Hemşirelik ABD

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

 (AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Arzu İLÇE

Prof. Dr. Nazmiye YILDIRIM

Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA

Doç. Dr. Birgül CERİT

Dr. Öğr. Üyesi Arzu AKMAN YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Nevin ÇITAK BİLGİN

Dr. Öğr. Üyesi Bedriye AK

Dr. Öğr. Üyesi Makbule TOKUR KESGİN

Dr. Öğr. Üyesi Rabia KEÇİALAN

Dr. Öğr. Üyesi Saadet CAN ÇİÇEK

Dr. Öğr. Üyesi Eylem SUVEREN

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÇİNGÖL

Programa Başvuru Koşulu

Adayların, Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinden lisans, Hemşirelik bölümünden yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. 

Mezuniyet Koşulu

1- Toplam 122 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu ’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

Dersler ve İçerikler

Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

P

K

AKTS

Ders İçeriği

HEM 501

Sıvı Elektrolit Dengesi ve Uygulamaları

SEÇMELİ

3

0

3

8

Bu ders, vücut sıvılarının içeriği ve dağılımı, düzenlenme mekanizması, sıvı ve elektrolit dengesini etkileyen çevresel stresörler, hastalık durumları, ödem oluşum mekanizması, hormonların etkisi, vücut sıvılarının klinik işlevi, önemi, değerlendirilmesi, risk gruplarının tanımlanması, izlenmesi ve ilgili hemşirelik girişimlerine ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir.

HEM 502

Onkoloji Hemşireliği

SEÇMELİ

3

0

3

8

Hücre büyümesi  ve kanser hücresi özellikleri, benign ve malign neoplazmlar, tümörlerin sınıflandırılması ve evrelendirilmesi, kanser risk faktörleri, tanı yöntemleri ile kemoterapi, radyoterapi uygulanan hastaların bakımına ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir. 

HEM 503

Fiziksel Değerlendirme

SEÇMELİ

3

0

3

8

Bu ders, sağlıklı ya da hasta bireyin bedensel ve mental bakım gereksinimlerini sistematik bir yaklaşımla tanımlamak üzere subjektif ve objektif verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini kapsar. Bireyin sağlık durumunu etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin/ özelliklerin saptanmasında hemşirelik öyküsü alma, normal ve sık görülen patolojik göstergelerin değerlendirilmesi ve tanılanmasında uygun yöntemlerin kullanımı konusunda bilgi ve uygulamaları içerir.

HEM 504

Hemşirelik Tanıları

SEÇMELİ

3

0

3

8

Bu derste, “Hemşirelik Tanısı” kavramının gelişimi, evrensel bir dille anlayış birliği oluşturmada önemi, bilgi birikimine katkısı, taksonomisi konularında bilgi verilir. Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (NANDA) tarafından onaylanan hemşirelik tanılarından örnekler, Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline göre gruplandırıldığı şekilde; tanım, majör ve minör tanımlayıcı özellikleri, ilişkili/ etiyolojik faktörlerin ve ilgili tanıya yönelik genel hemşirelik girişimleri çerçevesinde olmak üzere tartışılır.

HEM 505

Sağlığı Geliştirme Modelleri

SEÇMELİ

3

0

3

8

Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi kavramları, bu kavramaların gelişimini etkileyen sosyal, ekonomik, politik faktörler, günümüzde yaygın kullanılan sağlığı geliştirme modelleri, yaşam boyu insanın gelişim dönemlerine göre sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi gereksinimleri.

HEM 506

Hemşirelikte Etik

SEÇMELİ

3

0

3

8

Bu derste, etik ikilemler ve çözüm kaynakları konularında farkındalık ve duyarlılığı geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla etik kavramı, felsefi temelleri (teleoloji, utilitarianizm, deontoloji, vb), biyomedikal etik ilkeler, hemşirelerin uygulama alanlarında karşılaştıkları etik ikilem yaratan durumlar ve risk grupları, hatalı uygulamalar (malpraktis), hasta hakları, etik ikilemlerde kullanılan karar verme modelleri konularında bilgileri içerir.

HEM 507

Beslenme-Hastalık İlişkileri

SEÇMELİ

3

0

3

8

Bu derste sağlıklı beslenme ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi, kötü beslenme ile hastalık ilişkisi, fizyopatolojik süreçler konuları ele alınacaktır. 

HEM 508

Ailenin Değerlendirilmesi

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Aile, ailenin yapısı ve işlevi, ailenin gelişim dönemleri, aile iletişim kuramı, aile sistemler kuramı, rol gelişimi ve değişimi, aile üzerine çevrenin etkisi, ailenin ruh sağlığının sürdürülmesinde hemşirenin işlevi, aile terapisinde iletişim tekniklerinin kullanılması, kronik ruh hastası üyesi olan aile, fiziksel hastalığı olan bireyin ailesinin duygusal örüntüleri, yas sürecinin aile dinamiğine olan etkisi incelenir.

