TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ VE SONRASI İLE TEZ TESLİMİNDEKİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

 • Öğrenci, Programın derslerini, tez çalışmasını tamamlamış ve akademik ortalaması yüksek lisans öğrencileri için 100 üzerinden en az 75, doktora programı öğrencileri için 100 üzerinden en az 80 olan öğrenci tez/sanat eseri savunma sınavına girebilir. 
 • Öğrenci, tez yazım esaslarına uygun olarak bilgisayarla yazılmış fakat ciltlenmemiş tezin basılı ve elektronik bir kopyasını danışmanına sunar
 • Tez danışmanı, Turnitin programından alacağı intihal raporu ve tez çalışması orijinallik raporunu ABD’ye teslim eder. Ayrıca elektrik kopyasını enstitünün email adresine (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) gönderir. 
 • Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, jüri üyelerine dağıtacakları tez nüshalarının ekinde, danışman tarafından onaylanmış ve imzalanmış “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” formunu da teslim etmeleri zorunludur. İntihal yazılım programı raporundaki verilerde veya eserde gerçek bir intihal tespiti halinde, jüri üyeleri on gün içinde hazırlayacağı intihale ilişkin raporu, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderir. 
 • Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen “benzerlik oranı” nın, değerlendirmede “alıntılar hariç” yapılıyorsa en fazla % 15, “alıntılar dâhil” yapılıyorsa %30’u geçmemelidir. Bu oranlardan herhangi birinin sağlanmaması halinde, tez danışmanından yüzdelik sınırlarının aşma gerekçelerini rapor etmesi ya da gerekli düzenlemenin yapılması enstitü tarafından istenir. Aksi takdirde ilgili tezler savunmaya alınmaz. Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. 
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu kararı ve varsa tez başlığında jüri tarafından önerilen değişikliğe ilişkin tutanağı EADB tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirir. 
 • Tezi kabul edilen öğrenci, varsa jüri üyelerinin öngördüğü yazım ve şekil yönünden eksiklikleri savunma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlayarak, enstitü yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin istenen sayıda nüshasını tez/sanat eseri danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin/sanat eseri raporunun nüshalarını EADB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 
 • Yüksek Lisans; Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Düzeltme, tezin eserinin içeriği ile ilgili önemli değişiklikleri kapsar. Jüri üyeleri düzeltmeye ilişkin hazırlayacakları ortak bir raporu, karar ile birlikte EADB aracılığı ile enstitüye gönderir. Tezi/sanat eseri hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunmak üzere, düzeltmeleri yaparak tezini/sanat eserini danışmanına sunar. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 
 • Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
 • Doktora; Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Düzeltme, tezin içeriği ile ilgili önemli değişiklikleri kapsar. Jüri üyeleri düzeltmeye ilişkin hazırlayacakları ortak bir raporu, karar ile birlikte EADB aracılığı ile enstitüye gönderir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
 • Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için Enstitü ’ye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış yeni bir intihal raporundaki bilgiler ile hazırlanıp tez danışmanı tarafından onaylanmış ikinci bir “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” nu sağlamakla yükümlüdür. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 
 • Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için Enstitü ’ye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış yeni bir intihal raporundaki bilgiler ile hazırlanıp tez danışmanı tarafından onaylanmış ikinci bir “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nu basılı ve elektronik nüshalarına eklemesi gerekmektedir. 
 • Tez sınavında başarılı olan öğrenci, tez teslim formu ekinde;
 • 1- Ciltlenmiş Tez (1 Adet),  
 • 2- Tezin Tamamının Elektronik Kopyası PDF CD (1 Adet),
 • 3- Tez Veri Giriş Formu (2 Adet) (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp)
 • Tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/raporu şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans/doktora öğrencisine  diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu gerekçeli talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 
 • Mezuniyet Tarihi: Tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı