapsar.

Leadership, Creativity, innovative and Entrepreneurship

Leadership, leadership skills, recognize the creativity, creative thinking, developing, triggering media,creativity, education, critical thinking and questioning, buluşçuluk concepts, inventions history, history of invention, patent and data rights, purchase of patents covers entrepreneurship and innovation issues.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM637

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Yenilikler

3

0

3

8

Kritik hasta bakımına yönelik konuların temel kaynaklardan ileri düzeyde öğrenilmesine ve bu konulara sistematik inceleme/kanıta dayalı rehberlerin önerilerinin öğrenilmesini, kapsamlı bilgi birikimi oluşturmasına ve yeni gelişmeleri izlenilmesini sağlar.

Innovations in Critical Care Nursing

Critically ill patients to learn advanced topics related to the main source of care and systematic reviews on this topic / evidence-based guidelines to learn the proposal provides that followed new developments and create a comprehensive knowledge.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM638

İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

3

0

3

8

Dünyada ve Türkiye’de  üreme sağlığı sorunları, uluslararası toplantıların ve sözleşmelerin kadın sağlığına ve sağlık politikalarına etkisi,  Türkiye’de kadına yönelik sağlık hizmetleri ve sağlık göstergeleri, kadının üreme ve cinsel  sağlığını etkileyen  faktörler, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı hizmetleri, kadın sağlığı hizmetlerinde hasta güvenliği, Türkiye'deki kadının statüsü ve sağlığına yönelik yasal düzenlemeler, kadın sağlığında güncel gelişmeler, kadın sağlığı hizmetlerinde etik sorunları içerir.

 

Advenced Obstetrics and Gynecology Nursing I

This course includes; reproductive health problems in the world and Turkey, the effect of international meetings and agreements of the women's health and health policy, health care services and health indicators for women in Turkey, factors affecting women's reproductive and sexual health, women's health services according to their life cycle, patient safety in women's health services, legislation on women's status and health in Turkey, current developments in women's health, ethical issues in women's health services

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM639

İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II

3

0

3

8

Normal siklus ve siklus bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları, genital organların iyi huylu tümörleri ve hemşirelik bakımı, üriner inkontinansın epidemiyolojisi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi, üriner inkontinans tedavisinde davranışsal tedavi yöntemleri, üriner inkontinansta fizik tedavi ve rehabilitasyon, jinekolojik kanserlerin epidemiyolojisi ve immünolojisi, jinekolojik kanserlerde  erken tanı ve  tedavi,  jinekolojik kanserlerde  hemşirelik bakımı ve evde bakım, üro- jinekolojik sorunu olan kadında  duygusal sorunlar ve hemşirelik bakımı, üriner inkontinans ve  jinekolojik kanserlerle ilgili yapılan hemşirelik araştırmalarının değerlendirilmesini  içerir

Advenced Obstetrics and Gynecology Nursing II

This course includes; normal cycle and cycle disorders, infectious diseases, benign tumors of the genital organs and nursing care, epidemiology of urinary incontinence and its impact on quality of life, behavioral therapy in the treatment of urinary incontinence, physical medicine and rehabilitation in urinary incontinence, epidemiology and immunology of gynecological cancers, early diagnosis and treatment of gynecological cancers, nursing care and home care in gynecological cancers, emotional problems and nursing care in women with uro gynecological problems, evaluation of nursing research related to urinary incontinence and gynecologic cancers.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

640

İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

 0

Gebe ve sağlık sorunu olan kadına ilişkin  hemşirelik bakımının planlanmasını ve uygulamasını içerir.

