Enfeksiyon Hastalıkları ABD

                                                                 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

                                                            Hastane Enfeksiyonları Tezli Yüksek Lisans Programı 

                                                                   (AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Hayrettin AKDENİZ

Prof.Dr. Fatma SIRMATEL

Doç. Dr. Seval ALKOY (Halk Sağlığı ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Rabia KEÇİALAN (Hemşirelik ABD)

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Karı ile değişiklik yapılabilir.)

Bu programa Tıp Fakültesi mezunu doktorlar ve 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu mezunu Hemşireler kabul edilir. Tıp Fakültesi ve Hemşirelik okulu mezunları ve Uzmanlığını Üniversite/Eğitim Hastanelerinden uzmanlık eğitimini almış ve Enfeksiyon Kontrol Komitesinde çalışacak uzmanların kabul edilmesi önerilmektedir. 

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 120 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                         

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

I.      YARIYIL

II.              YARIYIL

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

1

HEY 501

Enfeksiyon Hastalıkları   

2

4

4

6

HEY 502

Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol Yöntemleri

2

4

4

6

2

HEY 503

Yoğun Bakım Enfeksiyonları

1

2

2

6

HEY 504

Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma Yöntemleri

2

2

3

6

3

HEY 505

Biyoistatistik

1

2

2

6

HEY 506

Hastane Atıkları ve Atık Yönetimi

1

2

2

6

4

HEY 514 

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

6

HEY 508

Seminer

0

2

0

6

5

 

Seçmeli I

2

0

2

6

 

Seçmeli I

1

2

2

6

 

 

TOPLAM

9

8

13

30

 

TOPLAM

6

12

11

30

 

 

 

 
 
III. YARIYIL   IV. YARIYIL  

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

1

HEY 701

Tez Çalışması I

0

1

0

25

HEY 702

Tez Çalışması II

0

1

0

25

2

HEY 703

Uzmanlık Alan Dersi I

5

0

0

5

HEY 704

Uzmanlık Alan Dersi II 

5

0

0

5

 

 

TOPLAM

5

1

0

30

 

TOPLAM

5

1

0

30

 

                                                           YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERSLER HAVUZU

NO

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

1

HEY 507

Klinik Mikoloji

1

2

2

6

2

HEY 509

Klinik Parazitoloji

1

2

2

6

3

HEY 510

Klinik Bakteriyoloji

1

2

2

6

4

HEY 511

Klinik Viroloji

1

2

2

6

5

HEY 512

Sağlık Bilimlerinde istatiksel ve Araştırma Teknikleri

2

0

2

6

6

HEY 513

İmmun Süpressif Hastalıklar

2

0

2

6

7

 HEY 514

Dünyada ve Türkiyede Nozokomyal Enfeksiyonlar

2

0

2

6

                                                                                        DERS İÇERİKLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

P

K

 

Ders İçeriği

HEY 501 Hastane Enfeksiyonları ZORUNLU 2 4 4

Bu dersin amacı tarih boyunca insan sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgi sahibi olmak.  İnsanlara direk veya indirek bulaşan bakteriyel, viral, paraziter ve fungal enfeksiyonları tanımlamak, klinik ve laboratuvar bulguları ile değerlendirmek. Enfeksiyon hastalıklarının tanı,  tedavi ve komplikasyonlarını bilmek.  Son zamanlarda hastanede yatan hastalarda gelişen dirençli bakteriyel enfeksiyonları sistemlere göre değerlendirmek, koruyucu önlemleri almaktır. Hastanede yatan hastalarda en sık görülen hastane enfeksiyonlarını CDC(Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre tanımlamaktır. Salgın yapan enfeksiyon hastalıklarında alınacak önlemleri ve toplumsal farkındalığın yaratılması konusunda bilgi sahibi olmaktır.