HEM 509

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Sağlık hizmetlerinde iletişimin önemi, iletişim güvenliği, etkili iletişim becerileri. Sağlık profesyonellerinin birbiriyle kurduğu ilişkinin dinamikleri, ekipte işbirliğini geliştirebilme ve disiplinlerarası çalışma. Kendini tanıma ve farkındalık, girişkenlik becerileri, zaman yönetimi, iş stresiyle başetme, çatışma yönetimi, tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu gibi psikolojik riskleri önleme, öz-şefkati geliştirme. 

HEM 510

Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Yönetimi

 SEÇMELİ 3 0 3  8 Dünyada ve Ülkemizde en sık görülen kronik hastalıklar, insidans, prevelans, Ülkemizde kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik sağlık politikaları, Ülkemizde kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik sağlık politikaları, Kronik hastalıkların etkisi ve hasta deneyimleri, Stigma, uyum, sosyal izolasyon, Vücut imajı, yaşam kalitesi, Kronik hastalıklarda cinsel sorunlar, Kültür, kültürel sorunlar, Öz bakım, hasta eğitimi, Kronik hastalıklarda bakım modelleri, Bakım verenler ile ilgili yaşanan sorunlar, Evde bakım, palyatif bakım

HEM 511

Fizyopatoloji-I

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Normal vücut işlevleri ile hastalık oluşumuna yol açan fizyolojik değişiklikler, vücudun bu değişiklikleri kompanse etme yeteneği incelenir. Bir bütün olarak vücuttaki hücre, organ ve sistemlerin işlevleri, fiziksel, ruhsal ve sosyal etmenlerin bu işlevler üzerindeki etkileri gelişen bilgilerin ışığında tanımlanır.

HEM 512

Fizyopatoloji-II

SEÇMELİ

3

0

3

   8

HEM 513

Hemşireliğin  Kavramsal Çerçevesi-I

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu derste hemşirelik kuramlarında yer alan temel kavramlar (insan/ birey, sağlık, hastalık, hemşire/hemşirelik, toplum/çevre), mevcut ya da olası sağlık sorunlarına bireylerin tepkileri ( kriz, stres, uyum, başetme, ölüm/ kayıp, beden imgesi, ağrı, benlik kavramı/ saygısı, yalnızlık, duyusal yoksunluk, ümit/ ümitsizlik), hemşireliğe temel oluşturan güncel kavramlar (holisim, bakım, otonomi, değişim, liderlik,vb) tanımlanır. Hemşirelik kuramlarına(gereksinim yönelimli, sistem yönelimli, etkileşim yönelimli kuramlar) genel giriş yapılır.

HEM 514

Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi-II

SEÇMELİ

3

0

3

   8

HEM 515

Hemşirelik Esasları Öğretimi II

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Teorik örnek ders anlatımları (yaşamsal bulgular, ilaçların uygulanması, solunum gereksinimi, sıvı gereksinimi, beslenme gereksinimi, boşaltım gereksinimi), uygulamalı örnek ders anlatımları (yaşamsal bulgular, ilaçların uygulanması, solunum gereksinimi, sıvı gereksinimi, beslenme gereksinimi, boşaltım gereksinimi)’nı kapsar.

HEM 516

Hemşirelik Esasları  Öğretimi I

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Türkiye'de hemşirelik eğitimi, profesyonel hemşirelik eğitiminin felsefesi, hemşirelik eğitiminde program geliştirme, hemşirelik esasları dersinin hemşirelik eğitimindeki yeri ve önemi, hemşirelik esasları dersinde eğitici faktörü, hemşirelik esasları öğretiminde öğretim yöntemleri,  hemşirelik esasları öğretiminde başarı değerlendirme yöntemleri,  ünite planı/ders planı hazırlama, hemşirelik esasları dersinde laboratuar uygulaması, hemşirelik esasları dersinde klinik uygulama,  ve örnek ders planları sunumunu içerir.

