Mikrobiyoloji ABD

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı

 (AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AVCIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BEHÇET

Doç. Dr. Gülali AKTAŞ (İç Hastalıkları ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Kerem YAMAN (Parazitoloji ABD)

Prof. Dr. Erol AYAZ (Parazitoloji ABD)

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Kararı ile değişiklik yapılabilir.)

Adayların Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri ile ilgili dalların lisans mezunu olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam  120 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

Dersler ve İçerikleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

P

K

AKTS

Ders İçeriği

MİK 501

Temel Mikrobiyoloji

ZORUNLU

2

0

2

6

Bakteriyel infeksiyonların patogenezi, bakteriyel virulans faktörleri, bakterilerin vücuda giriş yolları, bakteriyel infeksiyonlara karşı korunmada aktif ve pasif immünizasyon, konak ile mikroorganizma arasındaki ilişkiler, normal mikrobiyal flora.

MİK 502

Tıbbi Mikrobiyoloji

SEÇMELİ

2

2

3

6

Stafilokok, streptokok, enterik Gram-negatif basiller, pseudomonas ve acinetobacter, vibrio ve Campylobacter, hemophilus, bordetella, brusella, yersinia, fracielle, pasteurella, neisseriae, lejionella, Sporlu Gram-pozitif basiller, sporsuz Gram-pozitif basiller, mycobacteri, mikoplazma, spiroket ve diğer sarmal bakteriler, klamidya, anaerop bakteriler, önemli viruslar, önemli parazitler, önemli mantarlar.

MİK 503

Temel ve Klinik İmmunoloji

ZORUNLU

3

0

3

6

İmmün sistemi oluşturan doku ve organlar, sitokinler, antijen, antikor, hücresel ve humoral immün cevap, immun cevabın düzenlenmesi, mikroorganizmalara karşı immün cevap, tümör immünolojisi, transplantasyon immünolojisi, aşırı duyarlılık reaksiyonları, aşılar ve serumlar, immonolojik teknikler.

MİK 504

Genel Mikoloji

ZORUNLU

2

2

3

6

Mantarların özellikleri, sınıflandırılması, mantarların yapısı, mantarların yaşama ve üreme özellikleri, mikozların epidemiyolojisi, immunolojisi, mikozlarda patogenez, mikozlarda tanı ve tedavi.

MİK 505

Özel Mikoloji

SEÇMELİ

2

2

3

6

Subkutanöz, derin ve Fırsatçı mikozlarda etkenlerin özellikleri, patogenez, kilinik özellikleri, tanı ve tedavi.

MİK 506

Pazitolojiye Giriş ve Tanı Yöntemleri

ZORUNLU

2

2

3

6

Parazitlik ve çeşitleri, Parazit-Konak ilişkisi, Parazitlerde beslenme ve metabolizma, üreme, Paraziter infeksiyonların epidemiyolojisi, immunolojisi, Paraziter infeksiyonlarda patogenez, Parazitozlarda tanı, tedavi ve korunma.

MİK 507

Tıbbi Parazitoloji

SEÇMELİ

2

2

3

6

Protozoon, Trematod, nematod ve Artropodlar tarafından oluşturulan infeksiyonlarda patogenez, kilnik özellikler, tanı ve tedavi.

MİK 508

Genel Viroloji

ZORUNLU

2

0

2

4

Virusların sınıflandırılmaları ve yapıları Virusların üretilmesi ve genetiği Virus-Konak ilişkisi, viral infeksiyonlarda patogenez ve immunoloji, Virus hastalıklarında korunma ve bakteriyofajlar, Virus hastalıklarında labaratuvar tanı yöntemleri.

MİK 509

Klinik ve Diagnostik Viroloji

SEÇMELİ

3

0

3

6

Virusların genel ve morfolojik özellikleri, virus hastalıklarında immün cevap ve patogenez insanlarda hastalık oluşturan virusların sınıflandırılması, yaptığı hastalıklar, hastalıkların patogenezi, epidemiyolojisi, klinik ve laboratuvar tanıları, çabuk viral tanı yöntemleri, tedavi ve korunma yöntemleri konu edilmektedir.

MİK 510

Bakteriyolojik Tanı Yöntemleri

ZORUNLU

2

2

3

6

Mikrobiyolojide kullanılan araç-gereçler, Mikroskoplar ve mikroskopi Besiyerleri, Boyama teknikleri, Biyokimyasal testler, Serolojik tetkikler.

MİK 511

İmmunolojik Teknikler

SEÇMELİ

2

2

3

6

Presipitasyon, Aglutinasyon, Toksin-Antitoksin tepkimeleri, Nötralizasyon Deneyleri, Fluoresanlı Antikor Deney, Enzimli immun Deney, Radyoaktifli immun Deney, Kompleman birleşmesi Deneyi.

 

MİK 512

Mikrobiyolojide Kullanılan

Moleküler Tanı Yöntemleri

SEÇMELİ

2

0

2

2

Hibridizasyon yöntemleri, Southern blot hibridizasyon, Northern blot hibridizasyon, Dot blot hibridizasyon, in situ hibridizasyon, polimeraz zincir reaksiyonu, Western Blot tekniği, Protein dot blot, monoklonal antikorlar.

MİK 513

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

SEÇMELİ

2

2

3

6

Antiseptin ve Dezenfektanların kimyasal ve farmokolojik özellikleri, etki mekanizmaları kullanımı. Isı, ışınlar, filtrasyon ve gazlarla sterilizasyon. Dezenfeksiyon, Antisepsi ve sterilizasyonun hastanede uygulanışı ve hastane infeksiyonlarından korunma.

MİK 514

Direkt Mikroskopik Tanı Yöntemleri

SEÇMELİ

2

2

3

6

Mikroskoplar ve kullanma ilkeleri, mikrobiyolojide kullanılan boyaların hazırlanması, uygulanması ve inceleme yöntemleri.

MİK 515

Mikroorganizmaların Üretilme

Ortamları

SEÇMELİ

2

2

3

6

Mikroorganizmaların Beslenme ve Üretilme Koşulları, Canlı ve Cansız Üretilme Ortamları, Mikrobiyolojide sık kullanılan besiyerlerinin içerikleri, hazırlanması, saklanması ve sterilizasyonu.

MİK 516

Antimikrobiyal Maddeler

SEÇMELİ

2

0

2

2

Antimikrobiyal maddelerin etki mekanizmalrı, sınıflandırma ve direnç gelişimi. Antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiparaziter ilaçlar ve kullanımı.

MİK 517

Mikroorganizma Genetiği

SEÇMELİ

2

0

2

2

Genetikte genel kavramlar, bakteri genemu ve gen fonksiyonlarının düzenlenmesi, bakterilerde mutasyon, bakteriyofajlar, faj genomu ve faj mutantları, bakteriler arasında genetik madde aktarımı, bakteri ve fajlarda rekombinaston, plazmidler, virus genetiği, mantar genetiği ve mikrobiyolojide kullanılması.

MİK 518

Bakteri Fizyolojisi

SEÇMELİ

2

0

2

2

Bakterinin yapısı ve yaşam döngüsü, bakterilerin sınıflandırılması, bakterilerin üretilme yolları, bakteri metabolizması, bakteri enzimleri

MİK 519

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ZORUNLU

3

0

3

6

 

MİK 590

Seminer 

ZORUNLU

0

2

0

6

 

MİK 700

Tez Çalışması

TD*

0

1

0

  25

 

MİK 7xx

Uzmanlık Alan Dersi

TD*

5

0

0

5

 

 

*S : Seçmeli, Z: Zorunlu, TD: Tez Dönemi

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top