TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK ANABİLİM DALI

Tıbbi Biyoloji ve Genetik  Yüksek Lisans Programı

 (AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç.Dr. Selma DÜZENLİ

 

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Selma DÜZENLİ

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Karı ile değişiklik yapılabilir.)

 

Yüksek Lisans Programına en az 4 yıllık lisans eğitimi mezunu (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik  Fakülteleri,  İlgili Fakültelerin Biyoloji Bölümü  ve  Sağlık Bilimleri  ile ilgili  4  yıllık  Yüksekokul/ Fakülte mezunları) adaylar başvurabilir.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 120 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

Dersler ve İçerikleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

P

K

AKTS

 

Ders İçeriği

TBG 501

Hücre Biyolojisi

ZORUNLU

3

2

4

8

Bu derste prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin sınıflandırılmaları, hücre membranı ve transport, hücre içi membran sistemleri ve organeller, çekirdek yapı-görevi, transport ve hücre bölünmesi, hücre döngüsü, kontrolü ve apoptosis, hücre iskeleti ve ekstraselüler matriks, hücreler arası iletişim, sinyal iletimi, hücre inceleme yöntemleri işlenecektir.

TBG 502

Temel Tıbbi Genetik

ZORUNLU

3

2

4

8

İnsan genetiğine giriş, sınıflama, inceleme yöntemleri, Mendel kuralları, mutasyonlar, otozomal dominant, otozomal resesif, X kromozomal kalıtımın özellikleri, tek gen hastalıklarında fenotipi etkileyen faktörler, mitokondriyal kalıtım, mozaisizm, uniparental dizomi ve genomik imprinting, multifaktöriyel kalıtım prensipleri, genetik hastalıkların moleküler ve biyokimyasal temelleri, tedavi prensipleri işlenecektir.

TBG 503

Seminer 

ZORUNLU

0

2

0

6

Tıbbi Biyoloji ile ilgili güncel bir konunun sunumu yapılacaktır.

TBG 505

Moleküler Biyoloji

SEÇMELİ

3

2

4

6

Canlı ve cansız madde, canlıdaki elementler, atom yapısı, biyolojik moleküller, vücut sıvıları ve transport sistemleri, hücre uyarı sistemleri ve ikincil haberciler, hücre siklusu ve siklus kontrolü, mitoz ve mayozun moleküler biyolojisi işlenecektir.

TBG 506

Nükleik Asit Protein İlişkisi

SEÇMELİ

3

0

3

6

Bu derste; DNA da major ve minorolukların tanımı ve yapıları, promotor, enhancer gibi dizilerde korunmuşluk ve özgül nükleotid dizileri, proteinlerin DNA/RNA yı tanımada kullanılan simetri kavramı, proteinlerde korunmuş motifler ve transkripsiyon faktörlerinin örneklemesi, heliks turn heliks proteinler, çinko parmak motifleri, lösin zipper motifli proteinler, proteinlerin dimerizasyonu, heterodimerlerin oluşumu ve DNA ile etkileşime katkıları, homeodomain mutantlarının bağlanma özgüllüğünün araştırılması için kullanılması, yapısal bilginin kullanımına örnek olarak sentromer/ kinetekor, nukleozom gibi yapılarda protein/DNA etkileşiminin incelenmesi, mobility shift assay , footprinting metodlarının tanımlanması ve kullanımlarındaki amaçların açıklanması konuları işlenecektir.

TBG 507

Sitogenetik

SEÇMELİ

2

4

4

6

Genel sitogenetik, sitogenetiğin tarihçesi, temel prensipler, insan kromozomlarının morfolojik yapısı, kromozom anomalilerinin temel özellikleri, sayı ve yapı anomalileri, X inaktivasyonu, Lyon hipotezi, mayotik kromozomlar, kromozom kırıkları, uzun süreli kültürlerden insan kromozomlarının eldesi, moleküler sitogenetik yöntemler ve tıpta kullanımı anlatılacaktır.

TBG 508

Genetik Danışma

SEÇMELİ

2

2

3

4

Genetik danışmanın önemi ve temel prensipleri, tek gen hastalıklarında, nonmendelian ve multifaktöriyel hastalıklarda genetik danışma, kromozom anomalilerinde, mental geriliklerde ve konjenital malformasyonlarda genetik danışma anlatılacaktır.

TBG 509

Populasyon Genetiği

S*

2

0

2

4

İnsan populasyonu, toplumda fenotip-genotip ve gen frekanslarının dağılımı, Hardy-Weinberg yasası, Hardy-Weinberg dengesini bozan faktörler, polimorfik sistemlerin ve hastalık genlerinin toplumda dağılımı işlenecektir.