HEM 517

İntegratif Uygulamalar ve Hemşirelik

SEÇMELİ

3

0

3

8

Dünyada ve Türkiye’de integratif uygulamaların tarihsel gelişimi, Dünyada ve Türkiye’de integratif uygulamalara genel bakış ve tanımlamalar, hemşirelik uygulamalarında integratif bakım uygulamaları, zihin beden uygulamaları, biyolojik temelli uygulamalar, enerji terapileri, integratif uygulamalar ve etik ilkeler, kanıta dayalı integratif uygulama örnekleri, bölgede en sık kullanılan integratif uygulamalar

HEM 518 Hemşirelikte Yönetim I SEÇMELİ 3 0 3 8 Bu ders, yönetim ve yönetim sürecine ilişkin kavramlar ve ilkeler, yönetim ve organizasyon teorileri, sağlık sistemi ve politikaları, hemşirelik mevzuatı, hemşirelik hizmetlerinin örgütlenmesi,  liderlik süreci ve güç, liderlik ve yönetim ilişkisi, sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde bilgi sistemlerinin yönetimi, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, yönetsel problem çözme ve karar verme süreci, motivasyon ve iş doyumu, çatışma ve stres yönetimi konularını içermektedir.
HEM 519 Hemşirelikte Yönetim II SEÇMELİ 3 0 3 8 Bu dersin içeriği, hemşirelik yönetiminde yasal/etik/profesyonel boyutlar, insan kaynakları planlamasında güncel yaklaşımlar (hemşire insan gücünün planlanması; personel seçme ve kuruma yerleştirme, bakım sunum sistemleri), başarı değerlendirme, hemşirelerin eğitim ve geliştirilmesi, takım çalışması, ücret yönetimi, değişim yönetimi, kalite ve risk yönetimi (kalite geliştirme modelleri ve ulusal/uluslararası akreditasyon) konularından oluşmaktadır.

HEM 520

Seminer

ZORUNLU

0

2

0

   6

Hemşirelik bilim dallarına özgü temel konulara ilişkin gelişmelerin irdelenmesi ve bu doğrultuda öğrencinin literatur çalışması yapması, yeni uygulamaları izleme ve tartışabilmesi için seminer hazırlığı ve sunumunu gerektirir.

HEM 521

Dahiliye Hemşireliği

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Dahiliye Hemşireliği ile ilgili gelişen temel bilgiler, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda optimum sağlık düzeyine ulaşmasına yönelik hemşirelik bilgi ve uygulamalarını içerir.

HEM 522

Dahiliye Hemşireliğinin Öğretimi

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu ders, HEM 521 Dahiliye Hemşireliği dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste hemşirelik eğitiminde güncel değişimler, bunları etkileyen faktörler, androgojik ve humanistik eğitim yaklaşımları, klinik öğretim ve klinik ortamda öğrenmeyi etkileyen faktörler teorik olarak tartışılır. Bunu takiben öğrenci, eğitici rolünde lisans öğrencilerinin klinik uygulamalarına katılır.

HEM 523

Hemşirelikte Yönetim Uygulaması

SEÇMELİ

0

6

3

8

Bu ders, öğrencinin üst, orta ve alt düzey hemşire yöneticileri gözlemlemesini, yönetimsel konuları, uygulamaları ve yöneticinin etkililiğini tartışmalarını, gözlemlerini, literatürü ve geleceğin lider ve yöneticisi için bireysel amaçlarını içeren bir rapor hazırlamasını içerir.

HEM 524 Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi SEÇMELİ 3 0 3 8 Bu ders, kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar, kalite yönetim süreci, kalite yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi, sürekli kalite geliştirme araç ve teknikleri, sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetimi, sağlık ve hemşirelikte kalite göstergeleri, risk yönetimi, mıknatıs hastaneler, dünyada ve ülkemizde sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetim çalışmaları konularını içermektedir.
HEM 525 Hemşirelikte Liderlik SEÇMELİ 3 0 3 8 Bu ders, liderlik kavramı ve tarihçesi, teorileri, liderlik stilleri, hemşire liderler, liderlik ve cinsiyet, liderlik ve etkili güç kullanımı, güçlendirme, vizyoner liderlik, hemşirelikte konumlandırma, liderlik için eyleme geçme, liderlik ve politikalara katılım konularını ve öğrencinin kendi kişisel liderlik potansiyelini değerlendirmesi ve geliştirmesini içeren öğrenme aktivitelerini içermektedir.
HEM 526 Hasta ve Çalışan Güvenliği SEÇMELİ 3 0 3 8  Bu dersin içeriği hasta ve çalışan güvenliği ve kalite kavramları, hasta ve çalışan güvenliğinin etik ve yasal boyutu, hasta bakım ve çalışma ortamları, kalite kültürü, uluslararası ve ulusal düzeyde hasta ve çalışan güvenliğine yönelik kalite düzenlemeleri, hasta ve çalışan güvenliği ve kalite geliştirme araçları, kök neden analizi, hasta ve çalışan güvenliğinde liderlik, sorumluluk ve iletişim, yalın hastane uygulamaları, günümüz sağlık bakımında karşılaşılan zorluklar/fırsatlar ve vaka çalışmalarından oluşmaktadır.
HEM 527 İnsan Kaynakları Yönetimi SEÇMELİ 3 0 3 8 Bu dersin içeriğini, İKY tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar oluşturmaktadır.
HEM 528 Terapötik İletişim ve Klinik Görüşme Becerisi SEÇMELİ 3 0 3 8 Terapötik iletişim ve yöntemleri, kanıta dayalı terapötik iletişim modeli, terapötik ilişki ve temel öğeleri, terapötik ilişki sürecinin aşamaları, terapötik ilişkide sınırlar, kötü haber verme, duygu düzeyi yüksek hasta ile terapötik ilişki, kriz yönetimi, tedaviyi reddeden ve sürekli isteklerde bulunan hastaya yaklaşım, cinselliği konuşabilme, ölümü riski yüksek hasta ve ailesi ile ilişki kurabilme, yas sürecinde terapötik ilişki kurabilme.
HEM 529 Psikososyal Bakım Becerileri SEÇMELİ 3 0 3 8

