ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Hastane Enfeksiyonları Önleme Doktora Programı 

 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ

Prof. Dr. Fatma SIRMATEL

Prof. Dr. Erol AYAZ (Tıbbı Parazitoloji ABD)

Prof. Dr. Özge UZUN (Farmakoloji ABD)

Doç. Dr. Ümmügül ÜYETÜRK (İç Hastalıkları ABD)

Doç. Dr. Halil İbrahim ATASOY (Pediyatri ABD)

Doç. Dr. Seval ALKOY (Halk Sağlığı ABD)

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Karı ile değişiklik yapılabilir.)

Ön koşullar: Programa Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık yüksekokulu mezunları müracaat edebilir.

Programa giriş şartları: Doktora programına doğrudan kabul için adayların tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik lisans veya Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık yüksekokulundan mezun olup Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Sağlık yüksekokulu iç hastalıkları kapsamında yer alan diğer bir alanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Biyoloji bölümünden mezun olup Fen Bilimleri Ensititüsünde Yüksek Lisans programlarının programla ilgili herhangi bir programından mezun olan adaylar bilimsel hazırlık programı koşuluyla kabul edilir.

Mezuniyet Koşulu

1- Zorunlu 10 kredilik ders ve kredisiz seminer dersi ile birlikte toplam  toplam 30 kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır        

 

Zorunlu Dersler   

Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Statüsü

Teorik

Pratik

Kredisi

AKTS

HEY 601

Seminer

Seminar

Z

0

2

0

4

HEY 602

Enfeksiyon Hastalıkları

The Infectious Disease 

Z

2

0

2

8

HEY 603

Yoğun Bakım Enfeksiyonları

Intensive Care  Unit Infectios

Z

2

0

2

8

HEY 604

Biyoistatistik

Biostatistics

Z

2

0

2

8

HEY 605

Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol Yöntemleri

Hospital Infections And Contol Measures 

Z

2

0

2

8

HEY 606

Hastane Atıkları ve Atık Yönetimi

Hospital Wastes and Manegement

 Z 2 0 2 8

 

Seçmeli Dersler 

Kodu

Dersin Adı

İngilizceAdı

Statüsü

Teorik

Pratik

Kredisi

AKTS

HEY 607

Enfeksiyon Patogenezi ve bağışıklık


Pathogenesis of infection and immunity

S

2

0

2

8

HEY 608

Yoğun Bakım Enfeksiyonlarını önleme


Preventing Intensive Care Infection

S

2

0

2

8

HEY 609

Mikroplar ve hastalık oluşturma stratejileri

Microbes and disease building strategies

S

2

0

2

8

HEY 610

İş Sağlığı ve güvenliği


Occupational health and Safety

S

2

0

2

8

HEY 611

Mikroplara karşı konak yanıtı


Host response to microbes

S

2

0

2

8

HEY 612

Aşılar ve Serumlar

Vaccines and Serums 

S

2

0

2

8

HEY 613

Klinik Mikoloji

 

Clinical Mycology

S

2

2

3

10

HEY 614

Klinik Parazitoloji

Clinical Parasitology

S

2

2

3

10

HEY 615

Klinik Bakteriyoloji

Clinical Bcteriology

S

2

0

2

8

HEY 616

Klinik Viroloji

Clinical Virology

S

2

2

3

10

HEY 617

Sağlık Bilimlerinde sağlık araştırmları için temel istatistik

Statıstıcal And Research Techniques in Health Sciences

S

2

0

2

8

HEY 618

İmmun Süpressif Hastalıklar

Immune Suppressive Diseases 

S

2

0

2

8

HEY 619

Mantar enfeksiyonlarında patogenez


Pathogenesis in fungal infections

S

2

0

2

8

HEY 620

Bakteri enfeksiyonlarında patogenez


Pathogenesis in bacterial infections

S

2

0

2

8

HEY 621

Viral enfeksiyonlarda genetik


Genetic in viral infections

S

2

0

2

8

HEY 622

Hastane enfeksiyonlarında deneysel metodlar


Experimental methods in hospital infections

S

2

0

2

8

HEY 623

Patogenez çalışmalarında deneysel yaklaşımlar (Enfeksiyon modeli oluşturma vs.)