THE INFECTIOUS DISEASES

The aim of this course is to have a general knowledge about infectious diseases that threaten human health throughout history. To define bacterial, viral, parasitic and fungal infections directly or indirectly transmitted to humans. To evaluate them by the means of clinical and laboratory findings. To find out the diagnosis, treatment and complications of the infectious diseases. To assess the resistant bacterial infections lately developing in hospitalized patients according to the systems and to take the required preventive measures. To identify the nosocomial infections most encountered in hospitalized patients according to the CDC criteria. To have knowledge about protections that should be taken in infectious diseases during outbreaks and to increase the social awareness against these illnesses

HEY 502 Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol Yöntemleri ZORUNLU 2 4 4

Bu dersin amacı, öğrencilere ameliyathane, yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri başta olmak üzere hastanede görülen enfeksiyonlar ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ülkemizde gerek lisans eğitimi, gerekse uzmanlık eğitimi döneminde, hastane enfeksiyonlarına yönelik eğitim verilmesi konusunda yeterli bir kurumsallaşma sağlanamamıştır. Tıp eğitimi verilen fakültelerde genelde lisans eğitimi aşamasında hastane enfeksiyonları konusunda özel bir eğitimin verilmesi yerine, hekimler için mezuniyet sonrası verilen enfeksiyon hastalıkları uzmanlığı eğitimi içerisinde, farklı düzeylerde bu konuya yer verilmektedir., Hemşirelik hizmetleri, diş hekimleri, eczacılar ve veterinerler için ise öğrenimleri sırasında veya mezuniyet sonrası, yüksek lisans programları dışında, bu tür bir eğitim uygulanmamaktadır. Hastane enfeksiyonları ve kontrol yöntemleri konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verecek kurumlara ihtiyac olduğunu düşünüyoruz.

HOSPİTAL INFECTIONS AND CONTROL MEASURES

The aim of this course is to provide for the students and gain knowledge and skills related to the infections deveoped in hospitals especially acquired in surgical operation rooms, intensive care units and reanimation units, and infection control. In our country, both in undergraduate education, as well as in specialized training period, no adequate institutionalization has been achieved in giving an education intended for hospital infections. In faculties giving medical education, often instead of giving special training on nosocomial infections in the undergraduate stage, for doctors this matter is given to at different levels after graduation in the infectious disease specialist training. For nursing services, dentists, pharmacists and veterinarians during their education or after graduation, such training does not apply except for graduate programs. We believe that there is a need for some institutions to offer education at the undergraduate and graduate level on hospital infection and control procedures.

HEY 503 Yoğun Bakım Enfeksiyonları ZORUNLU 1 2 2

Bu dersin amacı hastanede yatan hastaların en sık görülen nozokomiyal enefeksiyonlarını öğrenmek.  Yoğun bakımda izlenen hastalarda gelişen dirençli mikroorganizmaların yaptığı hastalıkların tanı ve tedavisini bilmektir.  Yoğun bakımda görülen kan yolu, kateter, pulmoner, cerrahi alan ve yumuşak doku enfeksiyonlarında alınacak önlemleri bilmektir.  Yoğun bakım nozokomiyal enfeksiyonlarının surveyansını yapmak, akılcı antibiyotik kullanımını, hasta bakımı ve çevre hijyeni için gerekli politikalar üretmektir.

INTENSIVE CARE UNIT INFECTIONS

The aim of this course is to learn the most encountered nosocomial infections of hospitalized patients. To have knowledge about the diagnosis and treatment of diseases caused by resistant microorganisms developed in patients followed in Intensive Care Units. To know the protections to be taken in circulatory system, catheter, pulmonary, surgical site and soft tissue infections seen in Intensive Care Unit. To make the surveillance of Intensive Care Unit nosocomial infections, to produce the required policies for rational antibiotic use, patients care and environmental higiene.    