Biyopsikososyal ve spiritüel boyutların etkileşimi, kapsamlı ve hasta-merkezli bakım yaklaşımı, hastalığa psikolojik ve davranışsal tepkiler, tepkileri etkileyen faktörler, hastaların psikososyal gereksinimleri ve sorunları, hasta ve ailesinin yaşadıklarını anlamak, hemşirelerin olası yaklaşım biçimleri, psikososyal bakım ve düzeyleri, psikososyal değerlendirme, temel düzey psikososyal bakım becerileri.

HEM 530 Psikoonkoloji SEÇMELİ 3 0 3 8 Psikoonkoloji/psikososyal onkoloji ve ilgili kavramlar, dünyada ve ülkemizde psikoonkolojinin gelişimi, kanser tanısı konulan hastaların ve ailesinin tepkileri, uyum süreci, psikososyal uyumu etkileyen faktörler, kanser tedavisinin psikiyatrik etkileri, psikolojik distres, kanser hastalarının psikososyal gereksinimleri, psikiyatrik bozukluklar,  psikososyal müdahaleler, hasta-aile-tedavi ekibi etkileşimi, yaşam kalitesi, etik konular, palyatif bakım, iyi ölüm ilkeleri, onkoloji hizmetine psikososyal bakımın entegrasyonu.

HEM 531

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu derste, 0-18 yaş grubu çocuk/gençlerin  toplum ve aile içinde fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal bir varlık olarak büyüme ve gelişmesi, büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, sağlık sorunlarının çocuk ve ailesi üzerine etkileri aile merkezli bir yaklaşımla ve koruyucu, tedavi edici/ bakım verici, danışman, eğitici hemşirelik rol ve işlevleri ile bağlantılı olarak ele alınır.  Çocuk ve ailenin mevcut /olası akut ve kronik sağlık sorunlarına  fiziksel, ruhsal ve sosyal tepkileri onaylanmış hemşirelik tanıları kullanılarak uygun hemşirelik girişimlerine ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir. 

HEM 532

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu ders, HEM 531 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste hemşirelik eğitiminde güncel değişimler, bunları etkileyen faktörler, androgojik ve humanistik eğitim yaklaşımları, klinik öğretim ve klinik ortamda öğrenmeyi etkileyen faktörler teorik olarak tartışılır. Bunu takiben öğrenci, eğitici rolünde lisans öğrencilerinin klinik uygulamalarına katılır.

HEM

533

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması

SEÇMELİ

0

6

3

8

Psikiyatri kliniklerinde, genel hastanede, sahada ve toplum ruh sağlığı merkezleri gibi uygulama alanlarında psikiyatri hizmetlerini incelemek, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği rollerini değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.

 HEM

534

 İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması  SEÇMELİ 0 6 3 8 Klinik uygulamada öğrenci öğretmen ilişkisinin gözlenmesi,deneyimlenmesi,tartışılması, Klinik uygulamalarda öğrencinin izlenmesi-değerlendrilmesi, planlı bakımının öğrencilerle uygulanması,interaktif yöntemlerle klinik vaka sunumlarının yönetilmesi,öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği alanında bilgi ve becerisinin geliştirilmesine yönelik klinik ortam/fırsatlar oluşturulması. 

HEM 541

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-I

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği, felsefesi, gelişim süreci, örgütlenmesi, uygulama ortamları, rolleri, görevleri, mesleki uygulama standartları, etik ve yasal konular. Psikiyatrik bakımın sanatsal yönü ve değerler. Beyin ve sinir sistemi, gelişim ve öğrenme kuramları. Ruhsal sağlık, bileşenleri ve Türkiye’nin ruh sağlığı profili. Semiyoloji, psikiyatrik bozuklukların göstergeleri, tanı ve sınıflandırılması. Ruhsal öykü alma, görüşme, gözlem, mental durum değerlendirmesi ve olgu formulasyonu. Psikiyatri servislerinde hemşirelik uygulamaları, risk yönetimi, tedaviye uyum ve psikososyal beceri eğitimleri, ailenin bakım ve tedavideki yeri, iyileşme süreci ve değerlendirilmesi