Experimental approaches in pathogenesis studies (Infection modeling, etc.)

S

2

0

2

8

HEY 624

Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma Yöntemleri


Occupational Health Risks and Protection Methods for Health Personnel

S

2

0

2

8

HEY 625

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Techniques of Scientific Research and Publication Ethics

S

2

0

2

8

HEY 626

Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyoloji

Epidemiology of İnfectious diseases

S

2

0

2

8

  

HASTANE ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 

HEY 601 Seminer 

Bilimsel bir konunun literatür taramasının yapılması, okunması ve analizi, bilimsel bir araştırma hipotezinin oluşturulması, deneyselçalışma tasarlanması, veri toplama ve analiz yöntemlerinin tartışılması, makale yazma, konuların sunumlarının yapılması 

HI 601  Seminar 

Reading and analyzing of a scientific topic, reading and analyzing, designing a scientific research hypothesis, designing an experimentalstudy, discussing methods of data collection and analysis, writing articles, making presentations of topics. 

HEY 602 Enfeksiyon Hastalıkları 

Bu dersin amacı tarih boyunca insan sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgi sahibi olmak.  İnsanlara direk veya indirek bulaşan bakteriyel, viral, paraziter ve fungal enfeksiyonları tanımlamak, klinik ve laboratuvar bulguları ile değerlendirmek. Enfeksiyon hastalıklarının tanı,  tedavi ve komplikasyonlarını bilmek.  Son zamanlarda hastanede yatan hastalarda gelişen dirençli bakteriyel enfeksiyonları sistemlere göre değerlendirmek, koruyucu önlemleri almaktır. Hastanede yatan hastalarda en sık görülen hastane enfeksiyonlarını CDC(Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre tanımlamaktır. Salgın yapan enfeksiyon hastalıklarında alınacak önlemleri ve toplumsal farkındalığın yaratılması konusunda bilgi sahibi olmaktır. 

HI 602 The Infectious Diseases

The aim of this course is to have a general knowledge about infectious diseases that threaten human health throughout history. To define bacterial, viral, parasitic and fungal infections directly or indirectly transmitted to humans. To evaluate them by the means of clinical and laboratory findings. To find out the diagnosis, treatment and complications of the infectious diseases. To assess the resistant bacterial infections lately developing in hospitalized patients according to the systems and to take the required preventive measures. To identify the nosocomial infections most encountered in hospitalized patients according to the CDC criteria. To have knowledge about protections that should be taken in infectious diseases during outbreaks and to increase the social awareness against these illnesses

HEY 603 Yoğun Bakım Enfeksiyonları

Bu dersin amacı hastanede yatan hastaların en sık görülen nozokomiyal enefeksiyonlarını öğrenmek.  Yoğun bakımda izlenen hastalarda gelişen dirençli mikroorganizmaların yaptığı hastalıkların tanı ve tedavisini bilmektir.  Yoğun bakımda görülen kan yolu, kateter, pulmoner, cerrahi alan ve yumuşak doku enfeksiyonlarında alınacak önlemleri bilmektir.  Yoğun bakım nozokomiyal enfeksiyonlarının surveyansını yapmak, akılcı antibiyotik kullanımını, hasta bakımı ve çevre hijyeni için gerekli politikalar üretmektir. 

HI 603 Intensive Care Unit Infections

The aim of this course is to learn the most encountered nosocomial infections of hospitalized patients. To have knowledge about the diagnosis and treatment of diseases caused by resistant microorganisms developed in patients followed in Intensive Care Units. To know the protections to be taken in circulatory system, catheter, pulmonary, surgical site and soft tissue infections seen in Intensive Care Unit. To make the surveillance of Intensive Care Unit nosocomial infections, to produce the required policies for rational antibiotic use, patients care and environmental higiene.   