Advenced Obstetrics and Gynecology Nursing Practice

This course includes; planning and implication of nursing care for pregnant and women with health problem.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM641

Yardımcı Üreme Teknikleri Hemşireliği 

3

0

3

8

Yardımcı üreme tekniklerinin tarihsel gelişimi ve başvuran çiftlerin değerlendirilmesi, yardımcı üreme tekniklerinde yasa ve kurallar, yardımcı üreme teknikleri ve infertilite hemşireliğinin ülkemizde yasal konumu, yardımcı üreme teknikleri ve hemşirelik yaklaşımı, yardımcı üreme tekniklerinin komplikasyonları ve hemşirelik bakımı,  infertilitenin çiftler üzerinde psikososyal ve psikoseksüel etkileri, yardımcı üreme tekniklerinde etik yaklaşımlar, yardımcı üreme tekniklerinde yeni yaklaşımlar, infertilite hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar,  infertilite tedavisinde çalışan ve hasta güvenliği ve vaka çalışmalarını içerir

Assisted Reproductive Techniques Nursing

This course inculudes; the historical development of assisted reproductive techniques and evaluation of couples applying for assisted reproductive techniques, legislation  and rules in assisted reproductive techniques, the legal position of assisted reproductive techniques and infertility nursing in Turkey, assisted reproductive techniques and nursing approaches, complications at assisted reproductive techniques and nursing care,  psychosocial and psychosexual effects of infertility on couples, ethic approaches at assisted reproductive techniques, new approaches in assisted reproductive techniques,  evidence-based practises in infertility nursing, staff and patient safety in infertility treatment  and case studies.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM642

Cinsellik ve Cinsel Sağlık

3

0

3

8

Üreme sağlığı ve cinsellik, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsel kimlik, yaşam dönemlerine göre cinsellik, sağlık problemleri ve cinsellik,  cinsel istismar, beden imajı ve cinsellik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, jinekolojik kanserler ve cinsellik ile cinsel işlev bozukluklarının sınıflama, tanı ve tedavisi konularını içerir.

Sexuality And Sexual Health

This course includes; reproductive health and sexuality, anatomy and physiology of sexuality, sexual identify, sexualtiy according to life time, health problems and sexuality, body image and sexuality, sexually transmitted disease, sexualty of gyneacolocigal cancers and nursing sexual function disorders and classification, diagnosis and treatment of sexual function disorders.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM643

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli  Yaklaşımlar

3

0

3

8

Kadın sağlığını koruma ve geliştirme, sağlıktan sapma durumunda sağlığın yeniden düzeltilmesinde yenilikleri ve  kanıt temelli uygulamaları kullanarak bakım yönetimini içerir 

Innovations  and Evidence Based Approaches in Obstetrics and Gynecology Nursing

This course includes; protecting and promotion of the women health, care management by using innovations and evidence based practices in the event of a deviation from health.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM644

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli  Bakım Uygulaması

0

6

3

8

Doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğindeki yeniliklerin uygulamasını ve kanıt temelli bakımı içerir.

Innovations  and Evidence Based Care Practice In Obstetrics and Gynecology Nursing 

This course includes; innovations  and evidence based care practice in Obstetrics and Gynecology Nursing.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM645

İleri Perinatoloji Hemşireliği

3

0

3

8

Dünyada ve ülkemizde prenatal sorunlar ve perinatoloji hemşireliği, prenatal ve genetik tanıda hemşirenin rolü, fetal sağlığı değerlendirme ve tarama testleri, doğum öncesi bakım, doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, doğum sonu ve hemşirelik bakımını kapsar.

Advenced Perinatology Nursing

This course includes; prenatal problems and perinatology nursing in the world and in our country, the role of nurse in prenatal and genetic diagnosis, fetal health assessment and screening tests, prenatal care, labor and nursing care, postpartum and nursing care.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM646

İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

3

0

3

8

Çocuk gelişim kuramcılarını, çocuk hemşireliğinin felsefesini, çocuk hemşireliği bakım modellerini ve teorileri, çocuk sağlığını etkileyen teorileri içerir.

Advenced Child Health and Diseases Nursing I

This course includes; Child development theorists, the philosophy of the child nursing, theory and care models in child nursing, theory that affect children's health.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM647

İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II

3

0

3

8

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında karşılaşılan etik sorunları, pediatrik triyaj, pediatrik transport, palyatif bakımı, yüksek riskli çocuk ve ebeveynlerin özellikleri ve sağlık bakım gereksinimlerine yönelik hemşirelik bakımını içerir.

