Acil Tıp Anabilim Dalı

ACİL TIP ANABİLİM DALI

 İlk ve Acil Yardım Tezli Yüksek Lisans Programı

                                      (AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)                                     

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Kaan ÇELİK

 

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Yılmaz GÜNEŞ (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL (Adli Tıp Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Fatma SIRMATEL (Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Akcan AKKAYA (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Kaan ÇELİK (Acil Tıp Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Beliz ÖZTOK (Acil Tıp Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÇOLAK (Acil Tıp Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Semih PETEKKAYA (Adli Tıp Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KILINÇ (Fizyoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Sabahat GÜCÜK (Aile Hekimliği Anabilim Dalı)

 

Programa Başvuru Koşulu

İlk ve Acil Yardım Ön lisans programı mezunu olup herhangi bir alanda lisans mezunu olmaları veya sağlık alanında lisans mezunu olmaları gerekmektedir. 

Mezuniyet Koşulu

Toplam 132 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

 

 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

I. YARIYIL

I1. YARIYIL

 

NO

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

1

İAY 501

Zorunlu

Acil Yardım ve Ekipmanlar–I

2

4

4

6

İAY 502 Zorunlu

Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakli

2

4

4

6

2

İAY 503 Zorunlu

Ekg ve Aritmi Yönetimi

1

2

2

6

İAY 504 Zorunlu

Travma Yönetimi

2

2

3

6

3

İAY 505 Zorunlu

Resüsitasyon Uygulamaları ve Teknikleri

1

2

2

6

İAY 506 Zorunlu

Acil Yardım ve Ekipmanlar -II

1

2

2

6

4

İAY 507 Zorunlu

Bakım Zorluklarının Yönetimi

1

2

2

6

İAY 508 Zorunlu

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

6

5

İAY 509 Zorunlu

Acil Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Prensipleri

1

2

2

6

İAY 510

Zorunlu

 

Seminer

0

2

0

6

6

 

Seçmeli I

2

0

2

6

 

Seçmeli I

1

2

2

6

 

 

TOPLAM

8

12

14

36

 

TOPLAM

9

12

14

36

 

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

NO

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

1

İAY 701

Tez Çalışması I

0

1

0

25

İAY 702

Tez Çalışması II

0

1

0

25

2

İAY 701

Uzmanlık Alan Dersi I

5

0

0

5

İAY 702

Uzmanlık Alan Dersi II 

5

0

0

5

 

 

TOPLAM

5

1

0

30

 

TOPLAM

5

1

0

30

 

SEÇMELİ DERSLER HAVUZU 

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

1.

İAY 511

Afetlerde Acil Durum Yönetimi

1

2

2

6

2.    

İAY 512

Acil Olgularda Aydınlatılmış Onam Yükümlülüğü

1

2

2

6

3.     

İAY 513

Ambulans Hizmetlerinde Tıbbi Etik

1

2

2

6

4.     

İAY 514

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

2

0

2

6

5.     

İAY 515

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma

2

0

2

6

6.     

İAY 516

Fizyoloji

2

0

2

6

7.     

İAY 517

İletişim Yöntemleri ve Veri-Kayıt

2

0

2

6

 

 İLK VE ACİL YARDIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 DERS İÇERİKLERİ

Master’s Gegree Lesson’s Contents of Emergency And First Aid Science Department

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Statüsü 

T

P

K

AKTS

Ders İçeriği

İYA 501 Acil Yardım ve Ekipmanlar I  Zorunlu 2 4 4 6

İstemlere göre oluşan acil durumlarda müdahale ve tedavi yapabilmek, yapılan tüm acil uygulamalarda ve kullanılan ekipmanlar da aseptik yöntemleri kullanabilmeleri.