HEY 604 Biyoistatistik 

Biyoistatistik yöntemlerin öğretilmesi, hastane enfeksiyonlarında surveyans izleminde kullanılması. Biyoistatistik yöntemleri çözümleme becerisinin kazanılması. Bu dersin amacı hastane enfeksiyonlarının prevalansı, insidansi, riski ve salgın yönetimini öğrenmesi ve bunu bilgisayar programına aktarmasıdır.  Hastane enfeksiyonlarının izlenmesi, tanımlanması, önlenmesi için gerekli bilgilerin istatiksel verilerle dökümante edilmesidir. Hastane enfeksiyonların izleminde kullanılacak istatiksel yöntemleri öğrenmektir. 

HI 604 Biostatistics

To teach biostatistics methods, to use them in surveillance follow up in hospital infections. To acquire analysis skills of biostatistics methods. The aim of this course is to learn the prevalence, incidence, risk of infectious diseases and outbreaks management and to transfer the data to the computer program. To document the necessary information with statistical data in order to monitoring, identifying and preventing the hospital infections, to learn statistical methods to be used in follow up of hospital infections. 

 HEY 605 Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol Yöntemleri 

Bu dersin amacı, öğrencilere ameliyathane, yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri başta olmak üzere hastanede görülen enfeksiyonlar ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ülkemizde gerek lisans eğitimi, gerekse uzmanlık eğitimi döneminde, hastane enfeksiyonlarına yönelik eğitim verilmesi konusunda yeterli bir kurumsallaşma sağlanamamıştır. Tıp eğitimi verilen fakültelerde genelde lisans eğitimi aşamasında hastane enfeksiyonları konusunda özel bir eğitimin verilmesi yerine, hekimler için mezuniyet sonrası verilen enfeksiyon hastalıkları uzmanlığı eğitimi içerisinde, farklı düzeylerde bu konuya yer verilmektedir., Hemşirelik hizmetleri, diş hekimleri, eczacılar ve veterinerler için ise öğrenimleri sırasında veya mezuniyet sonrası, Doktora programları dışında, bu tür bir eğitim uygulanmamaktadır. Hastane enfeksiyonları ve kontrol yöntemleri konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verecek kurumlara ihtiyac olduğunu düşünüyoruz. 

HI 605 Hospital Infections And Control Measures 

The aim of this course is to provide for the studentsand gain knowledge and skills related to the infections deveoped in hospitals especially acquired in surgical operation rooms, intensive care units and reanimation units, and infection control. In our country, both in undergraduate education, as well as in specialized training period, no adequate institutionalization has been achieved in giving an education intended for hospital infections. In faculties giving medical education, often instead of giving special training on nosocomial infections in the undergraduate stage, for doctors this matter is given to at different levels after graduation in the infectious disease specialist training.For nursing services, dentists, pharmacists and veterinarians during their education or after graduation, such training does not apply except for graduate programs. We believe that there is a need for some institutions to offer education at the undergraduate and graduate level on hospital infection and control procedures. 

HEY 626 Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi 

Bu hastalıklar ülkemiz için ağırlıklı bir öneme sahiptir. Bunlarla savaş için salt enfeksiyon hastalığı kliniği bilgisi yetersizdir. Özellikle sahada bu hastalıklar çıkmadan önce ve çıktıktan sonra alınması gereken önlemler yoğun bir enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi bilgisibecerisi gerektirir. Hekim doktora adayları için salgınlar öncesi toplumu koruyucu önlemler(sanitasyon, su ve besin hijyeni, kişisel hijyen, bağışıklama, sağlık eğitimi..) alabilme becerisigereklidir. Salgınlar çıktıktan sonra da kesin tanı koyma, bildirim, sağaltım, izolasyon, birey ve toplumun eğitimi, kayıtlarla salgının izlenmesi, olgu-zaman eğrisinin çizilerek epideminin kaynağına inilmesi, filyasyon raporu hazırlanması ve konuya ilişkin mevzuat gibi temel konular kapsanacaktır.