Advenced Child Health And Diseases Nursing II

This course includes; ethical issues in child and diseases nursing, pediatric triage, pediatric transport, palliative care, the characteristics of high-risk children and their parents and nursing care for their health care needs.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM648

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar I

3

0

3

8

Çocuk sağlığını koruma ve geliştirme, sağlıktan sapma durumunda sağlığın yeniden düzeltilmesinde çocuğa özgü yenilikleri ve kanıt temelli uygulamaları kullanılarak bakım yönetimini içerir.

Innovations and Evidence Based Approaches in Child Health and Diseases Nursing I

This course includes; protecting and promotion the child health, evidence based care and innovations child-specific  in the event of a deviation from.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM649

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar II

3

0

3

8

Çocukluk çağı hastalıklarındaki yenilikleri ve kanıt temelli bakımı içerir.

Innovations  and Evidence Based Approaches in Child Health and Diseases Nursing II

This course includes; ; innovations and evidence based care practice in childhood diseases.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM650

Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Bakım Uygulaması

0

6

3

8

Çocuk  sağlığı ve hastalıkları hemşireliğindeki yeniliklerin uygulamasını ve kanıt temelli bakımı içerir.

Innovations and Evidence Based Care Practice in Child Health and Diseases Nursing

This course includes; innovations and evidence based care practice in child health and diseases nursing.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

HEM651

Özel Bakım Gerektiren ve Farklı Ortamlarda Yaşayan Çocuklar

3

0

3

8

Bu derste öğrencinin çalışan çocuklar, sokak çocukları, örselenmiş çocuklar, engelli çocuklar, suçlu çocuklar, kronik hastalığı olan çocukların durumlarını değerlendirebilmesi beklenir.

Children who require special care and children living in a different environment    

In this course students working children, street children, abused children, disabled children, delinquent children, are expected to be able to assess the situation of children with chronic illness.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM652

Yenidoğan Hemşireliği

3

0

3

8

Sağlıklı ve riskli yenidoğanların özellikleri ve bakımı , yenidoğan hastalıkları ve bakımı ,Aile bebek etkileşimi.

Neonatal Nursing

Healthy and risky characteristics of newborns and care, and neonatal diseases and care ,family and baby  

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

HEM653

Pediatri Hemşireliğinde  Tanılama

3

0

3

8

Çocukta sağlık tanılaması için çocukla iletişimi (yaş dönemlerine göre) ve detaylı sağlık hikayesi almayı kapsar. Sağlık durumunda sapmalarda hemşirenin rollerinin incelenmesini içerir. 

Assessment İn Pediatric Nursing

Child health nursing for communication with the child (according to age) and detailed story to a health covers. In the case of health includes an examination of the role of the nurse in the deviation.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM654

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği

3

0

3

8

Acil ve yoğun bakım gereksinimi olan çocuk ve ailenin hemşirelik bakımları konusunda güncel bilgi ve beceriler

Pediatric Emergency and İntensive Care Nursing

Emergency and intensive Care needs and their families about the nursing care of children with current knowledge and skills

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM655

Pediatri Hemşireliğinde Özel Konular 

3

0

3

8

Pediatri Hemşireliğindeki tüm özel konuları içerir.

Special Topics In Pediatric Nursing

İncludes all special topics in pediatric nursing.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM656

Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım

3

0

3

8

Bu ders, palyatif bakım kavramı, dünyada ve ülkemizde palyatif bakıma ilişkin sağlık politikaları, semptom yönetimi, kanser, kalp yetmezliği, KOAH, demans, DM, SDBY gibi hastalıklarda palyatif bakım, yasal ve etik sorunlar, iyi ölüm kavramı, kayıp ve yas sürecini içerir.
Palliative Care at Chronic Diseases
This course includes the concept of palliative care, improvement of palliative care in the world and in Turkey, symptom management, diseases such as cancer, heart failure, COPD, dementia, and ESRD of palliative care, ethical and legal issues, the concept of good death, and bereavement, and grief.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM657

Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme

3

0

3

8

Bu ders tüm yaş gruplarının sağlığının geliştirilmesi, sağlık eğitimi ile ilgli kavramlar ve tanımlar, yetişkin eğitimi, çocuk eğitimi, sağlık eğitim programları basamaklarını kapsamaktadır. 
 Health Education and Health Promotion
This course covers health promotion of all age groups, concepts and definitions related to health education, adult education, child education and health education programs

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM658

Sağlık Bilimlerinde Epidemiyoloji 

3

Bu ders, epidemiyolojinin tarihsel gelişimi, epidemiyoloji ile ilgili tanımlar, kavramlar, hemşirelik ve epidemiyolojinin ilişkisi, sağlığın belirleyicileri ve sağlık ölçütleri, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, epidemiyolojide özelleşmiş çalışma anları konularını içermektedir.
Epidemiology in Health Sciences
This course includes historical development of epidemiology, definitions about epidemiology, concepts, relationship between nursing and epidemiology, determinants of health and health criteria, epidemiological research methods, specialized working moments in epidemiology.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM659

Psikoterapiler

3

0

3

8

Terapötik uygulamalarla ilgili etik sorunlar, ulusal ruh sağlığı yasası, bireysel ve grup psikoterapisi dinamikleri, psikoterapi yöntemleri (destekleyici psikoterapi, kognitif davranışçı terapi, kişilerarası ilişkiler terapisi, kabul ve kararlılık terapisi, sanat terapisi vb.).

Psychotherapies

Psychoanalysis and dynamic psychiatri, Perceptional and behavioral therapies, Gestalt therapy, Transactional therapies, Group therapy, Family therapiy, Art therapy, Occupational therapy, Psychodrama, Problem solving therapy.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

HEM660

Çalışan Sağlığını Geliştirme

3

0

3

8

Bu ders, çalışan sağlığı kavramı, işyerinde sağlığı geliştirme, tarihsel süreçte işyerinde sağlığın geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ekibi, çalışan sağlığını geliştirme programları, çalışma ortamında sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, iş stresi, sigara ve alkol kullanımının önlenmesi, işyerinde şiddetin önlenmesi,  işyeri sağlık izlemleri konularını içermektedir. 
 Health Promotion of Employee

This course includes the concept of employee health, health promotion in the workplace, health promotion in the workplace in the historical process, occupational health and safety team, employee health promotion programs, healthy nutrition and physical activity in the work environment, work stress, prevention of smoking and alcohol use, prevention of workplace violence, workplace health monitoring

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

HEM661

Ruh Sağlığı Hemşireliği

3

0

3

8

Ruh sağlığını tanımlama, koruma, geliştirme, pozitif psikoloji / psikiyatri, pozitif psikolojiye tarihsel ve yöntemsel bakış, güçlü yönlerin tanımlanması, çok kültürlülük bağlamında pozitif psikoloji, psikolojik iyi oluş, psikolojik sermaye, psikolojik esneklik, iyimserlik, yaşamın anlamı, yaşam kalitesi, travma sonrası büyüme/gelişim, affedicilik, pozitif ruh sağlığını değerlendirme, pozitif psikolojik müdahaleler, pozitif psikolojiyi uygulama.
Mental Health Nursing
Defining mental health, protection, development, positive psychology / psychiatry, historical and methodological view to positive psychology, defining strengths, positive psychology in the context of multiculturalism, psychological well-being, psychological capital, psychological resilience, optimism, meaning of life, quality of life, posttraumatic development, forgiveness, positive mental health assessment, positive psychological interventions, positive psychology practice.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

HEM662

İleri Yaş Ruh Sağlığı ve Hastalıklari Hemşireliği

3

0

3

8

Yaşlılık, epidemiyolojik istatistikler, yaşlanma teorileri, yaşlanma süreci, pozitif yaşlanma, yaşlılığa özel durumlar, yaşlı istismarı, intihar, depresyon, nörobilişsel bozukluklar (deliryum, demans), yaşlılık döneminde görülen diğer psikiyatrik bozukluklar, dünyada ve ülkemizde geropsikiyatri hizmetleri, hemşirelik sürecinin uygulanması.