HEM 542

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği- II

SEÇMELİ

3

0

3

   8

HEM 544

Nörofizyopatoloji

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Normal vücut işlevleri ile hastalık oluşumuna yol açan fizyolojik değişiklikler, vücudun bu değişiklikleri kompanse etme yeteneği incelenir. Sinir dokusu hücreleri, sinir hücresi iletişimi sinir sisteminin gelişimsel organizasyonu, spinal kord beyin otonom sinir sistemi, beyin işlevlerinin bozuklukları, beyin yaralanma mekanizmaları ve bulguları, motor işlevlerde bozukluklar, motor işlevin kontrolü, periferik sinir bozuklukları, bu sorunları olan kişiler tanımlanır ve değerlendirilir. 

HEM 551

Halk Sağlığı Hemşireliği-I

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Halk sağlığının ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel süreç içerisindeki yeri ve gelişimi, Halk sağlığında sağlık sistemi, sağlık finansmanına genel yaklaşım, Halk sağlığında sağlık örgütlenmesi, Dünyada sağlık sistemleri, Türkiye sağlık tarihi, Türkiye dünya sağlık sistemleri içerisindeki yeri, Sağlık hizmetlerinde planlama, Sağlık hizmetlerinde sağlık insan gücünün önemi ve yeri, DSÖ, UNİCEF, BM vb. kurumların halk sağlığı açısından önemi, Alma-ata, sağlık 21 gibi önemli sağlık görüşlerinin halk sağlığı açısından önemi, Dünyada halk sağlığında yeni yönelimler, Türkiye’de halk sağlığı hemşireliğinde yeni yönelimler

HEM 552

Halk Sağlığı Hemşireliği-II

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Halk sağlığı hemşireliği bakım planı süreci, Dünya da halk sağlığı hemşireliği eğitimi ve öğretimi, Dünyada halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, Dünyada ve Türkiye’de anne-çocuk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği, Dünya ve Türkiye’de okul sağlığı hizmetleri ve halk sağlığı hemşireliği, Dünya ve Türkiye’de İşçi sağlığı hizmetleri ve halk sağlığı hemşireliği, Dünyada ve Türkiye’de çevre sağlığı, halk sağlığı hemşireliği, Dünyada ve Türkiye’de bulaşıcı hastalıklar ve halk sağlığı hemşireliği, Dünyada ve Türkiye’de kronik hastalıklar ve halk sağlığı hemşireliği, Halk sağlığı hemşireliğinde epidemiyolojinin kullanımı, Dünyada halk sağlığı hemşireliğinde yeni yönelimler, Türkiye’de halk sağlığı hemşireliğinde yeni yönelimler.

HEM 553

Genel Epidemiyoloji

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Sağlık sorunlarının/hastalıkların dağılımı (tanımlayıcı) nedenleri (analitik) ile bunların önlenmesi (müdahale), teşhis, tedavi ve için uygun yöntemleri belirlemeye yarayan genelde araştırma tasarımını özelde araştırma tekniklerini öğreten bilim dalıdır. Epidemiyoloji’de temel kavramlar; Bilimsel yöntem, Bilginin kaynağı, Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve stratejileri, Epidemiyolojinin kullanım alanları ve kazandırdıkları, Epidemiyolojide kullanılan araştırma tekniklerinin sınıflandırılması (Tanımlayıcı çalışmalar ve özellikleri,  korelasyon çalışmaları, vaka takdimi, vaka serileri, ekolojik çalışma, ekolojik yanılgı), Kesitsel Epidemiyolojik Araştırmalar ve Taramalar, Vaka kontrol araştırmaları, Kohort araştırmaları, Klinik ve saha müdahale araştırmaları, Metodolojik araştırmalar.

HEM 554

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması

SEÇMELİ

0

6

3

   8

Temel halk sağlığı ile ilgili kavram, tarihsel ve toplumsal yaşantıda halk sağlığı konumu, halk sağlığının geliştirilmesi hastalıkların önlenmesi, hastalıklardan koruma ve hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonu için gerekli ve mevcut sağlık sistemlerinin tanınması bilgisinin ve kazandırılması, bu bilginin halk sağlığı hemşireliği açısından öneminin değerlendirilebilmesidir. Halk Sağlığı Hemşireliği I ve Halk Sağlığı Hemşireliği II de kazanılan bilgileri uygulama yeteneği geliştirilir.

HEM 555

Sağlık Ekonomisi

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Sağlığı hizmetlerinin ve sağlığın finansmanını, örgütlenmesini, sağlık insan gücünü belirleyen sağlık ekonomisinin tarihsel ve toplumsal yaşantıdaki etkilerini ve sonuçlarını öğretmektir.