HEY 504

Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma Yöntemleri

ZORUNLU

2

2

3

Sağlık personelinin sağlığı ve boyutları, hastanelerde çalışan personelin sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, çalışma hayatında meslek hastalıklarına genel bakış, iş hijyeni ve kimyasal etkenler, hastanedeki fiziksel etkenler ve bulaşıcı hastalıklar gibi konularda bilgili ve bilinçli sağlıklı insan gücü yetiştirmek, bu amaçla hastane enfeksiyonları yüksek lisans öğrencisinin rol ve görevlerini benimsetmek amaçlanmaktadır.

OCCUPATIONAL HEALTH RISKS AND PROTECTION METHODS FOR HEALTH PROFESSIONALS

To bring up and train an informed and conscious healthy manpower in subjects such as the health and size of the health personnel, the health of personnel working in hospitals and safety applications, running an overview to occupational diseases at the work life, occupational hygiene and chemical agents, physical agents and infectious diseases at the hospital, for this purpose graduate students on nosocomial infections are encouraged to adopt their role and tasks about the matter.Hareket ve biomekanik kanunlara genel bakış; vücudun hareketle ilgili yapılarının biomekanik ve kinezyolojik yönden anatomisi, hareketleri ve potolojileri.

HEY 505

Biyoistatistik

ZORUNLU

1

2

2

 

Biyoistatistik yöntemlerin öğretilmesi, hastane enfeksiyonlarında surveyans izleminde kullanılması. Biyoistatistik yöntemleri çözümleme becerisinin kazanılması. Bu dersin amacı hastane enfeksiyonlarının prevalansı, insidansi, riski ve salgın yönetimini öğrenmesi ve bunu bilgisayar programına aktarmasıdır.  Hastane enfeksiyonlarının izlenmesi, tanımlanması, önlenmesi için gerekli bilgilerin istatiksel verilerle dökümante edilmesidir. Hastane enfeksiyonların izleminde kullanılacak istatiksel yöntemleri öğrenmektir.

BIOSTATISTICS

To teach biostatistics methods, to use them in surveillance follow up in hospital infections. To acquire analysis skills of biostatistics methods. The aim of this course is to learn the prevalence, incidence, risk of infectious diseases and outbreaks management and to transfer the data to the computer program. To document the necessary information with statistical data in order to monitoring, identifying and preventing the hospital infections, to learn statistical methods to be used in follow up of hospital infections.

 

FTR 506

Hastane Atıkları ve Atık Yönetimi

ZORUNLU

1

2

2

Tıbbi Tesislerde ortaya çıkan atıkların %75-%90 kadarı, evsel atıklarla mukayese edildiğinde, risk taşımayan, diğer bir deyimle “genel” tıbbi atıklardır. Bunlar genelde tıbbi kuruluşlarının yönetimsel/idari işlevlerinden kaynaklanmakta olup tıbbi tesislerin; bina ve müştemilatlarının bakımları esnasında açığa çıkan atıkları içermektedir. Geriye kalan % 10-25 oranındaki tıbbi atıklar ise tehlikeli atık olarak nitelendirilmektedir ve bunlar sağlık için çeşitli riskler yaratmaktadır.  Ülkemizde hastanelerden ve benzer kuruluşlardan kaynaklanan tıbbi ve kimyasal atıklar halk sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturmakta, gelişigüzel bir şekilde çöplüklere atılan söz konusu atıklar bir çok hastalığın yayılmasına ve başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere insanlara ve çevreye zarar vermektedir. Hastane laboratuvarlarından gelişi güzel kanalizasyon sistemine atılan kimyasal atıklar doğaya karışmakta ve ekolojik döngü sonucunda tekrar insan sağlığını tehdit eder konuma gelmektedir.  Bu dersle atıkların nasıl toplanacağı nasıl bertaraf edileceği atıklarla ilgili yönetmelik ve kanuni düzenlemeler anlatılacaktır.