Mental Health Nursing in Geriatric Patients

Cognitive evaluation of geriatric patient, Memory and communication disorders in geriatric patients, Delirium, Demantia, Schizophrenia in geriatric patients, Hallucianation in geriatric patients, Addiction in geriatric patient, Sleep disorders in geriatric patient, Diagnosis and treatment in geriatric psychiatri, Home care in geriatric psychiatric patient.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

HEM663

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

3

0

3

8

Çocuk ve ergenin ruh sağlığının değerlendirilmesi, ihmal, istismar ve şiddet, nörogelişimsel bozukluklar, yıkıcı davranış bozuklukları, anksiyete bozukluğu, eliminasyon bozuklukları, çocuklarda cinsel kimlik bozukluğu, ergen cinsiyet kimliği huzursuzluğu, cinsel yönelim çeşitlemeleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, yeme bozuklukları, ergenlerde intihar, maddeyle ilgili bozukluklar, ebeveyn tutumları, Türkiye, Avrupa, Amerika ve Avustralya’da çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulamaları.

Advanced Mental Health Nursing in Pedatric and Adolescent Population

Mental evaluation of pediatric and adolescent patient, Disruptive behavior disorders, Pervasive developmental disorder, Mood disorders, Anxiety disorder in pediatrics, Tic disorders, Mental retardation, Eating disorders in adolescents, Violence and hostility in adolescent, Suicide in adolescets.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM664

Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği I

3

0

3

8

Bu derste, aile ve toplum sağlığını etkileyen faktörler, toplumsal olaylar, sektörler arası işbirliği, engelli bireyin bakımı,   ve halk sağlığı hemşiresinin değişen rolleri ele alınır.

Community Nursing in Health for Families and Populations I

This course is examined factors affecting the family and population health, social events, intersectoral collaboration,  the care of the disabled individual and changing role of the community health nurse.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM665

Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği II

3

0

3

8

Bu ders aile ve toplum düzeyinde halk sağlığı hemşireliği uygulamalarını hemşirelik sürecini kullanarak öğrenmeye yardımcı olur.

Community Nursing in Health for Families and Populations II

This course helps you learn how family and populations level community health nursing practices using nursing process.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM666

Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması

0

6

3

8

Bu ders hemşirelik sürecini kullanarak aile ve toplum sağlığını geliştirmek, korumak için halk sağlığı hemşireliği teorik bilgilerinin beceriye dönüşmesinde yardımcı olur.

Community Nursing in Health for Families and Populations Practice

This course helps using nursing process for family and populations health promotion and protection community health nursing of theoretical knowledge the conversion of skills.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM667

Hemşirelikte Nicel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

8

Bu derste nicel araştırma yöntemleri incelenecektir.

Quantitative Research Methods in Nursing

Quantitative research methods will be discussed in this course.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM668

Hemşirelikte Nitel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

8

Bu derste nitel araştırmanın özelllikleri, nitel araştırma süreci,  yöntemleri, nitel veri toplama, nitel veri analizi ve raporlama ele alınacaktır.

Qualitative Research Methods in Nursing

This course will be discussed characteristics of the qualitative research the qualitative research process, methods, qualitative data collection, qualitative data analysis and reporting.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM669

Çalışan Sağlığı

3

0

3

8

Bu derste iş ve sağlık ilişkisi, iş kazaları, meslek hastalıkları, işe bağlı hastalıklar, risk analizi, iş çevresinin değerlendirilmesi, iş mevzuatı, iş sağlığı hemşireliği, çalışma ortamında sağlığı geliştirici ve koruyucu çalışmalar ele alınacaktır.   

Employee Health

This course will be discussed relationship between work and health, occupational accidents and diseases, work-related diseases, risk analysis,  evaluation of the work environment, occupational, work legislation, occupational health nursing, health promotion and preventive work in the working environment. 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

HEM670

Okul Sağlığı

3

0

3

8

Bu derste okul toplumu, okulda sağlığı geliştirici ve koruyucu uygulamalar, okul çevresi, sektörler arası işbirliği, okul sağlığı hemşireliği ele alınacaktır.