HI 626  Epidemiology of İnfectious diseases 

These diseases have a weighted precaution for our country. Only infection for war with them The knowledge of the disease clinic is insufficient. Especially before and after these diseases occur on the field. Then the precautions to be taken are an intensive epidemiology of epidemiology of infectious diseases. Community preventive measures for physician candidates for pre-epidemic (Sanitation, water and food hygiene, personal hygiene, immunization, health education ..)is necessary. After the epidemics have emerged, definitive diagnosis, notification, treatment, isolation, individual and education of the community, monitoring the epidemic with the records, drawing the case-time curriculum, To go to the source, to prepare the report of the filing and to Topics will be covered. 

HEY 607 Hastane Atıkları ve Atık Yönetimi 

Tıbbi Tesislerde ortaya çıkan atıkların %75-%90 kadarı, evsel atıklarla mukayese edildiğinde, risk taşımayan, diğer bir deyimle “genel” tıbbi atıklardır. Bunlar genelde tıbbi kuruluşlarının yönetimsel/idari işlevlerinden kaynaklanmakta olup tıbbi tesislerin; bina ve müştemilatlarının bakımları esnasında açığa çıkan atıkları içermektedir. Geriye kalan % 10-25 oranındaki tıbbi atıklar ise tehlikeli atık olarak nitelendirilmektedir ve bunlar sağlık için çeşitli riskler yaratmaktadır.  Ülkemizde hastanelerden ve benzer kuruluşlardan kaynaklanan tıbbi ve kimyasal atıklar halk sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturmakta, gelişigüzel bir şekilde çöplüklere atılan söz konusu atıklar bir çok hastalığın yayılmasına ve başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere insanlara ve çevreye zarar vermektedir. Hastane laboratuvarlarından gelişi güzel kanalizasyon sistemine atılan kimyasal atıklar doğaya karışmakta ve ekolojik döngü sonucunda tekrar insan sağlığını tehdit eder konuma gelmektedir.  Bu dersle atıkların nasıl toplanacağı nasıl bertaraf edileceği atıklarla ilgili yönetmelik ve kanuni düzenlemeler anlatılacaktır. 

HI 607 Hospital Wastes And Waste Management 

Upto 75% -90% of the waste generated at the medical facilities, when compared with domestic waste, do not pose a potential risk, in other words, are the "general" medical wastes. These are generallycaused by managerial / administrative functions of the medical establishments and include the waste brought about during maintenance of the premisesfrom medical facilities. The remaining 10-25% of medical waste is classified as hazardous waste and pose several risks for the health. In our country, medical and chemical wastes originating from hospitals and similar institutions constitute a great danger in terms of public health, and the mentioned wastes thrown into landfills in a haphazard manner is causing especially various infectious diseases and spreading the disease and damaging to people and the environment. The chemical wastes discharged from hospital laboratories into the sewage systemjoin into the nature and come to the position whichthreatens the human health again in the result of an ecological cycle. Regulations on how to collect and dispose of the wastes will be described in this course by the means of regulations and related laws on waste.

 HEY 608 Enfeksiyon Patogenezi ve bağışıklık 

Enfeksiyon etkenleri, bulaşıcı hastalıklar ve bunları etkileyen faktörler, Enfeksiyon etkenlerinin bulaşma yolları ve enfeksiyon zinciri, Epidemiyolojide sık kullanılan kavramlar, Ülkemizde sık görülen enfeksiyon hastalıkları, Ekolojik denge ve sağlık, Enfeksiyon hastalıklarına genel yaklaşım, Bakteriyel, viral, mantar ve paraziter hastalıkların patolojisi, Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışık yanıt mekanizmaları, Enfeksiyon hastalıklarındaki bazı tanımlar,  bulaşma yolları,  etkene,  konağa ve çevreye ilişkin faktörler ile genel belirti ve bulgular konusunda bilgi kazandırılması, Enfeksiyonlara karşı konak savunmasında yer alan özgül olmayan ve etkene özgül bağışık yanıt mekanizmaları konusunda bilgi kazandırılması 