HOSPITAL WASTES AND WASTE MANAGEMENT

Upto 75% -90% of the waste generated at the medical facilities, when compared with domestic waste, do not pose a potential risk, in other words, are the "general" medical wastes. These are generally caused by managerial / administrative functions of the medical establishments and include the waste brought about during maintenance of the premises from medical facilities. The remaining 10-25% of medical waste is classified as hazardous waste and pose several risks for the health. In our country, medical and chemical wastes originating from hospitals and similar institutions constitute a great danger in terms of public health, and the mentioned wastes thrown into landfills in a haphazard manner is causing especially various infectious diseases and spreading the disease and damaging to people and the environment. The chemical wastes discharged from  hospital laboratories into the sewage system join into the nature and come to the position which threatens the human health again in the result of an ecological cycle. Regulations on how to collect and dispose of the wastes will be described in this course by the means of regulations and related laws on waste.Vücut sistemlerinin fizyolojisinin incelenmesi.

HEY 507

Klinik Mikoloji

SEÇMELİ

1

2

2

Hastane enfeksiyonlarında üçüncü sırada görülen mantar enfeksiyonlarını öğrenmektir.  Yüzeysel ve derin doku mantar enfeksiyonlarını tanımlamak, tanı, tedavi ve koruyucu önlemleri almaktır. Özellikle immün yetmezliği olan uzun süreli hastanede kalan ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanan hastalarda gelişen invaziv fungal enfeksiyonları öğrenmektir.

CLINICAL MYCOLOGY

The aim of this course is to learn the fungal infections seen in the third rank among infectious diseases. To define the superficial and deep tissue fungal infections, to diagnose and treat these infections and to take the protective measures. Especially to learn invasive fungal infections developed in immunodeficient patients, who were hospitalized  long time and used wide spectrum antibiotics.nsan hareketleri ile ilgili kemik, kas ve sinir sistemi anatomisi.

HEY 508

Semimer

ZORUNLU

0

2

0

 

HEY 509

Klinik Parazitoloji

SEÇMELİ

1

2

2

İnsanlarda en sık görülen sıtma, amip, barsak parazitozları gibi hastalıkları öğrenmektir. Hastanede yatan hastalarda görülen iç ve dış parazitleri tanımlamak, toplumda salgınlara neden olan vektör parazitleri öğrenmektir. 

CLINICAL PARASITOLOGY

The aim of this course is to learn some parasitic diseases seen frequently in humans such as malaria, amebiasis and intestinal parasitoses. To identify inner and outer parasites seen in hospitalized patients, to learn vector parasites which cause to outbreaks in the community.

 

HEY 510

Klinik Bakteriyoloji

SEÇMELİ

1

2

2

 

Bu dersin amacı insanlarda sık görülen ve hastane enfeksiyonlarında rol alan gram olumlu ve olumsuz bakterileri öğrenmektir  İnsanlarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlar, etkenleri ve yaptıkları hastalıklar anlatılacaktır.. Bakterilerin antibiyotik direnci ve bilinçli antibiyotik kullanımının hastane infeksiyonlarında önemi anlatılacaktır.

CLINICAL BACTERIOLOGY

The aim of this course common Gram positive and negative bacteria seen in nosocomial infections in humans that are most common in humans is learning to bacterial infections, causative agents and their diseases will be explained. Conscious of the importance of bacteria in nosocomial infections and antibiotic resistance and antibiotic using to their will be explained.

 

HEY 511

Klinik Viroloji

SEÇMELİ

1

2

2

Bu dersin amacı transfüzyonla, vektörlerle ve yakın temasla bulaşan, salgınlar yapan viral hastalıkları öğrenmektir. Kronikleşen vial hepatitler, Kırım Kongo Hemorajik Ateş, suçiçeği, kızamık gibi viral hastalıkları tanımak, aktif ve pasif korunmayı öğrenmektir.