School Health

This course will be discussed school community, health promotion and preventive practices in schools, school environment, intersectoral collaboration, school health nursing.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM671

Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

3

0

3

8

Araştırma projesinin konusunun belirlenmesi, Literatür araştırması, Projenin genel ifadesi, Projenin bölümlerinin tasarlanması, Giriş ve diğer bölümlerinin organizasyonu ve tanımlanması, Deneysel çalışma planlama, Materyal ve metod geliştirme, Tartışma ve Sonucların değerlendirilmesi, Kaynak yazım kuralları, Projenin kontrolu ve sunumu.

Evaluation and Designation of Experimental Research Projects

Determination of research project subject, Literature Search,  Overall objectives of projects, Designation of project parts, Organisation and Defination of Introduction and other parts of project, Planning of Experimental study, Progress in Material and Procedure, Evaluation of results and discussion, Writing rules in references, Presentation and supervision of project.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

HEM672

Hemşirelikte Kuramsal Öğeler I

3

0

3

8

Hemşirelikte kuramsal öğelere giriş: temel terminoloji (model, kavram, kuram, çevre, insan, sağlık, hastalık, hemşirelik);Bilim, paradigma ve hemşirelik; Hemşirelik bilimi; Grand teori, orta düzey teori ve uygulama teorisi araştırma ilişkisi, hemşirelikte bilme yolları (empirik, estetik, etik ve kişisel bilme), teori eleştiri kriterleri.

Theoretical Elements in Nursing I

 Introduction to theoretical elements in Nursing: basic terminology (models, concepts, theories, environment, human, health, illness, nursing),Science, paradigms and nursing, Nursing science; grand theories, middle range theories and practice theories and their relations with nursing research, ways of knowing in nursing (empiric, aesthetic, ethical and personal konowing),evaluations of theories.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

HEM673

Hemşirelikte Kuramsal Öğeler II

3

0

3

8

Hemşirelik modelleri ve kuramlarının sınıflandırılması, Hemşirelik modelleri ve kuramlarının incelenmesi: FlorenceNightingale ve Hemşirelik Modeli, Virginia Henderson'un Hemşirelik Kuramı, Fay Abdellah'ın Kuramı, Neuman Sistemler Modeli, Roy Uyum Modeli, Roper, Logan, Thirney Hemşirelik Modeli, Orem'in Özbakım Modeli, King'in Etkileşim Modeli, Sağlık İnanç Modeli, hemşirelikte model ve kuramların kullanımı.

Theoretical Elements in Nursing II

Classification of nursing models and theories, Analyses of nursing models and theories: Florence Nightingale’s Nursing Model, Virginia Henderson's Nursing Theory, Fay Abdellah's Theory, Newmans' Systems Model, Roy's Adaption Model, Roper, Logan, Thirney Model of Nursing, Orem's Self-care Model, King's interaction model, The Health Belief Model, the use of models and theories in nursing.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

HEM674

İleri Düzey İstatistik

3

0

3

8

Dersin amacı doktora öğrencilerinin araştırma ve tez yazımında gerekli olan; nitel ve nicel araştırmalarda kullanılan istatistiksel araç ve yöntemlerin uygulamalı öğretilmesidir.

Advanced Statistic  

The aim of the course is required in research and thesis writing doctoral students; that teach practical statistical tools and methods used in qualitative and quantitative research.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 

S

 

HEM675

İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

0

6

3

8

 

Advenced Child Health and Diseases Nursing Practice

 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z HEM676 Seminer 0 2 0 6

Derse Giriş, Programın Oluşturulması, Örnek Seminer Sunumu, İç Hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili seçilen konu başlığında literatür tarama-tartışma, seminer dökümanının hazırlanması ve sunumu

Seminary

Introduction of Course, Establishment of the Program, Sample Seminar's Presentation,  Related Selected Topic with Internal Medicine Nursing in Literatüre-Discussion, Writing and Presentation of Seminar Documents

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S HEM677

Cerrahi Onkoloji Hemşireliği

3 0 3 8

Kanser hastasının ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası bakımında fiziksel ve sosyal gereksinimlerinin belirlenmesi, bakım girişimlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulama becerilerinin kazandırılmasını kapsar.