HEY 609    Yoğun Bakım Enfeksiyonlarını önleme   

Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)'nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünün öğrenilmesi. Bunun içi El Yıkama, Eldiven Kullanma, Genel Hastane Temizliği, Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü, Dezenfeksiyon, Metisilin Dirençli Stafilokok (MRSA) Enfeksiyonlarını Önleme, Sıkı Temas (Vankomisin Dirençli Enterokok) İzolasyonu, Solunum (Hava Yolu) İzolasyonu, Standart Önlemler, Temas İzolasyonu Talimatı gibi enfeksiyonları önlemek için alınması gereken tedbirlerin öğrenilmesi. 

HEY 610 Mikroplar ve hastalık oluşturma stratejileri 

Mikroorganizmaların patojenitesini (konakta hastalık yapabilme yeteneğini) belirleyen faktörlerin öğrenilmesi, Mikroorganizmaların (bakteriler de dahil) konakta hastalık yapabilme kabiliyetlerinin tanımlanması, Patojen, patojenite, virulans (patojenlik), terimleri arasındaki farkın kavratılması, Hastalık oluştururken kullandıkları Adhezyon (yapışma), kolonizasyon, toksin salınımı gibi mekanizmaların öğrenilmesi 

HEY 611        İş Sağlığı ve güvenliği 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramların anlatıldığı, işçi sağlığı ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konuların anlatılması. Mevzuatta yer alan; İş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası sözleşmeler, Avrupa Birliği ortak kararları, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili anayasa hükümleri, Çalışanın çalışma hayatındaki sosyal hakları ile ilgili yasalar ve yasalara bağlı tüzükler ve yönetmelikler, Yasalar karşısında çalışan ve çalıştıran sorumluluklarının kavratılması, Sağlık kurumlarında çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden tehlike ve risklerin tanımlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz uluslararası ve ulusal mevzuatımızdaki düzenlemelerin öğretilip, sağlık kurumlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının kurulmasına yönelik bilgilendirmelerin yapılması, ve sistematiğin öğretilmesi. 

HI 611 Occupational health and Safety 

Explaining the basic concepts related to occupational health and safety, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic factors affecting occupational health and safety. In the legislation; International agreements on occupational health and safety, European Union joint decisions, Constitutional provisions on occupational health and safety, Laws and regulations related to the social rights of employees in their working life, Legislative regulations and regulations, Comprehension of employee and employee responsibilities against legislation, To teach the health and safety hazards that are threatening our safety, to teach our regulations in our international and national legislation on health and safety, and to provide information and systems for establishing a healthy and safe working environment in health institutions. 

HEY 612 Mikroplara karşı konak yanıtı 

Enfeksiyonlara (konağa yabancı yapılara) karşı direnci sağlayan hücrelerin, dokuların ve moleküllerin oluşturduğu immün sistemin ve bu hücrelerin ve moleküllerin oluşturdukları immün yanıt kavramının anlaşılması, İmmün sistemin mikroorganizmalar oluşturduğu yanıtta doğal/innate ve adaptif/edinsel immün sistemin nasıl görev aldığının öğretilmesi

 HI612 Hostresponsetomicrobes

Understanding of the immune system formed by cells, tissues and molecules and the immune response of these cells and molecules that provide resistance against infections (foreign constructions), teaching how the immune system works in response to the natural / innate and adaptive / acquired immune system in response to microorganisms 

