Mikrobiyoloji ABD

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Mikrobiyoloji  Doktora Programı

(AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AVCIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BEHÇET

Doç. Dr. Gülali AKTAŞ (İç Hastalıkları ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Kerem YAMAN (Parazitoloji ABD)

Prof.Dr. Erol AYAZ (Parazitoloji ABD)

Prof.Dr. Hayrettin AKDENİZ (Enfeksiyon Hast. ABD)

Programa Başvuru Koşulu

Doktora programına başvurabilmek için adayların ilgili programlardan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı) yüksek lisans diplomasına veya en az 10 yarıyıllık (hazırlık hariç) sağlıkla ilgili fakültelerin (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi gibi…) Lisans diplomasına sahip olmaları veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 243 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 Mikrobiyoloji Doktora Programı  Dersleri ve İçerikleri  

 Dersin Kodu

 Dersin Adı

 Z/S*

 T

 P

 K

AKTS

 Ders İçeriği

MİK 601

Klinik Mikrobiyoloji

Z

2

2

3

12

Tıbbi açıdan önemli olan insanlarda hastalık yapan mikroorganizmalar

MİK 602

Klinik İmmunoloji

Z

2

2

3

12

Doğal ve edinsel bağışıklık kavramları; hücresel ve humoral bağışık yanıt kavramları; Antikorların moleküler yapısı ve efektör fonksiyonları; MHC sınıf I ve MHC sınıf II moleküllerinin fonksiyonları; İmmunolojik metotlar ve uygulamaları, T ve B hücre aktivasyonu, efektör fonksiyonları; Sitokinler; Bakteri, virus, parazit ve mantarlara kaşı gelişen immun yanıt; İmmun yetmezlik ile ilişkili hastalıklar; Otoimmun hastalıklar; Transplantsyon ve tümör immunolojisi

MİK 603

Klinik Parazitoloji

Z

2

2

3

12

Çeşitli güncel ve orijinal paraziter enfeksiyonların patogenezi, serolojik tanıları ve klinik değerlendirilmeleri; nozokomiyal ve laboratuar kaynaklı parazit enfeksiyonları gibi güncel konular

MİK 604

Klinik Mikoloji

Z

2

2

3

12

Maya ve küf mantarlarının oluşturduğu hastalıklar, mikozların epidemiyolojisi,  hastane enfeksiyonları etkeni olarak mantarlar, mikozlarda tanı metodları, mikozlarda tanı ve tedavi. 

MİK 605

Klinik Viroloji

Z

2

2

3

12

Virusların genel ve morfolojik özellikleri, virus hastalıklarında immün cevap ve patogenez insanlarda hastalık oluşturan virusların sınıflandırılması, yaptığı hastalıklar, hastalıkların patogenezi, epidemiyolojisi, klinik ve laboratuvar tanıları, çabuk viral tanı yöntemleri, tedavi ve korunma yöntemleri konu edilmektedir. 

MİK 606

Mikrobiyolojide Tanı Yöntemleri

Z

2

2

3

12

Bakteriyolojik inceleme yöntemleri: örneklerin alınması, uygun olmayan örneklerin reddi, bakteriyolojik kültür yöntemleri, üreyen mikroorganizmaları tanımlamada kullanılan yöntemler, kültür sonuçlarının değerlendirilmesi, mikroskopik inceleme teknikleri, parazitolojik, mikolojik ve virolojik inceleme yöntemleri, kan ve doku parazitlerinin incelenme yöntemleri, serolojik tanı yöntemleri, Ticari kitlerle tanı yöntemleri, Mikobakterilerin tansı ve tiplendirilmesi

MİK 607

Genel Mikrobiyoloji

S

2

2

3

9

Konak ile mikroorganizma arasındaki ilişkiler, bakteriyel infeksiyonların patogenezi, bakteriyel virulans faktörleri, bakterilerin vücuda giriş yolları, bakteriyel infeksiyonlara karşı korunmada aktif ve pasif immünizasyon, , normal mikrobiyal flora.

