Halk Sağlığı ABD

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı 

(AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç.Dr. Seval ALKOY

 

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Seval ALKOY

Dr. Öğr. Üyesi Aysu KIYAN

 

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Karı ile değişiklik yapılabilir.)

 

Sağlıkla ilgili en az dört yıllık lisans eğitimi görmüş adaylar başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 121 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

 Dersler ve İçerikleri 

Dersin Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

P

K

AKTS

Ders İçeriği

HSL 501

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ZORUNLU

3

0

3

5

Sağlık Bilimlerinde bilimsel araştırma ve diğer bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma konusunun seçimi, araştırma ile ilgili bilgi toplama yolları, araştırmanın planlanması, deney düzeni bilimsel bir yayının hazırlanması.

HSL 502

İleri Biyoistatistik

ZORUNLU

2

0

2

6

Sağlık hizmetleri ve biyoistatistik, frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler, tablo ve grafik yapım yöntemi, teorik dağılımlar, önemlilik testleri, korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler, örnekleme.

HSL 503

Temel Halk Sağlığı

ZORUNLU

3

0

3

6

Halk sağlığı tanımı, gelişimi ve konuları, sağlık yönetimi ve Türkiyedeki uygulama, demografi, çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklarla savaş, toplum beslenmesi, çevre sağlığı, iş sağlığı tıbbi sosyoloji ve sosyal antropoloji, sağlık eğitimi, sosyal hizmetler.

HSL 504

Sağlık Yönetimi İlkeleri

ZORUNLU

3

0

3

7

Yönetimin tanımı, sağlık ekibi, kaynakların kullanımı, temel sağlık hizmetlerini yöneltme planlama uygulama ve değerlendirme, sağlık insan gücü, toplumda sağlık durumunun saptanması, strateji, değerlendirme ve yeniden planlama.

HSL 505

Temel Epidemiyoloji

ZORUNLU

3

0

3

6

Epidemiyolojinin tanımı, tarihi gelişimi, epidemiyolojinin kullanım alanları, epidemiyolojik araştırmaların  sınıflandırılması, tanımlayıcı araştırmalar, analitik araştırmalar, müdahele araştırmaları, epidemiyolojide veri kaynakları ve özellikleri, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyolojide neden kavramı, ölçümlerde geçerlilik güvenirlirlik kavramları.

HSL 506

Epidemiyolojik Araştırma Uygulama

ZORUNLU

0

4

2

7

Temel epidemiyoloji dersi almış olanlar için sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri dersi ile birlikte alınarak epidemiyolojik bir araştırma planlanır ve uygulanır.

HSL 507

Sağlık Eğitimi İlkeleri

ZORUNLU

1

0

1

2

Sağlık eğitimi kavramı ve tarihsel gelişimi, sağlık eğitiminin amacı ve uygulama yöntemleri, eğitimde planlama, motivasyon, katılım, eğitim değerlendirme yöntemleri, görsel ve işitsel araçlar ve kullanma teknikleri.

HSL 508

Sağlık Eğitimi Uygulamaları

ZORUNLU

0

4

2

7

Uygulamada seçilen bir hedef grup için bir eğitim programı hazırlanıp uygulanarak değerlendirilir.

HSL 509

 Seminer

ZORUNLU

0

2

0

6

ilgili konular tartışılacak ve bir seminer hazırlatılacaktır.

HSL 510

Toplum Beslenmesi

ZORUNLU

3

0

3

3

Toplumda beslenme hastalıkları tanımları temel sorunlar ve nedenlerinin araştırılması, cözümlemede ve alınacak önlemlerde uygulanacak yöntemler, Türkiye’de ve dünyada beslenme hastalıkları ve nedenleri.

HSL 511

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Kontrol

SEÇMELİ

2

2

3

3

Bulaşıcı hastalıklarda genel kontrol önlemleri, bulaşıcı hastalıklar ve çevre, hava yolu ile bulaşan hastalıklar ve kontrolü, besinlerle bulaşan hastalıklar ve kontrolü, tüberküloz epidemiyolojisi ve kontrolü, su ile bulaşan hastalıklar ve kontrolü, aşılar ve yenilikler cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve kontrolü, AİDS ve viral hepatitler, zoonozlar ve kontrolü, vektörlerle bulaşan hastalıklar ve sıtma kontrolü, salgın inceleme ve kontrolü. Pratik olarak bir surveyans raporu hazırlatıp değerlendirilecektir.

HSL 512

Yaşlılık Sorunları Epidemiyolojisi

SEÇMELİ

2

0

2

3

Yaşlılığın tanımı, yaşlılık fizyolojisi, yaşlılık ve kronik hastalıklar, yaşlılıkta risk gruplarının saptanması, yaşlılık ve sosyal yaşam, yaşlı davranışı yaşlılık ve kazalar yaşlılık ve beslenme, yaşlılık ve ilaç kullanımı, yaşlılarla primer korunma, yaşlılarda sekonder korunma, yaşlılarda tersiyer korunma.