HEY 613        Aşılar ve Serumlar

Yapay ve aktif bağışlık terimlerinin üzerinde durulması, Aşı ve Serum arasındaki temel farklar, Canlı ve cansız aşılar gibi aşı çeşitlerinin irdelenmesi, Ülkemizde uygulanan aşı takvimi içerisinde yer alan aşıların tekrarı ve tartışılması, bir aşının geliştirmesi için gerekenler, genomik aşılar, aşıların uygulanması, adjuvan terimi, aşıların uygulama yolları, aşı uygulamasından sonra antikor gelişim süreci, aşı uygulanmasının avantaj ve dezavantajlarının kavranılması 

HI 613 Vaccines and Serums 

The main differences between vaccine and serum, the examination of vaccine types such as live and non-live vaccines, the repetition of the vaccines included in the vaccine schedule in our country, the requirements for developing a vaccine, genomic vaccines, application of vaccines, adjuvant , Routes of administration of vaccines, antibody development process after vaccination, understanding of advantages and disadvantages of vaccination. 

HEY 614        Klinik Mikoloji

Hastane enfeksiyonlarında üçüncü sırada görülen mantar enfeksiyonlarını öğrenmektir.  Yüzeysel ve derin doku mantar enfeksiyonlarını tanımlamak, tanı, tedavi ve koruyucu önlemleri almaktır. Özellikle immün yetmezliği olan uzun süreli hastanede kalan ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanan hastalarda gelişen invaziv fungal enfeksiyonları öğrenmektir. 

HI 614 Clinical Mycology

The aim of this course is to learn the fungal infections seen in the third rank among infectious diseases. To define the superficial and deep tissue fungal infections, to diagnose and treat these infections and to take the protective measures. Especially to learn invasive fungal infections developed in immunodeficient patients, who were hospitalized  long time and used wide spectrum antibiotics. 

HEY 615        Klinik Parazitoloji

İnsanlarda en sık görülen sıtma, amip, barsak parazitozları gibi hastalıkları öğrenmektir. Hastanede yatan hastalarda görülen iç ve dış parazitleri tanımlamak, toplumda salgınlara neden olan vektör parazitleri öğrenmektir.  

HI 615 Clinical Parasitology

The aim of this course is to learn some parasitic diseases seen frequently in humans such as malaria, amebiasis and intestinal parasitoses. To identify inner and outer parasites seen in hospitalized patients, to learn vector parasites which cause to outbreaks in the community. 

HEY 616 Klinik Bakteriyoloji 

Bu dersin amacı insanlarda sık görülen ve hastane enfeksiyonlarında rol alan gram olumlu ve olumsuz bakterileri öğrenmektirİnsanlarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlar, etkenleri ve yaptıkları hastalıklar anlatılacaktır..Bakterilerin antibiyotik direnci ve bilinçli antibiyotik kullanımının hastane infeksiyonlarında önemi anlatılacaktır. 

HI 616 Clinical Bacteriology

The aim of this course common Gram positive and negative bacteria seen in nosocomial infections in humans that are most common in humans is learning to bacterial infections, causative agents and their diseases will be explained. Conscious of the importance of bacteria in nosocomial infections and antibiotic resistance and antibiotic using to their will be explained. 

HEY 617 Klinik Viroloji 

Bu dersin amacı transfüzyonla, vektörlerle ve yakın temasla bulaşan, salgınlar yapan viral hastalıkları öğrenmektir. Kronikleşen vial hepatitler, Kırım Kongo Hemorajik Ateş, suçiçeği, kızamık gibi viral hastalıkları tanımak, aktif ve pasif korunmayı öğrenmektir. 

HI 617 Clinical Vırology

The aim of this course is to learn viral infections transmitted by transfusion, vectors and close contact, causing outbreaks. To identify viral infections such as chronic viral hepatites, Crimean Congo Hemorrhagic Fever, chickenpox and measles, to learn active and passive prophylaxis 

HEY 618 Sağlık Bilimlerinde sağlık araştırmları için temel istatistik

Bu dersin amacı, veri ve istatistik ile ilgili kavramları açıklayabilmek, geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapabilmek ve araştırma yöntemine, veriye uygun analizlerini yapabilmek. Veri ve istatistikle ilgili temel kavramlar, betimsel ve kesitsel istatistikler, normal dağılımın incelenmesi, analizlerin yapılması, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlaştırılması anlatılacaktır. 