MİK 608

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

S

2

2

3

9

Kan merkezlerinin fiziksel yapısı ve teknik donanımı, donör kazanım programları, donör seçimi, flebotomi, donör reaksiyonları, transfüzyon öncesi uygunluk testleri, transfüzyonla bulaşan infeksiyonlar, donör tarama testleri, kanın hazırlanması, saklanması, nakli, transfüzyon pratiği, transfüzyon uygulamalarının takibi, aferez ve kan merkezi personelinin görev ve sorumlulukları, kan ve kan ürünleri kanun ve yönetmelikleri.

MİK 609

Gıda Mikrobiyolojisi

S

1

2

2

9

Gıdalarda bulunan ve insanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmalar, Gıdalara mikrobiyal bulaşma kaynakları, Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler, Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, Gıdaların muhafazasında kullanılan genel ilkeler ve kontaminasyonun önlenmesi, Gıdalardaki mikroorganizmaların inaktivasyonu için kullanılan yöntemler.

MİK 610

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Uygulamaları

S

2

0

2

9

Mikrobiyoloji laboratuvarında Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri, Merkezi sterilizasyon ünitesi, kurulumu ve işleyiş ilkeleri.

MİK 611

Mikrobiyolojik Moleküler Tanı

S

2

2

3

9

Polimeraz zincir reaksiyonu, moleküler test yöntemlerine genel bakış, Hibridizasyon yöntemleri, Western Blot tekniği, Protein dot blot, monoklonal antikorlar.

MİK 612

Anaerop Bakteriyoloji

S

2

2

3

9

Anaerop infeksiyonların genel özellikleri, Anaerop infeksiyonlarda örnek alımı ve transportu, Anaerop örneklerin Laboratuvar Tanısı, Anaerop mikroorganizma identifikasyonu

MİK 690

Seminer 

Z

0

2

0

6

 

MİK 613

Hastane İnfeksiyonlarına Yaklaşım

S

2

0

2

9

Hastane kaynaklı (Nozokomiyal) infeksiyonların önlenmesi, tanısı, takibi ve tedavisi konularında laboratuvar ve klinik yaklaşım.

Laboratory and clinical approaches on prevention, diagnosis, monitoring and treatment of hospital-acquaired (nosocomial) infections

MİK 614

Klinik Bakteriyoloji

S

2

2

3

9

Tıbbi açıdan önemli olan, insanlarda infeksiyona yol açan bakteriler hakkında ayrıntılı bilgiler.

Detailed information about the medically important becteria causing infection in humans.

MİK 615

Mikrobiyolojide Moleküler Yöntemler

S

2

2

3

9

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında tanı ve epidemiyolojik amaçlı olarak uygulanan, (PCR, PFGE ve RFLP gibi) moleküler yöntemlerle ilgili teorik ve pratik bilgiler.

Theoretical and practical information about the molecular methods used in the microbiology laboratories with diagnostic and epidemiological purposes (Such as PCR, PFGE, and RFLP)

MİK 616

Laboratuvar Güvenliği

S

2

2

3

9

Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında güvenlik önlemleri ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiler.

Detailed information about the safety precautions and practices in the microbiology laboratory.

MİK 617

Mikrobiyolojik Araştırmalarda Biyoistatistik Uygulamaları

S

2

0

2

9

Kişiyi akademisyen olmaya hazırlama amaçlı olarak, mikrobiyoloji konulu bilimsel araştırmalarda uygulanacak biyoistatistiksel yöntemler hakkında teorik ve pratik bilgiler.

For the purpose of preparation of the person for becoming a scholar, theoretical and practical information about the biostatistical methods used in the scientific researches focused on microbiology.

MİK 618

Aşılar ve Aşı Bilimi

S

2

0

2

9

İnsanlarda infeksiyonlara karşı geliştirilmiş ve uygulamada olan aşılar hakkında ayrıntılı bilgiler.

Detailed information abot the vaccines in use that have been developped against the infections in humans.

MİK 619

Serolojik Tanı Yöntemleri

S

2

2

3

9

Rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulanmakta olan serolojik tanı yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

Detailed information about the serological methods used in routine microbiology laboratories.

MİK 620

Mikrobiyolojik Tanıda İmmünfloresan Yöntemler

S

2

2

3

9

Rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulanmakta olan immünfloresan teknikler konusunda teorik ve pratik bilgiler.