HSL 513

Kaza ve Özürlülerin Epimiyolojisi

SEÇMELİ

2

0

2

3

Kazaların önemi, kaza tipleri, kazalardan korunma, özürlü tanımı ve sınıflandırılması, özürlülerin sosyal yaşamı, özürlülerin koruma programları, Türkiye’de ve dünyada özürlülerin durumu.

HSL 514

Klinik Epidemiyoloji

SEÇMELİ

2

4

4

3

Epidemiyolojinin klinikteki yeri, teşhiste epidemiyolojinin rolü, tedavide epidemiyolojinin rolü, hastalıkların prognozunu belirlemede çeşitli testlerin geçerlilik ve güvenirliliğini saptama, hastalık taramaları ve korunma, klinik araştırmaların planlanması, yukarıdaki konularla ilgili problem çözümleri. Pratik olarak klinikte bir araştırma planlanarak uygulama ve sunum yapılacaktır.

HSL 515

Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi

SEÇMELİ

2

4

4

3

Toplumda beslenme hastalıkları tanımları, temel sorunlar ve nedenlerinin araştırılması, beslenme alanında epidemiyolojik araştırma planlama yöntemleri. Uygulamada bir beslenme araştırma planlanarak uygulanacaktır.

HSL 516

Beslenme ve Metabolik Hastalıklar

SEÇMELİ

2

0

2

3

Normal metabolizma olayları, metabolizmada görülen hastalıklar, bulgular, protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması hastalıkları ve özel beslenme uygulamaları, doğuştan metabolizma hastalıkları, kistik fibrozis, fenil ketonüri, galaktozemi, diğer enzim eksiklikleri, diyabet tipleri. Dünyada ve ülkemizde bu hastalıkların durumları.

HSL 518

Temel Sağlık Alışkanlıklarının Kazanılması

SEÇMELİ

1

2

2

3

Bireysel ve toplumsal sağlık açısından temel sağlık alışkanlıklarının önemi, kazanılması gerekli temel sağlık alışkanlıkları, gelişim dönemleri, gelişim dönemlerine göre temel sağlık alışkanlıklarının kazandırılması (beslenme, hijyen), zararlı alışkanlıklardan korunulması ile ilgili özüm yolları, kitle iletişim araçlarının temel sağlık alışkanlıklarının kazandırılmasında rolü, ailenin önemi ve eğitim kurum ve kuruluşlarının rolü. Pratik olarak bir çocuk yuvası, okul vb. yerde uygulama yaptırılarak değerlendirilecektir.

HSL 519

Koruyucu Ruh Sağlığı

SEÇMELİ

2

0

2

3

Toplumda en sık görülen ruhsal hastalıklar ve korunma,  ruh sağlığı alanında epidemiyolojik araştırma planlama, ruh sağlığıyla ilgili saha araştırmalarının değerlendirilmesi.

HSL 520

Ana Sağlığı

SEÇMELİ

2

0

2

3

Ana sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi, güvenli annelik projesi, doğum öncesi bakım ve önemi, gebelik ve doğum komplikasyonlarına birinci basamakta yaklaşım, ana ve çocuk sağlığında risk yaklaşımı, aile planlaması.

HSL 521

Çocuk Sağlığı

SEÇMELİ

2

0

2

3

Çocuk sağlığında örgütlenme ve çocuk sağlığı programları, çocukluk dönemi ve özellikleri, çocuk beslenmesi, büyüme ve gelişmenin tabiki, immünizasyon, okul sağlığı, ev ziyaretleri, sakat çocuklar, sosyal problemler.

HSL 522

Çevre Sağlığı

SEÇMELİ

2

0

2

3

Çevre sağlığının tmel konuları, içme ve kullanma suları, besin sanitasyonu, gıda katkı maddeleri, radyasyondan korunma.

HSL 523

İş Sağlığı

SEÇMELİ

2

0

2

3

İş sağlığı kavramı, işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları, meslek hastalıkları, iş yerinde risk değerlendirme, iş yerlerinde korunma önlemleri.

HSL 524

Tıp Sosyolojisi ve Tıp Antropolojisi

SEÇMELİ

1

0

1

3

Kültür ve sağlık, alternatif tıp, sağlığın ilerletilmesi, sağlığı ilerleten davranışları öğrenme, örgütsel gelişim, engeller ve sorunlar, kamu politikaları.

HSL 525

Ergonomi

SEÇMELİ

1

0

1

3

Ergonomi kavramının genel olarak tartışılması ve günlük yaşam üzerindeki etkilerinin ayrıntılı tartışılması.

HSL 700

Tez Çalışması

TD*

0

1

0

25

 

HSL 7xx

Uzmanlık Alan Dersi

TD*

5

0

0

5

 

 

*S : Seçmeli, Z: Zorunlu, TD: Tez Dönemi

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top