TBG 510

Kanser Moleküler Biyolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

4

Bu derste; Kanser moleküler biyolojisine genel bakış - Transforme - kanser hücresinin genel özellikleri, kanser hücrelerini çalışmakta kullanılan model sistemler, hücre siklusu ve kontrolu - Bölünme, farklılaşma ve apoptozis, Hücre siklusu evreleri bu evrelerindeki moleküler olaylar, hücre siklusu kontrolunda rol oynayan moleküller, tümör gelişimi ve ilerlemesindeki ana mekanizmalar; onkogen aktivasyonu, Tümör süpressör gen inaktivasyonu, DNA tamir sentezindeki aksamalar. Onkogen ürünlerinin yapı ve özellikleri - Onkogenlerin klasifikasyonu: 1. Büyüme faktörleri 2. Büyüme faktörü reseptörleri (RTK’lar) 3. Reseptör olmayan tirozin kinazlar 4. GTP bağlayan proteinler 5. ser / thr kinazlar 6. Nüklear transkripsiyon faktörleri 7. Diğer onkogenlerin örnek verilerek gözden geçirilmesi. Mutasyonlar ve kimyasal karsinogenler - Kimyasal karsinogenezde mekanizmalar. DNA tamir mekanizmaları ve kanser, kromozomal değişimler ve kanser - Translokasyonlar, Kanser tiplerine özgü marker kromozomlar, kanser sitogenetiğinin tanı ve takipte kullanılması, gen amplifikasyonu ve onkogen aktivasyonu - Onkogen amplifikasyonunun mekanizması amplifikasyonun Tümör markerı olarak kullanılması, viral karsinogenesiz - Onkojenik DNA virusları, Retro viruslar ve onkogenez Tümör süpressör genler - Protein ürünlerinin yapı ve işlevleri, Heterozigotluk kaybı ( LOH ) Kansere yatkınlık ve kalıtsal kanser kavramı, apopitoz ve kanser - apoptozun mekanizma ve kontrolu, apoptoz genetiği, apoptozun kanser etyolojisi ve tedavisindeki rolü, multistep karsinogenez kavramı - Multistep karsinogenezi destekleyen klinik veriler, kanser tanı, tedavi ve takibinde kullanılan moleküler biyolojik yaklaşımlar.

TBG 511

Farmakogenetik

SEÇMELİ

2

0

2

4

İlaç ve diğer ksenobiyotiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik varyasyonlara bağlı olarak değişmesi, bunları metabolize eden enzimlerin, ilaç reseptörlerinin ve hedef enzimlerinin genetik polimorfları fenotipleme ve genotipleme yöntemleri, populasyonlar ve kişiler arası etki değişmesi ve sonuçları işlenecektir.

TBG 512

Temel Biyoloji Teknikleri

SEÇMELİ

2

2

3

4

Bu derste genel laboratuvar kuralları, konsantrasyon kavramları, çözelti ve tampon hazırlama, pH ölçüm ve hesaplamaları, temel sterilizasyon tipleri, spektrofotometre kullanımı, agaroz poliakrilamid, sefadex gibi matriks sistemleri, görüntülemede kullanılan EtBr, syber green, gümüş nitrat gibi moleküllerin özelliklerine ilişkin konular işlenecektir. Bu bilgi birikimine paralel olarak temel moleküler genetik analizleri kullanarak bu bilgilerini pratik uygulamalar ile pekiştireceklerdir.

TBG 513

Genom Analiz Yöntemleri

SEÇMELİ

3

0

3

4

Bu derste; klonlama vektörlerinin tanımı, bakteri sistemleri için plasmid, faj, cosmid vektörleri, yüksek kapasiteli vektörlere örnek olarak YAC (maya yapay kromozomları), hücrelere transfeksiyon yöntemleri, ökaryotik hücrelerde klonlanmış genlerin ekpresyonu, ökaryotik genom analizi için hibridizasyona dayalı tekniklerin tanımı, S.Blot, N.Blot teknikleri, kullanılan problar, işaretleme yöntemleri, in vitro amplifikasyon (PCR), RT PCR, kantitatif PCR, long PCR teknikleri tanımı ve kullanımı, tanı amaçlı genetik test tanımı, kurallar ve kalite güvence şartları konuları işlenecektir.

TBG 514

Moleküler Genetik I

SEÇMELİ

3

0

3

6

Bu derste;DNA yı oluşturan bazların, şekerlerin ve nükleotid yapıların özellikleri,DNA tipleri, mitokondri DNA sının yapı ve özelliklerinin acıklanması, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde DNA replikasyon orijinin tanımlanması, replikasyon kompleksinin özellikleri ve regülasyonu, DNA rekombinasyon modelleri, ökaryot hücrede nükleozom yapısının oluşumu ve histon oktamerlerinin organizasyonu, DNA paketlenmesi, sentromer ve telomer yapısının özellikleri, heterokromatik ve ökromatik DNA özellikleri, interfaz ve mitotik kromozomların özellikleri, fonksiyonel olarak özdeş ve benzer genler, overlapping genler, gen içi genler, pseudogenler, DNA tekrar dizileri ve transpozible genlerin özellikleri anlatılacaktır.

TBG 515

Moleküler Genetik II

SEÇMELİ

3

0

3

6

Genetik bilgi akışı: Santral dogma, DNA bazları ve protein aminoasit dizilerinin kolineer olması,gen ekpresyonu RNA tipleri: mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA v.b.Transkripsiyon: Sınıf I, II ve III genlerinin transkripsiyonu, kromatin yapısı ve nükleozom pozisyonu etkisi,başlangıç kompleksi ve promotor dizi, genel transkripsiyon faktörleri ve aksesuvar proteinler,prokaryot ve ökaryotlarda transkripsiyon başlangıç hızı kontrolü,RNA tipleri ve işlenmeleri: Kodlayan ve kodlamayan RNAlar, capping, poliadenilasyon, kimyasal modifikasyon Protein sentezi ve işlenmesi: Genetik kod özellikleri, aminoaçil sentetaz enzimi, ribozomlar, ökaryot ve prokaryotlarda translasyonun başlangıcı, uzaması ve sonlanması, yeni sentezlenen proteinin fonksiyon kazanması Gen aktivitesinin regülasyonu: Eksternal uyarılara hücrenin yanıtı, genom aktivitesinde geçici ve kalıcı (DNA rearrangment, kromatin yapı değişimi vb.) değişiklikler konuları işlenecektir.

TBG 516

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ZORUNLU

3

0

3

6

 

TBG 700

Tez Çalışması

TD*

0

1

0

25

 

TBG 7xx

Uzmanlık Alan Dersi

TD*

5

0

0

5

 
 
*S : Seçmeli, Z: Zorunlu, TD: Tez Dönemi

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top