HEM 556

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ZORUNLU

3

0

3

   8

Bilimsel yöntemi kullanarak, sorun(lar)un tanımlanması ve/veya çözümü için gerekli bilgi(ler)yi üretmek ya da uygulamayı eylemli olarak gerçekleştirmek için araştırma tekniklerini kullanarak yapılan gözlem ve/veya ölçümlerle veri toplanması, analizi, değerlendirilerek yorumlanması ve rapor edilmesi süreci, bu araştırmanın sunulması ve yayımlanması konularını  ele alınır.

HEM 557

Biyoistatistik

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Temel istatistik kavramlarının, yöntemlerin ve klinik araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve ilerde karşılaşacakları problemleri çözme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmiştir.

HEM 558

Çevre Sağlığı

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu dersin amacı, çevre-sağlık, halk sağlığı ilişkisinin kurulmasını ve halk sağlığı hemşireliği açısından önemini ve gerekli uygulamalarını öğrenciye öğretmektir. Çevre ve çevre bilimi, doğa, ekoloji gibi temel kavramlar, Dünyada ve Türkiye’de çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevre kirliliği (atmosfer kirlenmesi ve ozon tabakası, hava kalitesinin belirlenmesi, su kirlenmesi ve atık su arıtımı, toksik maddeler, radyasyon, pestisitler, katı atıklar ve mücadelesi, ekolojik dengenin bozulması), toplumun ve bireyin doğa anlayışı, çevre sorunlarının toplumsal olarak algılanması, insan doğa ilişkisi, çevrecilik, toplumun çevreye uyumları yaşama ve kalkınma anlayışı, çevre sorunlarının nedenleri, çevre-sağlık ilişkisi, çevrenini halk sağlığı açısından önemi ve çevre sağlığı hizmetlerinde halk sağlığı hemşireliği.

HEM 559

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu dersin amacı, sağlık çalışanlarının sağlığını geliştirmeyi, hastalıklardan korumayı, akılcı sağlık hizmetleri almasını sağlayan olanak, koşul ve sağlık hizmetlerini öğretmektir. Sağlık çalışanlarının  dünyadaki ve Türkiye’deki sorunları, toplum ve sağlık sektöründeki konumlanışları, değişen ve görev, yetki ve sorumlulukları, sağlık çalışanlarının mesleksel tehlikeleri, riskleri, meslek hastalıkları ve iş kazaları, sağlık çalışanlarında yabancılaşma, sağlık çalışanlarının birinci basamak sağlık hizmetleri modelleri, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi, sağlık çalışanlarının riskli uygulamaları, sağlık çalışanları ile ilgili bilimsel araştırmaların değerlendirilmesini içerir.

HEM 561

İlk Yardım ve Afetlerde Bakım

SEÇMELİ

2

2

3

   8

Bu ders ilk yardımın önemi, hasta/ olay yeri,  değerlendirmesi ve uygulaması, triyaj, temel yaşam desteği ve uygulaması, kanamalar ve şok, hava yolu tıkanıklıkları, kafa travmaları, omurga yaralanmaları, batın yaralanmaları,yumuşak doku yaralanmaları,pansuman ve sargılar, kırık ve çıkıklar,ani bilinç kayıpları, zehirlenmeler,yanık, elektrik çarpması, sıcak ve soğuğa maruz kalma,hasta taşıma konularını içerir.

HEM 562

Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar ile ilgili olarak tanımı, önemi, maliyet- analizi, enfeksiyon kontrolünde yapılanma ve mevzuat (yasa ve yönetmelikler ) enfeksiyon kontrol komitesi tanım ve görevleri, enfeksiyon kontrol hemşiresi tanım ve görevleri, enfeksiyon kontrol önlemleri, el yıkama ve el dezenfeksiyonu, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini, hastane temizliği, cerrahi alan enfeksiyonları ve korunma üriner sistem enfeksiyonları ve korunma, santral ve periferik venöz kateter enfeksiyonları ve korunma, solunum sistemi enfeksiyonları ve korunma, antibiyotik dirençli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlar,standart önlemler ve izolasyon yöntemleri, sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskleri ve korunma önlemleri, hastane atıkları, sürveyans veri toplama sistemi, bazı hastane uygulamaları (otoklav ve endikatörler, endoskopların dezenfeksiyonu, tıbbi atık uygulamaları (toplanması, taşınması ve depolanması), sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlu vak’a incelemeleri..v.b.) ‘nı içerir.