Surgical Oncology Nursing

Examination identification of the physical and social needs of cancer patients in preoperative, intraoperative and postoperative care includes identification, development and implementation of care interventions

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S HEM678 İleri Hemşirelikte Farmakoloji 3 0 3 8
Doktora düzeyinde sistemlere ilişkin hastalıklarda kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri, güvenli ilaç kullanımı ve hemşirelik uygulamalarını kapsar.
Advances Pharmacology in Nursing
The pharmacological properties of drugs used in diseases related to systems at the doctoral level,  safety uses of drug and nursing practices.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S HEM679 Adli Hemşirelik 3 0 3 8
Adli olguların hemşirelik bakımı açısından değerlendirilmesi ve hemşirelik bakımına katkı sağlayabilecek temel bilgi ve yaklaşımları kapsar.
Forensic Nursing

The evoluation of nursing care in the forensic casesand basic information and approaches that can contribute to nursing care

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM680

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Yüksek lisans eğitimi süresince alınmamış ise, doktora eğitiminde zorunlu olarak alınacaktır.)

3

0

3

8

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçereği

T

U

K

AKTS

HEM681

 Psikiyatri Hemşireliği Kuram ve Modelleri  3 0 3 8
Biyolojik, psikoanalitik, kişilerarası ilişkiler, psikososyal, nesne ilişkileri, davranışçı, bilişsel, varoluşçu kuramlar, hemşirelik bakım modelleri ve yeni modellerin geliştirilmesi.
 Psychiatric Nursing Theories and Models
Biological, psychoanalytic, interpersonal relations, psychosocial, object relations, behavioral, cognitive, existential theories, nursing care models and development of new models.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

HEM682

 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar

3

0

3

8

Benlik/kendilik algısı, öz-saygı, öz-değer, öz-şefkat, öz-yeterlilik, öz-bakım, beden imajı, belirsizlik, anksiyete, korku, güven, güvensizlik, bağımlılık, bağımsızlık, güç, güçsüzlük, suçluluk, utanç, öfke, stres ve adaptasyon, ümit, ümitsizlik, esneklik, katılık, psikolojik sağlamlık/dayanıklılık, duygusal zeka, yaratıcılık, damgalama, içselleştirilmiş damgalama, yalnızlık, sosyal izolasyon, sosyal destek, kayıp, keder, yas, ölüm, maneviyat

 Basic Concepts in Mental Health and Psychiatric Nursing

Self-perception, self-esteem, self-worth, self-compassion, self-efficacy, self-care, body image, uncertainty, anxiety, fear, confidence, lack of confidence, dependence, independence, power, weakness, guilt, shame, anger, stress and adaptation, hope, hopelessness, flexibility, rigidity, psychological resilience, emotional intelligence, creativity, stigma, internalized stigma, loneliness, social isolation, social support, loss, grief, mourning, death, spirituality

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM683

 Klinik Psikiyatri Hemşireliği

3

0

3

8

Yetişkinlerde tanımlanan psikiyatrik bozuklukların (şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklar, bipolar ve ilişkili bozukluklar, depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar, travma ve stresörle ilişkili bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, beslenme ve yeme bozuklukları, uyku-uyanıklık bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, madde ile ilişkili ve bağımlılık bozuklukları, kişilik bozuklukları) etiyolojisi, epidemiyolojisi, türleri. Ruhsal öykü alma, görüşme, gözlem, mental durum değerlendirmesi ve olgu formulasyonu. Psikoterapötik müdahaleler, hemşirelik sürecinin (veri toplama ve tanılama, hemşirelik tanısını ve sonuçları belirleme, planlama/uygulama, değerlendirme) uygulanması, risk yönetimi, psikofarmakolojik, somatik ve tamamlayıcı tedavilerde psikiyatri hemşireliği uygulamaları. Türkiye, Avrupa, Amerika ve Avustralya’da ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulamaları.
 Clinical Psychiatric Nursing
Etiology, epidemiology, types of psychiatric disorders defined in adults such as schizophrenia spectrum and other psychotic disorders, bipolar and related disorders, depressive disorders, anxiety disorders, obsessive-compulsive and related disorders, trauma and stressor related disorders, dissociative disorders, feding and eating disorders, sleep-wake disorders, sexual dysfunctions, substance-related and addictive disorders, personality disorders. Mental history taking, interview, observation, mental status assessment and case formulation. Psychotherapeutic interventions, nursing process (data collection and assesment, nursing diagnosis and outcome, planning / implementation, evaluation), risk management, psychopharmacological, somatic and complementary treatments in psychiatric nursing applications. Mental health and psychiatric nursing practice in Turkey, Europe, USA and Australia.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM684

 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği

3

0

3

8

Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği, dünyada ve ülkemizde gelişim süreci, uygulama alanları, modelleri, rolleri, fiziksel-ruhsal etkileşim şekilleri, psikosomatik hastalıklar, somatik semptom ve ilişkili bozukluklar, akut ve kronik fiziksel hastalıklarda psikososyal boyut, genel tıpta psikiyatrik bozukluklar, tıbbi tedavilerin psikososyal etkileri, yaşam kalitesi, etik sorunlar, psikososyal bakım becerileri.
 Consultation Liaison Psychiatry Nursing
Consultation liaison psychiatry nursing, development process in the world and in our country, areas of application, models, roles, physical-psychological forms of interaction, psychosomatic diseases, somatic symptom and related disorders, psychosocial dimension in acute and chronic physical diseases, psychiatric disorders in general medicine, psychosocial effects of medical treatments, quality of life, ethical problems, psychosocial care skills.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM685

 Psikososyal Rehabilitasyon ve İyileşme

3

0

3

8

Dünyada ve ülkemizde psikososyal rehabilitasyon hizmetlerinin gelişimi, psikososyal rehabilitasyon ve uygulamaları, iyileşme temel ilke ve kavramları, modelleri, iyileşme süreci ve iyileşmenin değerlendirilmesi, aile görüşmesi, ailenin yeniden yapılandırılması, akran desteği ve hizmet alanların yönettiği dönüşüm
 Psychosocial Rehabilitation and Recovery
Development of psychosocial rehabilitation services in the world and in our country, psychosocial rehabilitation and its applications. Basic principles and concepts of recovery, models, recovery process and evaluation of recovery, family interview, family restructuring, peer support and transformation led by service providers.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 

HEM686

 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması

0

6

3

8

Psikiyatri kliniklerinde, genel hastanede, sahada ve toplum ruh sağlığı merkezleri gibi uygulama alanlarında psikiyatri hizmetlerini inceleme, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği rollerini değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözümleri tartışabilme, psikiyatri hizmetlerinin sunumu ile ilgili bakım sonuçlarına ilişkin araştırma verilerini kullanabilme, projeler üretebilme.

 Mental Health and Psychiatric Nursing Practice

Mental health and psychiatric nursing roles to evaluate, the examination of psychiatric services in the application areas such as psychiatric clinics, general hospitals and community mental health centers. identify problems, discuss solutions, use of research data related to the results of care related to the presentation of psychiatric services, to produce projects.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM687

İleri Düzey Psikososyal Bakım Becerileri

3

0

3

8

Psikolojik danışmalık becerileri, krize müdahale, psikoeğitimsel ve motivasyonel müdahaleler, mindfulness uygulamaları, sorun çözme becerisi gibi özelleşmiş psikolojik bakım uygulamaları.  
Advanced Psychosocial Care Skills
Specialized psychosocial care practices such as psychological counseling skills, crisis intervention, psychoeducational and motivational interventions, mindfulness practices, problem solving skills etc.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM800

 Tez Çalışması

0

1

0

25

Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma

 Thesis Studies

 Study for PhD. thesis and discussion

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

HEM800

Uzmanlık Alan Dersi

 5

0

0

5

Öğrencilerin uzmanlık alanına özgü orijinal bir konuda bilimsel araştırma sürecini kullanarak bir araştırma yapması ve rapor haline getirmesi beklenir.
Specialization Course
It is expected that the students make a research and reports on the originals specific to their expertise using the scientific research process.ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top