First Aid and Equipment I: capability of supplying Interventions and treatments in an emergency. Ability of all the aseptic methods in all emergency interventions using all kinds of equipments

İYA 502 Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakli Zorunlu 2 4 4 6 Acil olgu yönetimi, Birinci Değerlendirme Tekniklerini, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak ve Tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, hasta veya yaralıyı izlemek, ilaç uygulamak, çeşitli hastalıklarda durum değerlendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Transportation and Emergency Care of the Wounded and sick:, Emergency case management, the Primery Evaluation Techniques, Application of Secondary Evaluation, It is aimed to provide emergency care application competencies in Medical Emergency Conditions. At the same time, to monitor the patient or wounded, to assess various medical conditions. It is aimed to gain relevant knowledge and skills

İYA 503  Ekg ve Aritmi Yönetimi  Zorunlu 1 2 2 6 Derse giriş, EKG ile ilgili temel kavramlar, kalbin ileti sistemi, EKG derivasyonları ve kalbin elektriksel ekseni, EKG dalgaları ve kalp ritminin değerlendirilmesi, kalp hızının değerlendirilmesi, ritim analizi ve normal sinüs ritmi, erken vurular, bradiaritmiler, ve hastane öncesi bakım, dar QRS’li taşikardiler, geniş QRS’li taşikardiler, AKS’ de EKG değişiklikleri, kardiyak arrest ritimleri, ekternal pacemaker uygulamaları.

ECG and Arrhythmia Management: Introduction to the course, ECG basic definitions, cardiac conduction system, ECG derivations and electrical axis of the heart, ECG waves and assessment of heart rhythm, evaluation of heart rate, rhythm and normal sinus rhythm, early strokes, bradiaritmies, Prehospital care, narrow complex tachycardia, broad complex tachycardia, ECG changes in ACS, cardiac arrest rhythms, external pacemaker applications.)

 İYA 504

 Travma Yönetimi Zorunlu  2 2 3 6 Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Trauma Management: It is aimed to gain knowledge and skills about emergency care application in trauma cases and enviromental emergencies

 İYA 505  Resüsitasyon   Uygulamaları ve Teknikleri  Zorunlu 1 2 2 6 Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Resuscitation Practices and Techniques: It is aimed to gain knowledge and skills about providing basic life support and advanced life support

 İYA 506  Acil Yardım ve Ekipmanlar -II  Zorunlu  1 2 2 6 Sistemlere göre oluşan acil durumlarda müdahale ve tedavi yapabilmek, yapılan tüm acil uygulamalarda ve kullanılan ekipmanlar da aseptik yöntemleri kullanabilmeleri.

First Aid and Equipment II: In emergency situations to be able to give treatment, ability of all the aseptic methods in all emergency interventions using all kinds of equipments.

 İYA 507   Bakım Zorluklarının Yönetimi  Zorunlu 1 2 2 6 Bireyleri bakımı ve bakım organizasyonu sırasında yaşanabilecek sorunlar ve yönetimi hakkında bilgilendirmek.

Management of Care Difficulties:  To inform about the problems and management that may occur in the care and care of individuals.)

 İYA 508   Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  Zorunlu 3 0 3 6 Araştırma yöntemleri ve bilimsel makale yazımı konularında öğrencileri bilgilendirmektir. 

Scientific Research Techniques and Publishing Ethics: To inform the students about research methods and scientific article writing. 

 İYA 509   Acil Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Prensipleri  Zorunlu  1 2 2 6 Liderlik ve yönetim kavramlarını tanımlamayı ve aralarındaki ayrımı ortaya koymayı, liderlik ve yönetime ilişkin örnekler sunmayı, 1,2,3 numaralı liderlik ilkelerini tanımlamayı, hizmetkar liderlik olgusunu ele almayı, başarı liderlik için vizyonun önemini vurgulamayı, temel motivasyon kavramlarını değerlendirmeyi hedeflemektedir. 

Leadership Principles of Emergency Medical Services: To differentiate the Defining Leadership and management concepts. To provide examples of  leadership and Management, defining 1,2,3 number of leadership principles, to consider the cases of servant leadership,  to emphasize the importance of the vision of the leadership. It aims to evaluate the concepts of basic motivation.  

 İYA 510  Seminer Zorunlu 0 2 0 6

Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırlayacakları bilimsel/sanatsal bir konunun incelenmesini, sözlü olarak sunumunu ve yazılı bir metnini (rapor vb.) kapsayan çalışmayı,

 İYA 511   Afetlerde Acil Durum Yönetimi  Seçmeli 1 2 2 6 Afete hazırlık aşamalarında ve afet sırasında organize olabilme yeteneğini kazandırma. 