HEM 563

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Profesyonel cerrahi hemşireliği ile ilgili olan bu iki ders cerrahi ve cerrahi hemşireliğinin tarihçesi, cerrahi hemşireliği temel kavramlar, asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastane enfeksiyonları ve önlenmesi, homeostazis ve homeostazisi bozan durumlara organizmanın tepkisi, stres tepkisi ve stresörlere uyum, preoperatif, intraoperatif, postoperatif hemşirelik bakımı, yara, yara iyileşmesi ve hemşirelik bakımı, yanık ve yanıklı hastanın hemşirelik bakımı, plastik cerrahi, solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, kalp-damar cerrahisi ve hemşirelik bakımı, sindirim sistemi cerrahi ve hemşirelik bakımı, meme cerrahisi, kas-iskelet sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, ürogenital sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, transplantasyon, sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, cerrahi girişim gerektiren kbb- göz hastalıkları ve hemşirelik bakımını gibi temel konuların yanında ve robotik cerrahi, postoeratif ağrı, obesite cerrahisi ..vb. spesifik konuları kapsar.

HEM 564

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi

 

3

0

3

   8

HEM 565

Ameliyathane Hemşireliği

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Ameliyathane hemşireliği ile ilgili olarak tarihçesi ve ameliyathane düzeni, perioperatif hasta bakım ekibinin rol ve sorumlulukları, hasta ve ameliyathane odasının hazırlanması (hasta pozisyonları, anestezi uygulamaları, cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası bakım ve komplikasyonlar, insizyon ve özellikleri, hemostazın sağlanması, elektro cerrahi, cerrahi aletler, sütur materyalleri, iğneler, merkezi sterilizasyon ünitesi, hasta güvenliği, ameliyathanede çevre güvenliği (elektrik, kimyasal, radyasyon, yangın güvenliği, cerrahi duman) ve çalışan güvenliği (ergonomi, hasta taşıma, kan yolula bulaşan pathojenler, personel koruyucu ekipmanlar, aşılama..) ameliyat odasının temizliği ve atık yönetimi, özel cerrahi uygulamalar (laporoskopik cerrahi, minimal invaziv yönt, lazer cerrahi, robotik cerrahi, ultrasonik cerrahi) konularını içerir.

HEM 566

Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Profesyonel hemşireliğin alanlarından biri olan yoğun bakım hemşireliği dersi;  ünitenin ve ekibinin tanıtımı. yoğun bakımda hasta izlemi, yoğun bakımda analjezi ve sedasyon uygulamaları, yoğun bakım hastasında sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi, yoğun bakımda mekanik ventilasyon/ventilatör ve trakeostomi uygulaması, yoğun bakım hastasında beslenme yönetimi, yoğun bakım ünitesine özgü infeksiyonlar, önlenmesi ve hemşirelik bakımı, yoğun bakım ünitesinde yatağa bağımlı  hastanın bakımı, yoğun bakımda hasta hakları ve etik kara verme konularını kapsar.

HEM 567

Cerrahi Onkoloji Hemşireliği

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu ders, cerrahi onkolojik durumlar ve kanser hastasının bakımında sürekliliği sağlayacak hemşirelik girişimleri, kanser türlerinde ortak bakım ilkeleri, alternatif tedaviler ve kanser tedavisinin komplikasyonlarına ilişkin ileri bilgi ve uygulamaları içerir.

HEM 568

Sağlık Politikaları

 SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu ders dünyada ve ülkemizdeki sağlık politikalarını ve bu politikalara ilişkin eleştirel yaklaşımı,sağlık politikaları ve hemşireliğin tarihsel geçmişi,hemşireliğe ilişkin mevcut yasalar,hükümet politikaları,hemşireliğin politik savunuculuğu,sağlık politikalarının temel felsefesi,analiz ve stratejilerini konularını içerir.

HEM 569

Acil Cerrahi Hemşireliği

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Acil hasta ve özellikleri ve fizyopatolojik süreçleri, acil cerrahi hasta grubunun özellikleri, acil hemşireliğine özgü beceriler, hasta/ailenin rehabilitasyonu, ekip uyumu, alandaki teknolojik gelişmeler,alanda kanıt temelli hemşirelik uygulamaları, Sürekli eğitim yoluyla kişisel ve mesleki gelişim ve alana özgü araştırmaların incelenmesini içerir.

HEM 570

Hemşirelik Esasları  Öğretimi Uygulaması

SEÇMELİ

0

6

3

   8

Bu ders HEM 515 ve HEM 516 derslerinin uygulamasını kapsar. Öğrenci bu derste hemşirelik uygulamasına ilişkin becerilerini geliştirir ve hemşirelik eğitimi kapsamında yapılan uygulamalara katılır.