CLINICAL VIROLOGY

The aim of this course is to learn viral infections transmitted by transfusion, vectors and close contact, causing outbreaks. To identify viral infections such as chronic viral hepatites, Crimean Congo Hemorrhagic Fever, chickenpox and measles, to learn active and passive prophylaxis

 

HEY 512

Sağlık Bilimlerinde İstatiksel ve Araştırma Teknikleri

SEÇMELİ

2

0

2

Bu dersin amacı, veri ve istatistik ile ilgili kavramları açıklayabilmek, geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapabilmek ve araştırma yöntemine, veriye uygun analizlerini yapabilmek. Veri ve istatistikle ilgili temel kavramlar, betimsel ve kesitsel istatistikler, normal dağılımın incelenmesi, analizlerin yapılması, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlaştırılması anlatılacaktır.

STATISTICAL AND RESEARCH TECHNIQUES IN HEALTH SCIENCES

The aim of this course could be explain concepts related to data and statistics to make the reliability and validity of the method of analysis and research to make the appropriate data analysis. Basic concepts of data and statistics, and cross-sectional descriptive statistics, analysis of the normal distribution, the analyzing, interpreting the results of the analysis will be discussed and reporting.

The aim of this course could be explain concepts related to data and statistics, to make the validity and reliability analysis and research method, to make the appropriate data analysis.  Interpretation of analysis results reporting, basic concepts of data and statistics, and cross-sectional descriptive statistics, examination of the normal distribution, analyzing will be explained.

 

HEY 513

İmmun Süpressif Hastalıklar

SEÇMELİ

2

0

2

Bu dersin amacı hastane enfeksiyonlarının sık görüldüğü immunsüpressif tedavi alan hastalar ve yoğun bakım hastalarında enfeksiyonları öğrenmektir.  Son yıllarda artan malign olgularda kemoterapi ve anti TNF gibi biyolojik ajanların kullanılması (kollejenoz, inflamatuvar barsak hastalığı) ciddi viral, bakteriyel, fungal ve paraziter hastalıklara neden olmaktadır.   Altta yatan nedenlerle immün sistemi zayıflayan hastaların hastane enfeksiyonlarının tanı ve tedavilerinin öğrenilmesi ve belli protokollerle alınacak önlemler sayesinde hastane şartlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.  Çevresel ve kişisel hijyenik önlemlerle immunsüpressif hastaların hastane enfeksiyonları en az düzeye indirilmesi sağlanacaktır.

IMMUNE DEFICIENCY

The aim of this course is to learn infections in intensive care unit patients and patients receiving immunosuppressive treatment in whom hospital infections frequently occur. In recent years, the increasing use of chemotherapy and biological agents such as anti-TNF in malignant cases (collagenosis, inflammatory bowel disease) cause serious viral, bacterial, fungal and parasitic diseases. Through the  learning the diagnosis and treatment of nosocomial infections of the patients having weakened immune system associated with underlying reasons and the measures to be taken in terms of specific protocols, the improvement of hospital conditions will be possible.  With environmental and personal hygienic precautions, the hospital infections of immunosuppressive patients, will be reduced to a minimum.Çocuk hastalıklarında rehabilitasyon açısından değerlendirme ve tedavi yöntemleri.

HEY 514

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ZORUNLU

3

0

3

 

HEY 515

Dünyada ve Türkiyede Nozokomyal Enfeksiyonlar

SEÇMELİ

2

0

2

Hastane enfeksiyonları ülkemizde ve dünyada hastanede yatan hastalarda önemli borbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Bu enfeksiyonların önlenmesi için epidemiyolojisinin bilinmesi gerekir. Alınacak önlemler her ülkeye her hastaneye ait özellikler taşımaktadır.

NOSOCOMİAL INFECTİONS İN THE WORLD AND TURKEY

Hospital infections cause in hospitalized patienst to important morbidity and mortality in the world and in our country. Precution of these infections requires knowledge of their epidemiology. These precutions which should be taken bear characteristics specific to each country and each hospital.

 

 
 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top