HI 618  Statistical And Resarch Techniques In Health Sciences

The aim of this course could be explain concepts related to data and statistics to make the reliability and validity of the method of analysis and research to make the appropriate data analysis. Basic concepts of data and statistics, and cross-sectional descriptive statistics, analysis of the normal distribution, the analyzing, interpreting the results of the analysis will be discussed and reporting.

The aim of this course could be explain concepts related to data and statistics, to make the validity and reliability analysis and research method, to make the appropriate data analysis.  Interpretation of analysis results reporting, basic concepts of data and statistics, and cross-sectional descriptive statistics, examination of the normal distribution, analyzing will be explained. 

HEY 619 İmmun Süpressif Hastalıklar 

Bu dersin amacı hastane enfeksiyonlarının sık görüldüğü immunsüpressif tedavi alan hastalar ve yoğun bakım hastalarında enfeksiyonları öğrenmektir.  Son yıllarda artan malign olgularda kemoterapi ve anti TNF gibi biyolojik ajanların kullanılması (kollejenoz, inflamatuvar barsak hastalığı) ciddi viral, bakteriyel, fungal ve paraziter hastalıklara neden olmaktadır.   Altta yatan nedenlerle immün sistemi zayıflayan hastaların hastane enfeksiyonlarının tanı ve tedavilerinin öğrenilmesi ve belli protokollerle alınacak önlemler sayesinde hastane şartlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.  Çevresel ve kişisel hijyenik önlemlerle immunsüpressif hastaların hastane enfeksiyonları en az düzeye indirilmesi sağlanacaktır.  

HI 619 Immune Deficiency

The aim of this course is to learn infections in intensive care unit patients and patients receiving immunosuppressive treatmentin whom hospital infectionsfrequently occur. In recent years, the increasing use of chemotherapy and biological agents such as anti-TNF in malignant cases (collagenosis, inflammatory bowel disease) cause serious viral, bacterial, fungal and parasitic diseases. Through the  learning the diagnosis and treatment of nosocomial infections of the patients having weakened immune system associated with underlying reasons and the measures to be taken in terms of specific protocols, the improvement of hospital conditions will be possible.  With environmental and personal hygienicprecautions, the hospital infections of immunosuppressive patients, will be reduced to a minimum. 

HEY 620        Mantar enfeksiyonlarında patogenez

Yüzeyel mantar enfeksiyonları, Candida enfeksiyonları gibi invaziv enfeksiyonların bulaş kaynağının bilinmesi, yerleşim yerlerinin öğretilmesi, konakçının immün yanıtı ve mantarın türüne göre klinik görünümlerinin tanıtılmasının öğrenilmesi 

HEY 621        Bakteri enfeksiyonlarında patogenez

Stapyhlococcus aureus ve stafilokoksik toksik şok sendromu patogenezi, Neisseria meningitis ve enfeksiyon patogenezi, Süpüratif Streptokoksis (Kızıl, farenjit, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonu gibi)  ve non süpüratif Streptokoksis (Romatizmal ateş, glomerulonefrit) enfeksiyonların patogenezi, Treponema pallidum ve sifiliz patogenezi, E coli ve enterotoksijenik E coli patogenezi, Gazlı gangren ve diğer klostridyalenfeksiyonların patogenezi, Tüberküloz, tetanoz, difteri, boğmaca, tularemi, bruselloz enfeksiyonlarının patogenezinin öğrenilmesi 