Theoretical and practical information about immunflourescence techniques used in routine microbiology laboratories.

MİK 621

Mikobakteriyoloji

S

2

2

3

9

Tüberkülozla ilgili mikrobiyolojik, klinik ve halk sağlığı uygulamalarına yönelik ayrıntılı teorik ve pratik bilgiler.

Detailed theoretical and practical information about microbiologic, clinical, and community health practices about tuberculosis.

MİK 622

Antimikrobiyaller ve Etki Mekanizmaları

S

2

0

2

9

İnfeksiyon tedavilerinde kullanılan antimikrobiyallerle ilgili ayrıntılı teorik ve pratik bilgiler.

Detailed theoretical and practical information about antimicrobials used in the treatment of infections.

MİK 623

İnfeksiyon Hastalıklarına Giriş

S

2

0

2

9

İnfeksiyon hastalıklarına yaklaşım konusunda genel bilgiler.

General information about the approach on the infectious diseases.

MİK 624

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Teknik Uygulamalar

S

2

2

3

9

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulanan, besiyeri hazırlama ve boyama yöntemleri gibi temel teknik uygulamalar konusunda teorik ve pratik bilgiler

Theoretical and practical information about the basic practices such as preparation of media and staining methods used in the microbiology laboratories.

MİK 625

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

S

2

0

2

9

Kişiyi akademisyen olmaya hazırlama amaçlı olarak, mikrobiyoloji konulu bilimsel araştırmalarda uygulanan yöntemler hakkında teorik ve pratik bilgiler.

For the purpose of preparation of the person for becoming a scholar, theoretical and practical information about the methods used in scientific researches focused on microbiology.

MİK 626

Hepatit Virüsleri

S

2

2

3

9

Hepatit virüsleri mikrobiyolojisi hakkında ve hepatit tanısında kullanılan yöntemlerle ilgili ayrıntılı teorik ve pratik bilgiler.

Detailed theoretical and practical information about the microbiology of hepatitis viruses and the methods used in the diagnosis of hepatitis.

MİK 627

Parazitoloji Tanı Yöntemleri

S

2

2

3

9

Parazitoloji laboratuvarında paraziter etkene yönelik tanı ve serolojik yöntemler hakkında ayrıntılı bilgler, laboratuvar donanım ve teknikleri ve Türkiye’de klinik önemi olan parazit enfeksiyonlarında tanısal tekniklerin uygulaması.

Detailed information about diagnosis and serological methods for the parasitic agents, laboratoy hardwares and techniques, and practice of diagnostic techniques in parasitic infections used in the parasitology laboratory.

MİK 628

Tıbbi Helmintoloji

S

2

2

3

9

Parazitoloji Bilim Dalı içinde helmintolojiye ilişkin özelleşmiş kavramlar ve bilgiler.

Concepts and information about helmintology in the department of parasitology.

MİK 629

Tıbbi Protozooloji

S

2

2

3

9

Parazitoloji Bilim Dalı içinde protozoolojiye ilişkin özelleşmiş kavramlar ve bilgiler.

Concepts and information about protozoology in the department of parasitology.

MİK 630

Tıbbi Entomoloji

S

2

2

3

9

Parazitoloji Bilim Dalı içinde eklem bacaklılara ilişkin özelleşmiş kavramlar ve bilgiler.

Concepts and information about arthropods in the department of parasitology.

MİK 631

Antiparaziter İlaçlar

S

2

0

2

9

Paraziter enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antiparaziter etkili ilaçlar hakkında ayrıntılı bilgiler.

Detailed information about antiparasitics used in the treatment of parasitic infections.

MİK 632

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Yüksek lisans eğitimi süresince alınmamış ise, doktora eğitiminde zorunlu olarak alınacaktır.)

S

3

0

3

9

 

MİK 801

Tez Çalışması

Z

0

1

0

25

 

MİK

802

Uzmanlık Alan Dersi

Z

5

0

0

5

 

                                                                            *Z: Zorunlu, S: Seçmeli, TD: Tez Dönemi 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top