Emergency Management in Disasters: Gaining the ability for to be able to organize for  stages of disaster preparation in  disasters. 

 İYA 512  Acil Olgularda Aydınlatılmış Onam Yükümlülüğü  Seçmeli  1 2 2 6 Aydınlatılmış onam bir hastanın ya da bireyin dışarıdan herhangi bir zorlama olmaksızın kendi iradî seçimiyle belirli bir müdahalenin kendisine yapılmasını kabul etmesi veya reddetmesidir. Hasta veya onun adına yasal anlamda karar verme yetkisi olan kişilerin onamının olmadığı, eksik veya yanlış bir şekilde olduğu her tıbbi girişim hukuka aykırılık içermektedir. Sağlık çalışanları, acil olgularda aydınlatılmış onam yükümlülüğünü ve onam eksikliği nedeniyle oluşacak yaptırımları bilmesi gerekmektedir.

Obligation of Informed Consent in Emergency Stuations: An informed consent is the acceptance or rejection of a particular intervention to a patient or an individual by a voluntary choice without any external domination. Any medical intervention in which the patient or persons with the legal decision-making authority on his behalf is absent, incomplete or inaccurate, is contrary to law. Healthcare professionals should be aware of the obligations of an informed consent in case of emergency and the sanctions that may be caused by lack of consent. 

 İYA 513   Ambulans Hizmetlerinde Tıbbi Etik  Seçmeli 1 2 2 6 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek konularını içermektedir. 

Medical Ethics in Ambulance Services : to examine the concept of Morality and Ethics, to examine the ethical systems, examine the factors that play a role in the formation of morality, to examine the professional ethics, to examine the consequences of unethical behavior and corruption  of professional life, it includes topics examine the concept of social responsibility.

 İYA 514  Sağlık Hizmetleri Yönetimi  Seçmeli 2 0 2 6 Sağlık ve sağlık hizmetleri kavramlarının öğrenilmesi, sağlık hizmetlerinin yönetimi aşamaları konusunda temel bilgileri kavrayabilmesi ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yönetimini değerlendirebilmesini sağlamaktır.

Health Services Management: Understanding the concepts of health and health care services. It is aimed to understand stages of management of health care services and  to assess the management of health care services in Turkey.)

 İYA 515  Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma  Seçmeli 2 0 2 6 Bu dersin amacı toplumda kimi zaman salgınlara dahi yol açabilen enfeksiyon hastalıklarından nasıl korunulabileceğini öğrenmek. Bu kapsamda aşılama, risk gruplarında verilen önleyici tedaviler ve en önemlisi de alınması gereken basit toplumsal tedbirlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Prevention of Infectious Diseases: This lesson is to learn how to protect from the infectious deseases which even can cause outbreaks in the community. In this context, it is aimed to teach preventive treatments like vaccination of risk groups and, most importantly, simple social measures to be taken for this puposes.)

 İYA 516  Fizyoloji  Seçmeli 2 0 2 6

Hücre, çizgili ve düz kas, kan ve kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, merkezi ve periferik sinir sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, endokrin sistem fizyolojisi kapsamında bu sistemlerin çalışma mekanizmaları hakkında temel bilgilerin öğretilmesi.

Physiology: Teaching basic information about the working mechanisms of these systems in the context of cell, skeletal and smooth muscle, blood and cardiovascular system, respiratory system, central and peripheral nervous system, digestive system, reproductive system, endocrine system physiology. 

 İYA 517  İletişim Yöntemleri ve Veri-Kayıt:  Seçmeli  2 0 2 6 Etkin iletişim yöntemleri hakkında bilgilendirilmeleri ve iletişimin sağlık alanında kullanılmasının öneminin kavranılması ve yapılanların etkili kayıt altına alınmasının öğretilmesi.

Communication Methods and Data-Recording: To be informed about effective communication methods and to understand the importance of using communication in health field and to teach the effective recording of the applied processes 

İYA 700

Tez Çalışması

 

0

1

0

  25

 

İYA 701

Uzmanlık Alan Dersi

 

5

0

0

   5

Tez aşamasında olan öğrenciye seçeceği uzmanlık alanı ile ilgili konuda geniş kapsamlı bilgilerin anlatılması

 

 

 ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top