HEY 622        Viral enfeksiyonlarda genetik

Hastalık oluşumu için virüslerin ilk önce konak canlıya ulaşması, duyarlı hücrelerle temas haline gelmesi, hücreler içerisinde replike olması ve hücrelerde hasar oluşturması, Virüsün konağa girişinden sonraki inkübasyon (kuluçka) dönemi prodromal (hazırlık) dönemi, vücuda giren virüsün dozu, giriş şekli, enfektivitesi ve virülansı, konağın yaşı, genetik yapısı, metabolik durumu ve immun sisteminin yeterliliği gibi faktörlerin, akut, persistan enfekiyon dönemlerinin bilinmesi, Viral hastalık oluşumunda yer alan; Virüsün konak organizmaya girişi, Virüslerin organizmada yayılışı, Hücrelerde hasar oluşumu ve hastalık tablosu ve Hastalığın sonlanması basamaklarının kavratılması

HEY 623 Hastane Enfeksiyonlarında Deneysel metodlar

Ex vivo enfeksiyon modelleri, In vivo (Hayvan) enfeksiyon modelleri, Enfeksiyon oluşturma şekilleri, deney hayvanları çalışmalarında tasarım, araştırma basamakları, hayvan deneyleri için güncel rehberlerin takip edilmesi, Enfeksiyon oluşturmak için ön planda olan deney hayvanı modellerinin öğrenilmesi, çalışılacak histolojik, biyokimyasal parametrelerin doğru şekilde belirlenmesi

HEY 624 Patogenez çalışmalarında deneysel yaklaşımlar

Hayvan modeli seçimi: Hayvan türü, Patogenez (insana benzerlik?), Çalışma hedefleri Kullanılacak gereç ve yöntemler, Hayvanın kolay elde edilebilmesi (Fiyat, barınma), Model oluşturmada verilecek madde ve ilişkili sistem, Ajanın verilme şekli, Dozu, Ajanın formu, Knock-out deney hayvanı oluşturulmasının öğrenilmesi 

HI 624 Experimental approaches in pathogenesis studies


Animal model selection: Animal type, Pathogenesis, Objectives of the study Materials and methods to be used, Easy to obtain animal (Price, accommodation), material to be given in modeling and related system, agent form, dose, agent form, Knock- Out experimental animal.


HEY 625 Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma Yöntemleri 

Sağlık personelinin sağlığı ve boyutları, hastanelerde çalışan personelin sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, çalışma hayatında meslek hastalıklarına genel bakış, iş hijyeni ve kimyasal etkenler, hastanedeki fiziksel etkenler ve bulaşıcı hastalıklar gibi konularda bilgili ve bilinçli sağlıklı insan gücü yetiştirmek, bu amaçla hastane enfeksiyonları Doktora öğrencisinin rol ve görevlerini benimsetmek amaçlanmaktadır. 

HI 625 Occupational Health Risks And Protection Methods For Health Professionals 

To bring up and train an informed and conscious healthy manpower in subjects such as the health and size of the health personnel, the health of personnel working in hospitals and safety applications, running an overview to occupational diseases at the work life, occupational hygiene and chemical agents, physical agents and infectious diseases at the hospital, for this purpose graduate students on nosocomial infections are encouraged to adopt their role and tasks about the matter. 

HEY 626:  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Bilimsel bir konuda temel araştırma yöntemleri, yayın çeşitleri, makale, derleme, olgu sunumu, bilimsel toplantılar için bildiri hazırlanması, sözel ve poster sunum teknikleri,  uluslararası yayın ve atıf indeks sistemleri, bir bilimsel yayının nasıl yazılması gerektiği, bilimsel proje nasıl hazırlandığı, bilimsel alanda görülen etik dış davranışlar, intihalin ne olduğu, intihal  türleri   ve önlenmesi konularında bilgi verilmesi. 

HI  626: Techniques of Scientific Research and Publication Ethics 

Basic research methods in a scientific matter, publication types, articles, reviews, case reports, and preparing reports for scientific meetings, oral and poster presentation techniques, international publication and citation index system, and how it should be written in a scientific publication, how to prepare scientific projects in the scientific field unethical behavior seen, what is plagiarism, plagiarism species and prevention to provide information on the subject.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü © 2017 Sayfa Başı