HEM

571

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu ders kadın sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonları, dünyada ve Türkiye’de kadın sağlığı sorunları, kadın sağlığını etkileyen faktörler, kadın sağlığını geliştirmeye yönelik programlar, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kadın sağlığı ile ilgili etik sorun ve yasalara ilişkin konuları içerir

HEM

572

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Dünyada ve Türkiye’de kadın üreme sağlığı sorunları, kadın hayatının evrelerine göre üreme/cinsel sağlık sorunları ve hemşirelik yaklaşımları, aile planlaması, infertilite, kadın sağlığını tanılama ve değerlendirme yöntemleri, jinekolojide sık kullanılan tanı yöntemleri, kadın üreme sistemi enfeksiyonları, siklus bozuklukları, pelvik destek bozuklukları, üreme sisteminin iyi huylu oluşumları, jinekolojik kanserler ve bu konulara yönelik hemşirelik girişimleri ile kadın sağlığında tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve kadın sağlığında kanıta dayalı uygulamalar konularını içerir.

HEM

573

Perinatoloji Hemşireliği

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Dünyada ve ülkemizde prenatal sağlık göstergeleri, gebeliğin oluşumu, gebelikte annenin fizyolojisi ve bakımı, perinatal dönemde kullanılan tanı ve testleri ve fetal sağlığın değerlendirilmesi, gebelikte riskli durumlar ve hemşirelik bakımı, doğuma hazırlık sınıfları, doğum eylemi, doğum eyleminde riskli durumlar, doğum sonu dönem ve riskli durumlar ve hemşirelik bakımı ile laktasyon ve emzirme konularını içerir.

HEM

574

Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

SEÇMELİ

0

6

3

   8

Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları kliniklerinde yapılan uygulama ve vaka tartışmalarını içerir.

HEM

575

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

SEÇMELİ

0

6

3

   8

Çocuk sağlığı ve hastalığı kliniklerinde klinik uygulama ve tartışma şeklinde yapılır.

HEM

576

Çocuk Hemşireliğinde Güncel Konular

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bu ders, sağlıklı / hasta çocuğun ve ailesinin izlemine, bakımına ve tedavisi ile ilgili yenilikleri kapsayan konularını içerir.

HEM

577

Diyabet Hemşireliğinde Gelişmeler

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Diyabetin önleme, tanı, tedavi bakım ve izlenime ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde güncel gelişmeleri kapsayan konuları içerir.

HEM

578

Bilimsel Yazım Teknikleri

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Bilimsel Yazım Teknikleri dersi, lisansüstü öğrencilerine; mesleki, bilimsel ve akademik çalışmalarında gerekli olan doğru, anlaşılır ve etkin yazı yazmanın kurallarını öğretir. Proje ön teklifi,  proje, tez ve bilimsel makale yazma becerisini kazandırır.

HEM

579

Hemşirelikte Klinik Farmakoloji

SEÇMELİ

3

0

3

   8

İlaçlar hakkında genel bilgiler ve canlılarla ilişkileri, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin tartışılması. Klinik farmakolojinin eğitim, hizmet ve araştırma alanındaki rolü. İlaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaç etkisinde duyarlılaşma ve duyarsızlaşma. Doz-cevap ilişkisini ve terapötik indeks kavramını tanımlayabilme; Molekülden eczane rafına kadar olan ilaç geliştirme sürecini, bu sürecin yasal boyutlarını açıklayabilme. İlaç güvenliliği ile ilgili temel bilgiler ve  yasal düzenlemeler.  İlaç etkileşim (İlaç-ilaç etkileşimleri, ilaç-besin etkileşimleri) oluşum mekanizmalarınını tanımlayabilme. Özel hasta gruplarında farmakokinetik ve farmakokinetik değişikliklerin mekanizmalarını kavrayabilme. Eşdeğer ilaç kavramını açıklayabilme. Farmakogenetik ve kişisel ilaç seçimi konusunda yorum yapabilme. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini bilme, uygulama konusunda öğrenciye bilgi kazandırır.

HEM

580

Nörobiyolojiden Kliniğe Ağrı Doğası ve Kontrolü

SEÇMELİ

3

0

3

   8

Ders, lisans mezunu hemşirelerin tanılama, girişim ve değerlendirme yoluyla hastanın ağrısının etkin yönetiminde sorumluluğunun farkına varılmasını destekler. Ağrı prevalansı, Ağrı mekanizmaları (nörofizyolojik, nöropsikolojik), Ağrı kavramları, Ağrı algısını etkileyen faktörler, Ağrının sınıflandırılması ve değerlendirilmesi, Ağrı tedavisi; farmakolojik, nonfarmakolojik ve invaziv yöntemler. Akut ağrı, Çocuklarda ağrı, Yaşlılarda ağrı, Kanser ağrısı, Ağrının psikolojik yönü ve ağrılı hastanın bakımını kapsar

HEM 700

Tez Çalışması

 

0

1

0

  25

 

HEM 701

Uzmanlık Alan Dersi

 

5

0

0

   5

 

 ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top